(Π.Κ. 100 / 30-7-2008)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 24.7.2008 Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. (Π.Κ 100/30-7-2008)
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται,, σύμφωνα με την από 9.11.2008 απόφαση της 42ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 10.7.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Δημήτρη Καλοφωλιά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αλέξη Ζαούση, Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Αριστείδου αριθ. 12) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 18.5.2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 24.7.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Γιώργο Μυλωνά. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστο Αμαραντίδη: Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία συμφωνούνται τα εξής:
Αρθρο 1
 Στη συλλογική αυτή σύμβαση υπάγονται οι Τεχνικοί Τύπου μέλη της Ενώσεως Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εργάζονται στις ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες των Αθηνών-μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α.. αποκλειστικά με μία από τις εξής ειδικότητες:
α) Σελιδοποιός, ηλεκτρονικός ένθετης, φωτοσυνθέτης, λινοτύπης, χειριστής σελιδοποιητικών μηχανημάτων, χειριστής SCANNER, Μοντέρ: Χειριστής φωτογραφικών μηχανών Τυπογραφείου, Πιεστής. Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός πιεστηρίων.
β) Ο απασχολούμενος αποκλειστικά με τη λήψη μέσω τηλεφώνου μικρών αγγελιών και την πληκτρολόγηση τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
γ) Ρολοφορέας, ένθετης (περιοδικών, εντύπων κλπ.) χειριστής μηχανών συσκευασίας (FERAK).
Αρθρο 2
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των Τεχνικών Τύπου, που εργάζονται, στις εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ, καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2008, προσαυξημένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, υπερβεί το 6,5%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6,5% διαφοράς επί των βασικών μισθών του 2008 προσαυξάνει από 1.1.2009 τους βασικούς μισθούς του 2009.
Αρθρο 4
Οι παραπάνω μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται:
α) Με επίδομα γάμου 10% ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
β) Με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% για κάθε 3ετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη που θα συμπληρώνει ο Τεχνικός Τύπου από 1.1.2002 και εφεξής και μέχρι 2 3ετίες συμπληρωμένες και 5% για την μία (1) επόμενη μετά τις δύο 3ετίες 5ετία.
Αρθρο 5
Οι μηνιαίοι αυτοί μισθοί οφείλονται για εβδομαδιαία εργασία τριάντα οκτώ (38) ωρών με μισή ώρα διακοπή την ημέρα.
Αρθρο 6
Για κάθε ώρα απασχόλησης τους από τις 10 μ.μ. μέχρι και την 6 π.μ. οι Τεχνικοί Τύπου δικαιούνται προσαύξηση νυχτερινής εργασίας 25% επί του εκάστοτε νομίμου ωρομισθίου τους.
Αρθρο 7
Σε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού κατά ημέρα Κυριακή ή κατά νόμο αργία, οφείλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού του. Αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως οφείλεται στον τεχνικό και 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του.
Αρθρο 8
Στους εργαζόμενους στις εκτυπωτικές μονάδες χορηγούνται από τον εργοδότη, στην κυριότητα του οποίου ανήκουν, δύο φόρμες εργασίας (χειμερινή – καλοκαιρινή) και αντικαθίστανται κατ’ έτος σε περίπτωση φθοράς τους.
Αρθρο 9
Στους εργαζόμενους στα computer της φωτοσύνθεσης και της σελιδοποίησης χορηγούνται ειδικά διαθλαστικά γυαλιά τα οποία αντικαθίστανται ανά διετία.
Αρθρο 10
Αδεια φροντίδας παιδιών.
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα. Η διάρκεια της ημερήσιας απουσίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το από το νόμο καθοριζόμενο όριο, προσδιορίζεται εκάστοτε από τη σχέση του συμβατικού χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης της συγκεκριμένης τεχνικού προς το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη το ημερήσιο ωράριο εργασίας των μητέρων μπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση μειωμένο κατά τους πρώτους 12 μήνες έτσι ώστε η συνολική αυτή άδεια απουσίας να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες κατ’ ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ε.γ.σ.σ.εργασίας της 15.4.2002.
β) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
γ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
δ) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις αντικειμενικές κρινόμενες ανάγκες της επιχειρήσεως και δεν μπορούν να διαρκούν επί μακρύτερο διάστημα από την άδεια.
Αρθρο 11
Μονογονεϊκές οικογένειες. – Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή η οποία χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Η ανωτέρω άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.
Αρθρο 12
Δανεισμός τεχνικού.
Ο δανεισμός τεχνικού σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόμο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού.
Αρθρο 13
Ο Τεχνικός Τύπου που συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν αποχωρήσει από την εργασία του ή καταγγελθεί από τον εργοδότη του η σύμβαση εργασίας του, δικαιούται, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως, πρόσθετη αποζημίωση η οποία είναι ίση με το 30% της αποζημίωσης του Ν. 2112/20 αν πρόκειται για υπάλληλο ή αυτής του ΒΔ 16/18.7.1920 αν πρόκειται για εργάτη. Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση καταβάλλεται μετά την καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως: α) σε μηνιαίες δόσεις, ισόποσες με τις μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχώρηση του ή την
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του μήνα αν πρόκειται για Τεχνικό με την ιδιότητα του υπαλλήλου και β) τον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου εξοφλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση αν πρόκειται για Τεχνικό που έχει την ιδιότητα του εργάτη.
Αρθρο 14
Σε περίπτωση θανάτου του Τεχνικού Τύπου, πριν αυτός (ή) συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του (της) δικαιούνται να λάβουν από την εφημερίδα που εργαζόταν το 60% της αποζημίωσης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Εάν η αποζημίωση αυτή. λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου Τεχνικού, ανέρχεται σε έναν έως και έξι μισθούς αποζημιώσεως καταβάλλεται εφ’ άπαξ. Το τυχόν επιπλέον των έξι μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσης κάθε μιας με το 60% του μισθού αποζημιώσεως. Αν πρόκειται για Τεχνικό που είχε την ιδιότητα του εργάτη η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφ’ άπαξ.
Αρθρο 15
Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας Τεχνικού Τύπου με 25 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στην επιχείρηση, του οποίου η καταγγελία γίνεται κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδοτήσεως και προκειμένου αυτός να συμπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις, η επιχείρηση της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν θα συμμετέχει στις δαπάνες αυτασφάλισής του και ανεξαρτήτως του ύψους τους με ποσό ίσο προς το 10% επί του μισθού του τελευταίου μήνα πριν από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του.
Συμμετοχή στην αυτασφάλιση Τεχνικού ο οποίος αυτασφαλίζεται λόγω του ότι κατέστη εργοδότης με οποιαδήποτε νομική μορφή, αποκλείεται.
Αρθρο 16
Στην περίπτωση κατά την οποία η αργία των Θεοφανείων, της 25ης Μαρτίου, 1ης Μαΐου, 15ης Αυγούστου και 28ης Οκτωβρίου συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή μετατίθενται για την αμέσως προηγούμενη ή επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Αρθρο 17
Οι εφημερίδες που τυχόν καταβάλλουν αποδοχές ανώτερες από εκείνες που προβλέπει η σύμβαση αυτή, θα εξακολουθήσουν να τις καταβάλλουν μέχρι να καλυφθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Αρθρο 18
Οι εφημερίδες-μέλη της ΕΙΗΕΑ θα εξακολουθήσουν να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών-μελών της ΕΤΗπΤΑ (3,00 Ευρώ το μήνα) και θα την αποδίδουν σ’ αυτήν (την ΕΤΗΠΤΑ) εντός του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορά η μισθοδοσία.
Σε περίπτωση εγγράφου δηλώσεως τεχνικού μέλους της ΕΤΗΠΤΑ προς την εφημερίδα που εργάζεται ότι δεν επιθυμεί να του γίνεται η ανωτέρω κράτηση, η εφημερίδα δεν θα προβαίνει σ’ αυτήν αλλά θα κοινοποιεί την δήλωση με οποιοδήποτε τρόπο στην ΕΤΗΠΤΑ.
Αρθρο 19
Ως προς την εφαρμογή του πενθημέρου εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της σ.σ. εργασίας της 4.2.2003 μεταξύ των δύο Ενώσεων.
Αρθρο 20
Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 1.1.2008 έως 31.7.2008 που τυχόν θα προκύψουν από την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, θα εξοφληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των αποδοχών των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου. Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2008.
Αρθρο 21
Η παρούσα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008.