(Π.Κ. 16 / 18-4-2006)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΠΤΑΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΣΕ 14/4/2006, Π.Κ. 16 (18/04/2006) Σ.Σ.Ε. σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου – μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες – μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. (Π.Κ. 16/18-4-2006)
Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 14-10-2004 απόφαση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 1-3-2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Χρήστο Τεγόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δημήτρη Καλοφωλιά Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Αριστείδου αριθ. 12) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 3-4-2005 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 15-11-2005 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Γιώργο Μυλωνά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστο Αμαραντίδη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία συμφωνούνται τα εξής:
Άρθρο 1ο
Στη συλλογική αυτή σύμβαση υπάγονται οι Τεχνικοί Τύπου μέλη της Ενώσεως Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εργάζονται στις ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες των Αθηνών – μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α., αποκλειστικά με μία από τις εξής ειδικότητες:
α) Σελιδοποιός, ηλεκτρονικός ενθέτης, φωτοσυνθέτης, λινοτύπης, χειριστής σελιδοποιητικών μηχανημάτων, χειριστής SCANNER, Μοντέρ, Χειριστής φωτογραφικών μηχανών Τυπογραφείου, Πιεστής, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός πιεστηρίων.
β) Ο απασχολούμενος αποκλειστικά με τη λήψη μέσω τηλεφώνου μικρών αγγελιών και την πληκτρολόγησή τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
γ) Ρολοφορέας, ενθέτης (περιοδικών, εντύπων κ.λπ.) χειριστής μηχανών συσκευασίας (FERAK).
Άρθρο 2ο
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των Τεχνικών Τύπου, που εργάζονται στις εφημερίδες – μέλη της ΕΙΗΕΑ, καθορίζονται ως εξής:
α) Τεχνικοί με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω υπό 1α΄ ειδικότητες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
 Άρθρο 3ο
Εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2006, προσαυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, υπερβεί το 6% το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6% διαφοράς επί των βασικών μισθών του 2006 προσαυξάνει από 1-1-2007 τους βασικούς μισθούς του 2007.
Άρθρο 4ο
Οι παραπάνω μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται:
α) Με επίδομα γάμου 10% ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
β) Με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% για κάθε 3ετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη που θα συμπληρώνει ο Τεχνικός Τύπου από 1-1-2002 και εφεξής και μέχρι 2 3ετίες συμπληρωμένες και 5% για την μία (1) επόμενη μετά τις δύο 3ετίες 5ετία.
Άρθρο 5ο
Οι μηνιαίοι αυτοί μισθοί οφείλονται για εβδομαδιαία εργασία τριάντα οκτώ (38) ωρών με μισή ώρα διακοπή την ημέρα.
Άρθρο 6ο
Για κάθε ώρα απασχόλησής τους από τις 10 μ.μ. μέχρι και την 6 π.μ. οι Τεχνικοί Τύπου δικαιούνται προσαύξηση νυχτερινής εργασίας 25% επί του εκάστοτε νομίμου ωρομισθίου τους.
Άρθρο 7ο
Σε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού κατά ημέρα Κυριακή ή κατά νόμο αργία οφείλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού του. Αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως οφείλεται στον τεχνικό και 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του.
Άρθρο 8ο
Στους εργαζόμενους στις εκτυπωτικές μονάδες χορηγούνται από τον εργοδότη, στην κυριότητα του οποίου ανήκουν, δύο φόρμες εργασίας (χειμερινή – καλοκαιρινή) και αντικαθίστανται κατ’ έτος σε περίπτωση φθοράς τους.
Άρθρο 9ο
Στους εργαζόμενους στα computer της φωτοσύνθεσης και της σελιδοποίησης χορηγούνται ειδικά διαθλαστικά γυαλιά τα οποία αντικαθίστανται ανά διετία.
Άρθρο 10ο
Άδεια φροντίδας παιδιών
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικο διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα. Η διάρκεια της ημερήσιας απουσίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το από το νόμο καθοριζόμενο όριο, προσδιορίζεται εκάστοτε από τη σχέση του συμβατικού χρόνου εβδομαδιαίας απασχόλησης της συγκεκριμένης τεχνικού προς το νόμιμο ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη το ημερήσιο ωράριο εργασίας των μητέρων μπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση μειωμένο κατά τους πρώτους 12 μήνες έτσι ώστε η συνολική αυτή άδεια απουσίας να μην υπερβαίνει τους 18 μήνες κατ’ ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ε.γ.σ.σ. εργασίας της 15.4.2002.
γ)Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις αντικειμενικές κρινόμενες ανάγκες της επιχειρήσεως και δεν μπορούν να διαρκούν επί μακρότερο διάστημα από την άδεια.
Άρθρο 11ο
Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή η οποία χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Η ανωτέρω άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους, οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.
Άρθρο 12ο
Δανεισμός τεχνικού
Ο δανεισμός τεχνικού σε τρίτο ή θυγατρική εταιρεία απαγορεύεται κατά νόμο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού.
Άρθρο 13ο
Ο Τεχνικός Τύπου που συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για να πάρει πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν αποχωρήσει από την εργασία του ή καταγγελθεί από τον εργοδότη του η σύμβαση εργασίας του, δικαιούται, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως, πρόσθετη αποζημίωση η οποία είναι ίση με το 30% της αποζημίωσης του Ν. 2112/20 αν πρόκειται για υπάλληλο ή αυτής του ΒΔ 16/18-7-1920 αν πρόκειται για εργάτη. Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση καταβάλλεται μετά την καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως: α) σε μηνιαίες δόσεις, ισόποσες με τις μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές του κατά τον τελευταίο πριν την αποχώρησή του ή την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του μήνα αν πρόκειται για Τεχνικό με την ιδιότητα του υπαλλήλου και β) τον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου εξοφλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση αν πρόκειται για Τεχνικό που έχει την ιδιότητα του εργάτη.
Άρθρο 14ο
Σε περίπτωση θανάτου του Τεχνικού Τύπου, πριν αυτός (ή) συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του (της) δικαιούνται να λάβουν από την εφημερίδα που εργαζόταν το 60% της αποζημίωσης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Εάν η αποζημίωση αυτή, λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου Τεχνικού, ανέρχεται σε έναν έως και έξι μισθούς αποζημιώσεως καταβάλλεται εφ’ άπαξ. Το τυχόν επιπλέον των έξι μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσης κάθε μιας με το 60% του μισθού αποζημιώσεως. Αν πρόκειται για Τεχνικό που είχε την ιδιότητα του εργάτη η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφ’ άπαξ.
Άρθρο 15ο
Σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας Τεχνικού Τύπου με 25 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στην επιχείρηση, του οποίου η καταγγελία γίνεται κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδοτήσεως και προκειμένου αυτός να συμπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις, η επιχείρηση της εφημερίδας στην οποία εργαζόταν θα συμμετέχει στις δαπάνες αυτασφάλισής του και ανεξαρτήτως του ύψους τους με ποσό ίσο προς το 10% επί του μισθού του τελευταίου μήνα πριν από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του.
Συμμετοχή στην αυτασφάλιση Τεχνικού ο οποίος αυτασφαλίζεται λόγω του ότι κατέστη εργοδότης με οποιαδήποτε νομική μορφή, αποκλείεται.
Άρθρο 16ο
Στην περίπτωση κατά την οποία η αργία των Θεοφανείων, της 25ης Μαρτίου, 1ης Μαΐου, 15ης Αυγούστου και 28ης Οκτωβρίου συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή μετατίθενται για την αμέσως προηγούμενη ή επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Άρθρο 17ο
Οι εφημερίδες που τυχόν καταβάλλουν αποδοχές ανώτερες από εκείνες που προβλέπει η σύμβαση αυτή, θα εξακολουθήσουν να τις καταβάλλουν μέχρι να καλυφθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 18ο
Οι εφημερίδες – μέλη της ΕΙΗΕΑ θα εξακολουθήσουν να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών-μελών της ΕΤΗΠΤΑ (3,00 ευρώ το μήνα) και θα την αποδίδουν σε αυτήν (την ΕΤΗΠΤΑ) εντός του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορά η μισθοδοσία.
Σε περίπτωση εγγράφου δηλώσεως τεχνικού μέλους της ΕΤΗΠΤΑ προς την εφημερίδα που εργάζεται ότι δεν επιθυμεί να του γίνεται η ανωτέρω κράτηση, η εφημερίδα δεν θα προβαίνει σε αυτήν αλλά θα κοινοποιεί την δήλωση με οποιοδήποτε τρόπο στην ΕΤΗΠΤΑ.
Άρθρο 19ο
Ως προς την εφαρμογή του πενθημέρου εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της σ.σ. εργασίας της 4-2-2003.
Άρθρο 20ο
Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος από 1-1-2006 έως 30-4-2006 που τυχόν θα προκύψουν από την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, θα εξοφληθούν σε 2 (δύο) ισόποσες δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των αποδοχών των μηνών Μαϊου και Ιουνίου 2006.
Άρθρο 21ο
Η παρούσα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006.