Έχετε εργαζόμενο που ασφαλίζεται στο ΤΕΑΥΤ και ΤΑΠΙΤ. Έχετε περάσει τα ταμεία στην καρτέλα τους και έχετε υπολογίσει και κίνηση μισθοδοσίας. Όταν όμως παίρνετε την εκτύπωση της κατάστασης ασφάλισης τότε αυτά ενοποιούνται σε μία εκτύπωση. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Όταν παίρνετε την κατάσταση ασφάλισης τότε στο κάτω μέρος επιλέγετε το Είδος Ταμείου. Αν λοιπόν κατά την δημιουργία τους βάλατε το ίδιο λεκτικό και στα δύο ταμεία (στην διαχείριση ταμείων) τότε κατά την εκτύπωση της κατάστασης ασφάλισης «βλέπει» αυτό το κοινό λεκτικό ταμείου και τα ενοποιεί. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξετε κι άλλο λεκτικό ταμείου (ένα ΤΕΑΥΤ και ένα ΤΑΠΙΤ) ώστε να επιλέγετε στην κατάσταση ασφάλισης αυτό στο Είδος ταμείου.