(Π.Κ. 12 / 10-4-2008) 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ – Εθνική Κλαδική ΣΣΕ των εργαζομένων στις μελετητικές – εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ.: 12/10.4.2008)
Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη 3.4.2008 συνήλθαν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων οργανώσεων για την υπογραφή της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις μελετητικές, εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, αφενός οι εκπρόσωποι των εργαζομένων:
1. Τσιαπραλής Δημήτρης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ),
2. Στασινούλιας Ευστάθιος, γενικός γραμματέας της ΟΣΕΤΕΕ,
3. Φραγκόπουλος Αγγελος, πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) και
4. Σπανός Μιχάλης, γενικός γραμματέας του ΣΤΥΕ
και αφετέρου οι εκπρόσωποι των εργοδοτών:
1. Συριανός Γεώργιος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ),
2. Βλάχος Γεώργιος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών & Ε.Π.Ε. (ΣΑΤΕ),
3. Ρωμοσιός Γεώργιος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ),
4. Πετρακόπουλος Πέτρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ),
5. Ψαρρός Ιωάννης της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (ΕΚΚΕ),
6. Μανδηλαράς Ευστάθιος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) και
7. Γρηγορόπουλος Γρηγόρης της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ).
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Α. Διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Β. Γεωλόγοι – γεωπόνοι – δασολόγοι (γεωτεχνικοί) ΠΕ και τεχνικοί πληροφορικής ΠΕ.
Γ. Πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ, όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού.
Δ. Εργοδηγοί – σχεδιαστές και λοιποί τεχνικοί ΜΕ, όπως παρακάτω:
α) Πτυχιούχοι τεχνικών σχολών ΜΕ, απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, πρακτικοί μηχανικοί μέσης εκπαίδευσης.
β) Εμπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, πρακτικοί μηχανικοί κατώτερης εκπαίδευσης.
Ε. Λογιστές και βοηθοί λογιστών.
ΣΤ. Διοικητικό προσωπικό:
α) Γραμματείς.
β) Υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, κλητήρες, εισπράκτορες.
Ζ. Οδηγοί αυτοκινήτων.
Η. Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί.
Θ. Καθαριστές, καθαρίστριες.
Αρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών – ημερομισθίων
2.1. Οι βασικοί μισθοί αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 6% και από 1.1.2009 επίσης 6%.
2.2. Η ποσοστιαία αύξηση, υπολογιζόμενη στους βασικούς μισθούς αυτής της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. και στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια, πρέπει να προστεθεί στους καταβαλλόμενους μισθούς των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που καλύπτονται από αυτή και αμείβονται με μισθούς μεγαλύτερους της Σ.Σ.Ε., εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δεν λάβουν καμία άλλη αύξηση από τον εργοδότη τους κατά τη διάρκεια του έτους, ίση ή μεγαλύτερη με το ποσοστό της γενικής αύξησης της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
2.3. Καθορίζεται νέα αναλογική σχέση μεταξύ των μισθολογίων των παρακάτω κατηγοριών τεχνικών, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε., ως ακολούθως:
Α. Διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ: 100%.
Β. Γεωλόγοι – γεωπόνοι – δασολόγοι (γεωτεχνικοί) ΠΕ και τεχνικοί πτυχιούχοι πληροφορικής ΠΕ: 93%.
Γ. Μηχανικοί ΤΕΙ: 83%.
Δ1. Εργοδηγοί – σχεδιαστές και λοιποί τεχνικοί: 73%.
Η παραπάνω διάταξη θα εφαρμοστεί σταδιακά ως εξής:
– Από 1.1.2008 κατηγορία Β�: 91%, κατηγορία Γ�: 81%, κατηγορία Δ1: 71%.
– Από 1.1.2009 κατηγορία Β�: 92%, κατηγορία Γ�: 82%, κατηγορία Δ1: 72%.
– Την 31.12.2009 κατηγορία Β�: 93%, κατηγορία Γ�: 83%, κατηγορία Δ1: 73%.
2.4. Όλοι οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων από το κράτος μέσων τεχνικών σχολών, διετούς τουλάχιστον φοίτησης, οι οποίοι έχουν παράλληλα απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου, κατατάσσονται στη μισθολογική κλίμακα των πτυχιούχων εργοδηγών – σχεδιαστών – τεχνικών ΜΕ, στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από αυτό που θα εντάσσονταν.
Αρθρο 3
Επιδόματα
3.1. Το καταβαλλόμενο επίδομα ισολογισμού για τους λογιστές και βοηθούς λογιστών, που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, ορίζεται από 1.1.2008 στο 75% και υπολογίζεται στο σύνολο των νόμιμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
3.2. Επίδομα ενοικίου. Στους υπαγόμενους στην παρούσα, που διαμένουν, λόγω της εργασίας τους, μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον δεν διαθέτουν στον τόπο εργασίας τους δική τους ή προκειμένου περί έγγαμων δική τους ή της συζύγου τους κατοικία, παρέχεται από τους εργοδότες κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στον τόπο εργασίας τους. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέχεται το παραπάνω κατάλυμα, χορηγείται επίδομα ενοικίου 275,00 ευρώ από 1.1.2008 και 280,00 ευρώ από 1.1.2009, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβάλλει ο μισθωτός για ενοίκιο. Για να καταβληθεί το επίδομα αυτό, πρέπει να επιδεικνύεται στον εργοδότη το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή, ελλείψει συμβολαίου, σχετικές αποδείξεις του ιδιοκτήτη περί καταβολής ενοικίου.
Διευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους αυτού του επιδόματος δεν καταβάλλεται σωρευτικά και η ωριαία αποζημίωση του χρόνου μετακίνησης, εκτός αν αφορά μετακίνηση από και προς την ενοικιαζόμενη κατοικία προς το εργοτάξιο, που διαρκεί ημερησίως πλέον των δύο (2) ωρών.
Διευκρινίζεται επίσης ότι σε όσους εργαζόμενους καταβαλλόταν ενοίκιο μέχρι τη σύναψη της παρούσας, θα συνεχίσει να καταβάλλεται, αναπροσαρμοζόμενο από 1.1.2008 στο ποσό των 275,00 ευρώ και από 1.1.2009 στο ποσό των 280,00 ευρώ, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι τις παραπάνω προϋποθέσεις.
3.3. Όλα τα σταθερά ειδικά επιδόματα που χορηγούνται στους πάσης φύσεως οδηγούς αυτοκινήτων, αυξάνονται ως ακολούθως:
1) Επιδόματα ειδικών συνθηκών
α) Οδηγοί φορτηγών άνω των 6 τόνων, καθώς και μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες), 48,00 ευρώ από 1.1.2008 και 51,00 ευρώ από 1.1.2009.
β) Οδηγοί της περ. Α� αυτοκινήτων άνω των 13 τόνων, 63,00 ευρώ από 1.1.2008 και 67,00 ευρώ από 1.1.2009.
γ) Οδηγοί αυτοκινήτων άνω των 25 τόνων ή ρυμουλκών ανεξαρτήτως τόνων, 82,00 ευρώ από 1.1.2008 και 87,00 ευρώ από 1.1.2009.
2) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 22,00 ευρώ από 1.1.2008 και 24,00 ευρώ από 1.1.2009. Ειδικά για τους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες), το επίδομα ορίζεται σε 43,00 ευρώ από 1.1.2008 και σε 46,00 ευρώ από 1.1.2009.
3) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας 43,00 ευρώ από 1.1.2008 και 46,00 ευρώ από 1.1.2009.
4) Επίδομα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) 43,00 ευρώ από 1.1.2008 και 46,00 ευρώ από 1.1.2009.
Αρθρο 4
Θεσμικά
Συνδικαλιστική άδεια. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 17, παρ. 2β� του Ν.1264/1982 συνδικαλιστικές άδειες έως επτά (7) ημερών μηνιαίως, για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, χορηγούνται αμειβόμενες. Σε περίπτωση που το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ομοσπονδίας δικαιούται συνδικαλιστική άδεια και ως μέλος του προεδρείου του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος, τότε η δικαιούμενη συνδικαλιστική άδεια δεν θα χορηγείται αθροιστικά.
Αρθρο 5
Διατηρούμενες διατάξεις
5.1. Όλα τα επιδόματα που ισχύουν, υπολογίζονται επί των νέων βασικών μισθών και ημερομισθίων των κλιμακίων, στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόμενος, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας του, όπως διαμορφώνονται με τη νέα Σ.Σ.Ε.
5.2. Τυχόν ανώτερες καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται.
5.3. Αυτή η Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. ισχύει αποκλειστικά για τα μέλη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) και του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ). Η πιστοποίηση του μέλους γίνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει ο ΣΤΥΕ προς την επιχείρηση.
5.4. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 3.7.2006 Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 6
Ισχύς
Ως έναρξη ισχύος αυτής της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2008 και η ισχύς της διετής με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2009.