(Π.Κ.  12 / 23-2-2007) 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε. ΠΕ. Κ – Τ. Ε. Π ΚΑΙ Ε. Τ. Ι. Τ. Β. Ε Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς, µέλη των Εργοδοτικών Σωµατείων «Ένωση Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (Ε.ΠΕ.Κ)» και «Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π)
Στην Αθήνα σήµερα 23 Φεβρουαρίου 2007 οι παρακάτω υπογράφοντες:
Αφ’ ενός µεν οι:
ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ νόµιµος εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΕΠΕΚ) που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαλοκώστα αριθµ. 5 Τ. Κ. 10671 και οι: Βαροξης Στανίδας    Γ. Γραµµατέας Τ.Ε.Π ως νόµιµος εκπρόσωπος της ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Τ.Ε.Π) που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Κολοκοτρώνη αριθµ. 9 Τ.Κ. 105 62 και:
αφ’ ετέρου οι: ∆ηµήτρης Νασιούλης, πρόεδρος και Παναγιώτης Σεµερτζής, Γραµµατέας, νόµιµοι εκπρόσωποι της «Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε)» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 32 (Ε. Κ. Θ). όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
1.  Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης µέλη της Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς µέλη της Ε.ΠΕ.Κ και της Τ.Ε.Π, µε τις παρακάτω ειδικότητες:
1.1.  ∆ιευθυντής φωτογραφίας
1.2.  Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής µηχανής λήψεως)
1.3.  Τεχνικός ΕΝG (Βοηθός ηχολήπτης, Βοηθός εικονολήπτης)
1.4.  Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)
1.5.  Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισµού
1.6.  Ηλεκτρονικός ράδιο -ζεύξεων -Link
1.7.  Ηλεκτρολόγος – Φωτιστής
1.8.  Μοντέρ (Χειριστής µαγνητοσκοπίου και συναρµολογητής εικόνας)
1.9.  Χειριστής κονσόλας µίξης εικόνας-(vision mixer and digital effects)
1.10.  Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager)
1.11.  Τεχνικός ρύθµισης εικόνας
1.12.  Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων
1.13.  Χειριστής autocue
1.14.  Γραφίστας
1.15.  Τεχνικός Master Control (Μηχανικός τηλεόρασης)
1.16.  Τεχνικός ροής προγράµµατος (continuity)
1.17.  Μακιγιέζ -ιέρ
1.18.  Κοµµωτής – τρία
1.19.  Ηλεκτρονικός δικτύου εκποµπής (RF)
1.20.  Βοηθός σκηνοθέτη
1.21.  Βοηθός παραγωγής
1.22.  Τεχνικός Σκηνικών
1.23.  Ενδυµατολόγος -Αµπιγιέζ

2.  Για την πρόσληψη τεχνικού σε τηλεοπτικό σταθµό απαραίτητη είναι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος στην ειδικότητα του και τα καθήκοντα των τεχνικών είναι αυτά που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις σύµφωνα µε τον Ν.3057/02
3.  Όσοι, µέχρι την υπογραφή της παρούσης ΣΣΕ, εργάζονται µε κάποια από τις ειδικότητες που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού χωρίς την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλµατος, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες απόκτησης της µέχρι τις 31.12.2012
4.  Σε περίπτωση που για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος προβλέπεται από τη νοµοθεσία προηγούµενη προϋπηρεσία, οι Τηλεοπτικοί Σταθµοί µπορούν να προσλαµβάνουν τεχνικούς χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τους απαραίτητους για την απόκτηση της άδειας τίτλους σπουδών και για όσο χρονικό διάστηµα χρειάζεται για να συµπληρώσουν την προϋπηρεσία αυτή.
5.  Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς µε τον τηλεοπτικό σταθµό είναι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου.
6.  Στην ατοµική σύµβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα µε την οποία προσλαµβάνεται.
Άρθρο 2
1.  Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) µισθολογικές κατηγορίες (κλίµακες) ως εξής:
Α΄  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1η Κλίµακα)
1.  Τεχνικός ΕΝG ( Βοηθ. Εικονολήπτη – Βοηθ. Ηχολήπτη)
2.  Τεχνικός Σκηνικών
3.  Βοηθός Παραγωγής
4.  Χειριστής autocue
5.  Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων
6.  Κοµµωτής – τρία
7.  Μακιγιέρ-έζ
8.  Ενδυµατολόγος – Αµπιγιέζ
9.  Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager)
10.  Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού
Β’  ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίµακα)
1.  Τεχνικός ρύθµισης εικόνας
2.  Τεχνικός ροής προγράµµατος
3.  Βοηθός Σκηνοθέτη
Β’  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίµακα)
4.  Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισµού
5.  Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link)
6.  Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής µηχανής)
7.  Μοντέρ
8.  Ηχολήπτης Τηλεόρασης (Μηχανικός Ήχου)
9.  Ηλεκτρολόγος – Φωτιστής
Γ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η Κλίµακα)
1.  Τεχνικός master control
2.  Χειριστής κονσόλας µίξης εικόνας
3.  Γραφίστας
4.  Ηλεκτρονικός δικτύου εκποµπής (RF)
5.  ∆ιευθυντής Φωτογραφίας
2.  Κάθε µισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) µισθολογικά κλιµάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε µιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθµό, εφ’ όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.
3.  Για τον υπολογισµό του µισθολογικού κλιµακίου της µισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθµό µέχρι και την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., λαµβάνεται υπ’ όψιν και προσµετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθµό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθµό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
4.  Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται
α.  Με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή
β.  Με οµοίου περιεχοµένου βεβαίωση αρµόδιας Ελληνικής η αλλοδαπής δηµόσιας αρχής ή
γ.  Με όµοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Αν από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας τότε θα πρέπει να προσκοµισθεί και υπεύθυνη δήλωση του εργαζοµένου κατά το άρθρο 8, ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75) σε συνδυασµό πάντοτε µε το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθµού µέσα σε τριάντα (30) µέρες από την πρόσληψη του τεχνικού ή από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ για την πλήρη εφαρµογή της. Η εκπρόθεσµη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαµβάνεται υπόψη και θα προσµετράται από την ηµεροµηνία υποβολής τους.
 Άρθρο 3
2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2007 οι Βασικοί Μισθοί ανά µισθολογική κατηγορία καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 4
1.  Επίδοµα Γάµου, χορηγείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του Βασικού Μισθού του τεχνικού, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελµα. Το επίδοµα γάµου δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς, οι ευρισκόµενοι εν χηρεία, οι διαζευγµένοι και οι συνυπηρετούντες.
2.  Επίδοµα Παιδιών, χορηγείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του Βασικού Μισθού για κάθε παιδί. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µέχρι που τα παιδιά να συµπληρώσουν το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας τους. Το επίδοµα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:
2.1.  Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή σε αναγνωρισµένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθµης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης, τότε το επίδοµα συνεχίζει να χορηγείται µέχρι να συµπληρώσουν το εικοστό πέµπτο (25) έτος της ηλικίας τους, όχι όµως για µεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύµφωνα µε τον κανονισµό των ανωτέρω µνηµονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισµών.
2.2.  Εάν πρόκειται για παιδιά ανίκανα προς εργασία λόγω σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας άνω του εξήντα επτά τοις εκατό [67%] που πιστοποιείται από τις αρµόδιες επιτροπές του ∆ηµοσίου ή από ∆ηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό.
2.3.  Σε κάθε περίπτωση το επίδοµα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάµο ή αποκτήσουν εισόδηµα από εργασία.
3.  Επίδοµα χρόνου εργασίας, χορηγείται ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του Βασικού Μισθού στον τεχνικό, για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και µέχρι την συµπλήρωση τριών (3) πενταετίων.
4.  Επίδοµα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους αναγνωρισµένο από το κράτος. Το επίδοµα αυτό χορηγείται για ένα µόνο Πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής:
4.1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του Βασικού τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης.
4.2. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής Κινηµατογράφου Τηλεόρασης, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
5.  Επίδοµα Ειδικών Συνθηκών. Οι Εικονολήπτες που απασχολούνται µόνιµα σε εξωτερικές µεταδόσεις λαµβάνουν επίδοµα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.
5.1  Στους Εικονολήπτες που απασχολούνται σε µη µόνιµη βάση σε εξωτερικές µεταδόσεις δίδεται επίδοµα οριζόµενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ηµέρα που θα απασχοληθούν έστω και µία φορά στις εξωτερικές µεταδόσεις.
5.3  Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού ∆ικτύου εκποµπής (RF), που απασχολούνται µόνιµα στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκποµπής λαµβάνουν επίδοµα οριζόµενο σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του Βασικού τους Μισθού, ή όταν εργάζονται σε µη µόνιµη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκποµπής, επίδοµα οριζόµενο σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ηµέρα που θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις αυτές έστω και µία φορά.
6.  Πρόσθετη ωριαία αµοιβή στους Εικονολήπτες για τις ηµέρες που ο τηλεοπτικός σταθµός τους αναθέτει τον χειρισµό stead cam η οποία υπολογίζεται βάση της διάρκειας της εκποµπής και ανέρχεται σε δέκα Ευρώ (10 €) την ώρα.
Άρθρο 5
1.  Εκτός έδρας ορίζεται η µετάβαση του τεχνικού εκτός του Νοµού για τον οποίο έχει προσληφθεί να εργάζεται.
2.  Για κάθε αυθηµερόν µετάβαση και επιστροφή και αν αυτή υπερβαίνει το οχτάωρο ο τεχνικός εκτός των νοµίµων υπερωριών δικαιούται αποζηµίωση δέκα Ευρώ (10 €), για έξοδα φαγητού.
3.  Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση ο τεχνικός δικαιούται αποζηµίωση ίση µε το 1/25 των µηνιαίων αποδοχών του στο εσωτερικό της χώρας και αποζηµίωση ίση µε το 2/25 των µηνιαίων αποδοχών του στο εξωτερικό. Ο Τηλεοπτικός Σταθµός αναλαµβάνει επιπλέον το κόστος των µεταφορικών, διαµονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η µετάβαση στον τόπο αποστολής γίνεται µε αυτοκίνητο της εταιρείας που οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση έξι (6) Ευρώ ανά ηµέρα µετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.
4.  Ο χρόνος µετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στον χώρο που εργάζεται σύµφωνα µε την ατοµική σύµβαση εργασίας.
Άρθρο 6
1.  Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση αποστολής σε ζώνες πολεµικών επιχειρήσεων, εµφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο από τροµοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδηµούν επιδηµίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χηµικών ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων. Σε περίπτωση όµως που δεχτεί να εργαστεί στις προαναφερόµενες περιοχές, θα το δηλώνει εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση ο τηλεοπτικός σταθµός πέραν της κάλυψης των εξόδων ασφαλούς µετάβασης, διαµονής και διατροφής του, του καταβάλει και αποζηµίωση ίση µε ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300 €) τουλάχιστον, για κάθε µέρα παραµονής του στις προαναφερόµενες περιοχές.
2.  Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συµµετοχής του σε αποστολή σε µια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθµός είναι υποχρεωµένος να του καταβάλλει, µε βάση τις ακαθάριστες τακτικές µηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζηµίωση ίση µε τις αποδοχές πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζηµίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόµιµοι κληρονόµοι του.
3.  Εάν ο τεχνικός λόγω της συµµετοχής του σε αποστολή σε µία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί µερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαµβάνει τις τακτικές µηνιαίες αποδοχής του και τα ένσηµα του για όσο διάστηµα διαρκεί η ανικανότητα του.
4.  Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια της διαπιστώνεται από τις αρµόδιες επιτροπές του ∆ηµοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.
5.  Η αποζηµίωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθµού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόµους του καταβάλλεται εφ’ άπαξ και δεν συµψηφίζεται µε τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόµοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόµο ασφάλιση του.
6.  Ο Τηλεοπτικός Σταθµός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζηµιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόµους του σύµφωνα µε την παράγραφο δύο (2) του άρθρου αυτού, µόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο µε τις προβλεπόµενες αποζηµιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζηµίωσης.
Άρθρο 7
1.  Οι µέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδοµα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόµενης και της προϋπηρεσίας τους, στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νοµοθεσία.
2.  Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάµου µε πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε έξη (6) εργάσιµες συνεχόµενες µέρες.
3.  Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη µορφή αδείας ή ρύθµιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ΣΣΕ (εργαζόµενες µητέρες, θάνατος συγγενούς, κλπ) ισχύει ότι προβλέπεται από την Εργατική Νοµοθεσία.
4.  Ηµέρες αργίας ορίζονται η 25η Μαρτίου, η ∆εύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτοµαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η Τοπική Αργία της Έδρας του Τηλεοπτικού Σταθµού (Εορτή του Πολιούχου) και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ηµέρες αυτές ή στα ρεπό του, τού καταβάλλεται προσαύξηση, για κάθε µέρα απασχόλησης, 175% επί του 1/25 των νοµίµων αποδοχών του ή 75% επί του 1/25 των νοµίµων αποδοχών του όταν του χορηγείται µία άλλη µέρα ανάπαυσης εντός της εποµένης εβδοµάδος.
Άρθρο 8
1.  Οι νόµιµες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιµη µέρα του κάθε µήνα.
4.  Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αµείβονται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
5.  Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας λόγω συµπλήρωσης των υπό του Νόµου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζηµίωσης ίσης µε το σαράντα τοις εκατό (40%) της αποζηµίωσης που η εργατική νοµοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης του.
6.  Οι τεχνικοί που χρησιµοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής και τίθενται σε αναµονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζηµίωση το ένα πεντηκοστό (1/50) των µηναίων νοµίµων αποδοχών τους για κάθε ηµέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής.
Άρθρο 9
1.  Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης για οικονοµοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες οµοειδής επιχειρήσεις του ιδίου εργοδότη.
2.  Σε περίπτωση µεταβίβασης της εκµετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθµού, τα εργασιακά δικαιώµατα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούµενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.
3.  Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, συλλογικές ρυθµίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 10
1.  Οι Τηλεοπτικοί Σταθµοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγοµένων στην ρύθµιση ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις, ειδικούς χώρους για ανάρτηση ανακοινώσεων, καθώς και την προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.
2.  Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραµµατέας και ο εργασιακός εκπρόσωπος της συµβαλλόµενης µε την παρούσα συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων δικαιούνται άδεια µε αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, µέχρι τρεις (3) ηµέρες κάθε µήνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει η εργατική νοµοθεσία.
3.  Οι Τηλεοπτικοί σταθµοί αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε µήνα σε Τραπεζικό Λογαριασµό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από την συµβαλλόµενη µε την παρούσα συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, την συνδικαλιστική συνδροµή των τεχνικών – µελών της, που εργάζονται σε αυτούς. Το ύψος της συνδροµής θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθµό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές ή µεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθµούς από την συµβαλλόµενη µε την παρούσα συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων.
Άρθρο 11
Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.