Μείωση εισφορών κατά 50% στις γυναίκες ασφαλισμένες μετά το δωδεκάμηνο του τοκετού.ΑΘΗΝΑ 06/10/08
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/10/102401

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.&ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/10/102401
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ O.A.E.E

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α’
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ
KOIN: Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
ΠΛΗΡΟΦ: Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦ: 210 3729541
FAX: 210 3633701

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 79

ΘΕΜΑ: Μείωση εισφορών κατά 50% στις γυναίκες ασφαλισμένες μετά το δωδεκάμηνο του τοκετού.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρ. 141 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-2008) θεσπίζεται για πρώτη φορά για τις μητέρες ασφαλισμένες μείωση κατά 50% των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που τις βαρύνουν κατά τους πρώτους 12 μήνες που έπονται εκείνου της γέννησης κάθε παιδιού.

Έναρξη Ισχύος – Δικαιούχοι

1. Mε δεδομένο ότι δεν προσδιορίζεται στην διάταξη ότι ο τοκετός πρέπει να έχει επέλθει μετά τις 3-4-08 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) και σύμφωνα με το αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ 11095/914/6-5-08 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει τόσο τις γυναίκες που θα αποκτήσουν παιδί μετά την ανωτέρω ημερομηνία όσο και τις περιπτώσεις εργαζομένων γυναικών που έχουν γεννήσει πριν τις 3-4-08.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η καταβολή των μειωμένων εισφορών γίνεται από τις 3-4-08 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του 12μηνου μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός.
Παράδειγμα: Τοκετός 10-11-2007 δικαιούται μειωμένου ασφαλίστρου από 4/2008 μέχρι και 11/2008.

2. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολουμένων που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία δεν επιτρέπεται η συσσώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Συνεπώς οι ασφαλισμένες των ασφαλιστικών κατηγοριών 101,102 για το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού θα καταβάλουν για τον κλάδο Σύνταξης το μειωμένο ποσό που θα καταβάλλουν οι αντίστοιχες γυναίκες των κατηγοριών 001,002.

Παράδειγμα: Οι ασφαλισμένες της κατηγορίας 101 για το έτος 2008 θα πρέπει να καταβάλλουν για το χρονικό διάστημα που δικαιούνται ασφάλιστρο 72,58¤ (145,15:2) + 55,52¤ Kλάδου Υγείας = 128,10¤ και της κατηγορίας 102 88,64¤ (177,28:2) +67,81¤ Kλάδου Υγείας = 156,45¤.

3. Στην περίπτωση που θα υπάρξει τοκετός πριν την λήξη του πρώτου 12μηνου τότε θα αρχίζει νέο χρονικό διάστημα από τoν επόμενο μήνα του δεύτερου τοκετού και μετά.

Σύμφωνα με το αριθμ. Φ10035/22314/883/2008 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οι ασφαλισμένοι στην προαιρετική ασφάλιση (αυτασφάλιση ΚΩΔ 2) δεν δικαιούνται μειωμένου ασφαλίστρου καθώς επίσης και οι «νέες» (Ν.2084/92) ασφαλισμένες που με δική τους βούληση επέλεξαν να ασφαλιστούν σε δεύτερο φορέα δεν δικαιούνται μειωμένου ασφαλίστρου (ασφ. κατ.031-044).Η μειωμένη ασφαλιστική εισφορά θα γίνεται μόνο από τον φορέα της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Για τις «παλαιές» ασφαλισμένες (Ν.2084/92) όπου υπάρχει παράλληλη υποχρεωτική ασφάλιση το δικαίωμα καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς ασκείται και στους δυο φορείς.

Οι ασφαλισμένες σε προαιρετική περιοχή έχουν δικαίωμα στην μειωμένη εισφορά επειδή ο χρόνος προαιρετικής περιοχής είναι χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης.

Το δικαίωμα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών ισχύει από τον 4/2008 και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Μπορεί δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές του συγκεκριμένου 12μηνου να καταβληθούν μειωμένες οποτεδήποτε με τις ισχύουσες κάθε φορά αναπροσαρμοσμένες τιμές και τα τυχόν αναλογούντα τέλη καθυστέρησης.

Αν ασφαλισμένη έχει πληρώσει ολόκληρες τις ασφαλιστικές εισφορές του δωδεκάμηνου ή μέρος αυτών μπορεί με αίτησή της να επικαλεσθεί την διάταξη και να ζητήσει να της επιστραφούν οι διαφορές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες αφού ληφθούν υπόψη όλες οι διατάξεις περί παραγραφής.

Η επιστροφή των χρηματικών ποσών θα γίνεται από το Περ/κό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε με την προβλεπόμενη από τις σχετικές εγκυκλίους διαδικασία. Στη συνέχεια θα ακολουθείται από τον χειριστή του Η/Υ η διαδικασία του «αφαιρετικού».

Aνακεφαλαιώνοντας δεν είναι επιτρεπτή η μείωση στις ασφαλιστικές κατηγορίες 031-044,071-084, για τις νέες και για τις παλαιές όσες στο Μητρώο έχουν ένδειξη ΚΩΔ 2.

Δικαιολογητικά – Καταχώρηση

Προκειμένου ασφαλισμένη μητέρα να τύχει της μείωσης των εισφορών του κλάδου σύνταξης θα πρέπει:

α) Να καταθέσει σχετική αίτηση και να προσκομίσει Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ο αρμόδιος υπάλληλος που θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά θα θέτει σχετική σφραγίδα επί του βιβλιαρίου ασθενείας και του ασφαλιστικού βιβλιαρίου με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ……. ΜΕΧΡΙ…… (Ν 3655/08)”.

Στη συνέχεια αφού εγκριθεί η αίτηση από αυτόν και τον Προϊστάμενο του Τμήματος θα διαβιβάζεται στον χειριστή του Η/Υ ο οποίος και θα κάνει την καταχώρηση στο σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. όταν ολοκληρωθεί η σχετική εφαρμογή.

Η έναρξη και η λήξη του μειωμένου ασφαλίστρου θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 της παρούσης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μεταβολές στο μηχανογραφικό σύστημα από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε θα μπορούν οι ασφαλισμένες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους με χειρόγραφο γραμμάτιο είσπραξης στην εσωτερική Υπηρεσία. Στο χειρόγραφο γραμμάτιο θα γίνεται πλήρης ανάλυση των εισπραττομένων χρηματικών ποσών.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που ανήκει στην Π01 ασφαλιστική κατηγορία και θέλει να πληρώσει την ασφαλιστική εισφορά των μηνών 7-8/2008 (4ο δίμηνο) εμπρόθεσμα, ο Ταμίας θα αναγράφει επί του χειρόγραφου γραμματίου 220,15¤ (μηνιαία εισφορά) – 72,58¤ (μείωση Ν. 3655/08)= 147,57 X 2 =295,14¤ ΣΥΝΟΛΟ.
Στη συνέχεια εκτυπώνεται η απλήρωτη απόδειξη από την επιλογή 21.6 (αν είναι εκπρόθεσμη) ή 21.1 (αν είναι εμπρόθεσμη).

Aφού εξοφληθεί το χειρόγραφο γραμμάτιο εξοφλείται και η μηχανογραφική απόδειξη με την επιλογή 13.6 και γίνεται από τον αρμόδιο χειριστή του Η/Υ «αφαιρετικό» του ποσού των 72,58 ¤ και στην θέση που υπάρχει για τον αριθμό επιταγής καταχωρείται ο αριθμός του χειρόγραφου γραμματίου είσπραξης.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τυχόν αναλογούντα πρόσθετα τέλη καθυστέρησης διαφορές και επιβαρύνσεις εισπράττονται κανονικά.

Tης παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του Τμήματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ α.α.
Ι. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ