(Π.Κ. 2 / 27-1-2011) 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Δ.Α. 4/2011 Δ. Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις
Μελετητικές – Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ. 2/27-1-2011)
1. Με βάση το Ν.1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, κληρώθηκα διαιτητής στις 23-12-2010, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές – εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, που δημιουργήθηκε μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) και Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) αφενός και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων, Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων Μελετών, Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων.
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 2224/061/16-12-2010 αιτήσεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και την υπ’ αριθ. πρωτ. 2224/061/16.12,2010 αίτηση του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με βάση το άρθρο 16§1 του Ν.1876/90, λόγω μη αποδοχής της πρότασης μεσολάβησης από την εργοδοτική πλευρά.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφαση μου, κάλεσα τους εκπροσώπους των δύο μερών σε κοινή συνάντηση, στα γραφεία του Ο.Μ.Ε.Δ. στις 5.1.2011, στην οποία προσήλθαν εκπρόσωποι των μερών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι. Από την εργατική πλευρά προσήλθαν εκπρόσωποι του ΣΕΤΕΕ και του ΣΤΎΕ. Από την εργοδοτική πλευρά προσήλθαν εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ, του του ΣΤΕΑΤ και του ΣΕΓΜ. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα αιτήματα της εργατικής πλευράς και ιδιαίτερα στη διάρκεια της Σ.Σ.Ε. και στη χορήγηση, ή μη, αύξησης στους βασικούς μισθούς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς αναφέρθηκαν αναλυτικά στα αιτήματα τους και οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς ανέπτυξαν τα ιδιαίτερα προβλήματα του κλάδου στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και την ανάγκη νέας θεώρησης των εργασιακών σχέσεων. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια να συναφθεί Σ.Σ.Ε. και να μη χρειασθεί να εκδοθεί διαιτητική απόφαση και υπήρξε προσέγγιση των θέσεων των δύο μερών.
4. Στις 12-1-2011, με αίτημα της εργατικής πλευράς έγινε κατ’ ιδίαν συνάντηση της διαιτητού με τους εκπροσώπους του ΟΣΕΤΕΕ και του ΣΤΥΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες υπογραφής Σ.Σ.Ε.
5. Ακολούθησε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με εκπροσώπους των δύο πλευρών.
6. Τελικά δεν υπεγράφη Σ.Σ.Ε. και εκδίδω την παρούσα.
7. Για να καταλήξω στην απόφαση μου, έλαβα υπόψη όσα αναπτύχθηκαν προφορικά στις συναντήσεις των μερών καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:
– Την υπ’ αριθ. πρωτ. 153/24Μ/27-01-2010 αίτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) και Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
– Την με αρ. πρωτ. 2174/7-12-2010 πρόταση μεσολάβησης, τα στοιχεία του φακέλου μεσολάβησης, τα έγγραφα και υπομνήματα που είχαν υποβάλει το μέρη κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης και τα πρακτικά μεσολάβησης,
– Το με αρ. πρωτ. 2223/16-12-2010 έγγραφο του προέδρου του ΟΜΕΔ προς τα μέρη της συλλογικής διαφοράς, με το οποίο ενημερώνονται ότι η πρόταση του μεσολαβητή έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά και απερρίφθη από την πλευρά των εργοδοτών καθώς και τα σχετικά με την αποδοχή και την απόρριψη της πρότασης μεσολάβησης έγγραφα των μερών της συλλογικής διαφοράς,
– Την υπ’ αριθ. πρωτ. 199/16-12-2010 αίτηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και την υπ’ αριθ. πρωτ. 825/16-12-2010 αίτηση του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας,
– Τα από 5-1-2010 και 12-1-2010 πρακτικά διαιτησίας.
– Το γεγονός ότι παρά τη διατύπωση πολλών επί μέρους εναλλακτικών προτάσεων κατά τη διάρκεια της διαιτησίας και παρά τη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την υπογραφή Σ.Σ.Ε., τελικά τα μέρη της συλλογικής διαφοράς δεν πέτυχαν τη σύναψη Σ.Σ.Ε..
– Τους όρους του ν.3845/2010 και ιδίως το παράρτημα 3 αυτού με τίτλο «Προϋποθέσεις Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», που ορίζει ότι «Αναθεώρηση του κατωτάτου μισθολογίου, διασφάλιση ότι οι κατώτατοι μισθοί της τρέχουσας περιόδου θα παραμείνουν αμετάβλητοι σε ονομαστική αξία για 3 χρόνιο»
Τη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν.3871/2010, που ορίζει τα ακόλουθα:
«1. Οι εκδοθησόμενες από τη δημοσίευση του παρόντος με τη διαδικασία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) διαιτητικές αποφάσεις, προς επίλυση συλλογικών διαφορών, δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις για το 2010 και το πρώτο εξάμηνο του 2011. Επίσης δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις για το διάστημα από 1-7-2011 έως 31-12-2012, πέραν των κατωτέρω:
(α) Από 1ης Ιουλίου 2011, αύξηση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτό έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2009 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010,
(β) Από 1ης Ιουλίου 2012, αύξηση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτό έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
3. Οι μεσολαβητικές συμφωνίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 όρια για την τριετία 2010-2011-2012.»
– Το γεγονός ότι η εργοδοτική πλευρά ρητά δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ρυθμισθούν οι εργασιακές σχέσεις με την παρούσα για το χρονικό διάστημα πέραν των 31-12-2011, ώστε να επεξεργασθεί νέες θέσεις για το 2012.
– Το γεγονός ότι το αίτημα της εργατικής πλευράς, όπως αυτό διατυπώθηκε με την από 8.1.2010 πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις αφορά στη σύναψη τριετούς Σ.Σ.Ε., για τα έτη 2010, 2011, 2012 και ότι η εργατική πλευρά ρητά εξεδήλωσε την επιθυμία της να ρυθμισθούν οι εργασιακές σχέσεις μέχρι τέλους του 2012.
– Την εξέλιξη του πληθωρισμού αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Από όσα προαναφέρθηκαν, από όσα προφορικά εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαιτησίας και από τα στοιχεία του φακέλου καταλήγω στην απόφαση ότι
– τα αιτήματα της εργατικής πλευράς δεν μπορούν να γίνουν δεκτά,
– με την παρούσα ορίζεται μόνον η αύξηση των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων στο ύψος που επιτρέπει ο νόμος η παρούσα αφορά και την αύξηση που επιτρέπει ο νόμος για το 2012
– η παρούσα αρχίζει να ισχύει από 1-7-2010, όταν λήγει η μετενέργεια των καταγγελθεισών Σ.Σ.Ε. και διαιτητικής απόφασης.
Η διαιτητική απόφαση έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί A.E.Ι., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Β. Γεωλόγοι – Γεωπόνοι – Δασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε. και Τεχνικοί Πληροφορικής Π.Ε.
Γ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανώτερων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού.
Δ. Εργοδηγοί – Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί Μ.Ε. όπως παρακάτω:
α. Πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι Ι.E.K. και απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, Πρακτικοί Μηχανικοί Μέσης εκπαίδευσης.
β. Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, Πρακτικοί Μηχανικοί κατώτερης εκπαίδευσης.
Ε. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών
ΣΤ. Διοικητικό Προσωπικό
α. Γραμματείς
β. Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Κλητήρες, Εισπράκτορες
Ζ. Οδηγοί Αυτοκινήτων
Η. Φύλακες, Νυκτοφύλακες, Θυρωροί
Θ. Καθαριστές, Καθαρίστριες
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί – Βασικά ημερομίσθια
2.1. Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και βασικών ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2009, αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
2.2. Τα ως άνω κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων, όπως έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2012, με βάση τη ρύθμιση της παραγράφου 2.1, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
2.3. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραπάνω παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
2.4. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου και των επιδομάτων γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
Άρθρο 3
Διατηρούμενες διατάξεις
3.1. Τυχόν ανώτερες καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. και ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται.
3.2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 03-04-2008 Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και της 9/2008 ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας
Άρθρο 4
Ισχύς
Η διάρκεια της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Δ.Α. αρχίζει από 01-07-2010.