(Π.Κ. 75 / 22-7-2008) 
ΤΕΝΤΟΠΟΙΪΑΣΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών των ειδικοτήτων σημαδευτή-τριας, κόπτη-τριας και γαζωτή-τριας που εργάζονται στις επιχειρήσεις τεντοποιίας, σκηνοποιίας, ομπρελοποιίας παντός τύπου και κατασκευής καλυμμάτων αυτοκινήτων όλης της χώρας  (Π.Κ.: 75/22.7.2008)
Στην Αθήνα σήμερα, 8.7.2008 μεταξύ: 1. Της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και την Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και 2. Της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Καποδιστρίου 24 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτρη Ασημακόπουλο, πρόεδρο και τον Νίκο Σκορίνη, γενικό γραμματέα, συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες των ειδικοτήτων σημαδευτή-τριας, κόπτη-τριας και γαζωτή-τριας που εργάζονται στις επιχειρήσεις τεντοποιίας, σκηνοποιίας, ομπρελοποιίας παντός τύπου και κατασκευής καλυμμάτων αυτοκινήτων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικού ημερομισθίου
1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, με την από 27.6.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.59/4.7.2007), αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,8%.
2. Τα πιο πάνω ημερομίσθια, όπως θα διαμορφωθούν την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%.
Άρθρο 3
Χορήγηση έκτης (6ης) τριετίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγείται από 1.1.2008 έκτη (6η) τριετία σε ποσοστό 5% με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις όμοιες ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών για το επίδομα αυτό.
Οι αυξήσεις αυτές (άρθρων 2 και 3) εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Άρθρο 4
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύουν και όλες οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 και τις προηγούμενες αυτών, εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών ρυθμίσεων που ειδικώς τους αφορούν.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Διατάξεις προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεώτερη ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.