(Π.Κ. 75 / 11-7-2006) 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εθνική κλαδική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές, εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 75/11-7-2006)
Στην Αθήνα σήμερα 3 Ιουλίου 2006, συνήλθαν στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων οργανώσεων για την υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Εργαζομένων στις Μελετητικές, Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, αφενός οι εκπρόσωποι των εργαζομένων:
Άγγελος Φραγκόπουλος, Πρόεδρος και Μιχάλης Σπανός, Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Ε.)
και αφετέρου οι εκπρόσωποι των εργοδοτών:
Αθανάσιος Σίψας του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.),
Ιωάννης Μαστρογιάννης του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών & ΕΠΕ (Σ.Α.Τ.Ε.),
Αναστάσιος Κουτεντάκης της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.),
Γεώργιος Ρωμοσιός της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.),
Γεώργιος Καραβοκύρης του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.),
Ιωάννης Ψαρρός της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Κ.Ε.),
και συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
1.1. Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι, που αποτελούν το τεχνικό, οικονομικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των Μελετητικών – Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Τεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας, των ακόλουθων ειδικοτήτων:
Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Β. Γεωλόγοι – Γεωπόνοι – Δασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε. και Πληροφορικής Π.Ε.
Γ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.
Δ. Εργοδηγοί – Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί.
1. Πτυχιούχοι τεχνικών σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων.
2. Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων.
Ε. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών.
ΣΤ. Διοικητικό Προσωπικό
α. Γραμματείς,
β. Υπάλληλοι Γραφείου,
γ. Αποθηκάριοι,
δ. Κλητήρες,
ε. Εισπράκτορες
Ζ. Οδηγοί Αυτοκινήτων
Η. Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί.
Θ. Καθαριστές, Καθαρίστριες.
1.2. Στην σύμβαση αυτή εντάσσεται και το προσωπικό με την ειδικότητα των Πρακτικών Μηχανικών (Μηχανοτεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης), που απασχολείται με την συντήρηση και επισκευή παντός είδους των μηχανημάτων των επιχειρήσεων.
1.3. Αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρμόζεται μόνο για τα μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος, των οποίων η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση στον εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από το Σύλλογο.
Άρθρο 2
Μισθολογικά Θέματα Ειδικοτήτων
Οι Πρακτικοί Μηχανικοί (Μηχανοτεχνίτες Μ.Ε.Κ.), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι σχολών Μ.Ε. εντάσσονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας σύμβασης με το μισθολόγιο των Εργοδηγών και λοιπών Τεχνικών Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών.
Οι Πρακτικοί Μηχανικοί, οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι σχολών κατώτερης εκπαίδευσης ή εμπειροτέχνες εντάσσονται στην παρούσα σύμβαση με το μισθολόγιο των εμπειροτεχνών Εργοδηγών.
Ισχύουν και για τους Πρακτικούς Μηχανικούς όλα τα οικογενειακά επιδόματα, άδειες και στο ίδιο ποσοστό και τις ίδιες προϋποθέσεις, που έχουν καθιερωθεί για τις υπόλοιπες ειδικότητες των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 3
Αυξήσεις Βασικών Μισθών – Ημερομισθίων
Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται σ΄ αυτή την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, αυξάνονται:
– Από 1-1-2006 σε ποσοστό 3%, το οποίο εφαρμόζεται επί των μισθολογίων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2005.
– Από 1-7-2006 σε ποσοστό 3%, το οποίο εφαρμόζεται επί των μισθολογίων όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2006 και
– Από 1-3-2007 σε ποσοστό 5,1%, το οποίο εφαρμόζεται επί των μισθολογίων όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 28-2-2007.
Άρθρο 4
Θεσμικά
5.1 Η εκτός έδρας αποζημίωση την οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι και έχει καθιερωθεί με τις υπ’ αριθμό 21091/1946 και 43739/4395/51 Υπουργικές Αποφάσεις, προσδιορίζεται στο 1/20 του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, εκτός των οδοιπορικών και λοιπών εξόδων διαμονής, για όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων που υπάγονται σ’ αυτή τη σύμβαση.
5.2 Άδεια αιμοδοσίας: Στους εργαζόμενους που είναι εθελοντές αιμοδότες, και φέρουν τα σχετικά πιστοποιητικά αιμοδοσίας από κρατικά νοσοκομεία, χορηγούνται 2 ημέρες άδεια μετ’ αποδοχών, αρχόμενες την ημέρα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία και δεν μπορεί να εφάπτεται (πριν ή μετά) επίσημων αργιών. Η άδεια αυτή δίδεται μία φορά το χρόνο. Η ημερομηνία της αιμοδοσίας καθορίζεται μετά από συμφωνία με την επιχείρηση απασχόλησης του εργαζόμενου.
Άρθρο 5
Διατηρούμενες διατάξεις
6.1. Όλα τα επιδόματα που ισχύουν, υπολογίζονται επί των νέων βασικών μισθών και ημερομισθίων των κλιμακίων, στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του, όπως διαμορφώνονται με τη νέα Σ.Σ.Ε.
6.2. Αποδοχές ή επιδόματα ανώτερες στο σύνολό τους από αυτά που καθορίζει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Διαιτητικές Αποφάσεις, Νόμους, Νομοθετικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, που δεν τροποποιούνται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δεν θίγονται και δεν τροποποιούνται.
6.3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 22-7-2004 Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 6
Ισχύς
Ως έναρξη ισχύος αυτής της εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 1-1-2006 και η ισχύς της διετής, με λήξη την 31-12-2007.