(Π.Κ. 26 / 16-6-2009) 
ΤΕΝΤΟΠΟΙΪΑΣΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΛΠ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 5-6-2009, Π.Κ. 26/ (16/06/2009) Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών -τριών των ειδικοτήτων σημαδευτή -τριας, κόπτη -τριας και γαζωτή -τριας που εργάζονται στις επιχειρήσεις τεντοποιίας, σκηνοποιίας, ομπρελοποιίας παντός τύπου και κατασκευής καλυμμάτων αυτοκινήτων όλης της χώρας. (Π.Κ. 26/16-6-2009)
Στην Αθήνα σήμερα, 5-6-2009, μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε) που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και κα Βάσω Μάμαλη, Γεν. Γραμματέα και αφετέρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Καποδιστρίου 24 και εκπροσωπείται νόμιμα από κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο, Πρόεδρο και κ. Νίκο Σκορίνη, Γεν. Γραμματέα, παρουσία της μεσολαβητού, Παναγιώτας Σαλίμπα συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες -τριες των ειδικοτήτων: σημαδευτή -τριας, κόπτη -τριας και γαζωτή -τριας που εργάζονται στις επιχειρήσεις Τεντοποιίας, Σκηνοποιίας, Ομπρελοποιίας παντός τύπου και κατασκευής καλυμμάτων αυτοκινήτων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Κατώτατα όρια βασικού ημερομισθίου
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008, με την από 8.7.2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5%.
Αναλυτικός πίνακας με τις αποδοχές των εργαζομένων, προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Άρθρο 3
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύουν και όλες οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 και τις προηγούμενες αυτών, εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών ρυθμίσεων που ειδικώς τους αφορούν.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Διατάξεις προηγουμένων ρυθμίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεώτερη ρύθμιση εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε. όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας κλπ., ευνοϊκότεροι από την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.