Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε ταμειακά τους  προμηθευτές της εταιρίας;

Θα πάτε μέσα στην Κίνηση (Κύριες εργασίες > Κινήσεις). Στο κάτω μέρος (στην στήλη Μικτή αξία) υπάρχει το πεδίο Είσπραξη / Πληρωμή (η περιγραφή του πεδίου αλλάζει από Είσπραξη σε Πληρωμή ανάλογα με το είδος κίνησης που έχουμε επιλέξει, Έσοδα ή Έξοδα), όπου καταχωρούμε την αξία πληρωμής στον προμηθευτή και επιλέγουμε δίπλα αν είναι Μετρητοίς, Επιταγή, Γραμμάτιο ή Κατάθεση.

Αν η ημερομηνία πληρωμής είναι ίδια με την ημερομηνία καταχώρισης του αντίστοιχου παραστατικού, τότε κατά την καταχώριση του παραστατικού μπορεί να ενημερωθεί και η αξία πληρωμής.

Σε περίπτωση όμως που χρειάζεται να γίνει πληρωμή σε διαφορετική ημερομηνία από την καταχώριση του αντίστοιχου παραστατικού, επιλέγουμε έναν λογαριασμό, πχ. 380000 – ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος σαν Έξοδο και δεν ενημερώνει Βιβλίο, ΦΠΑ, Ε3 και ΜΥΦ), ένα παραστατικό που κινείται για αυτές τις περιπτώσεις και καταχωρούμε στο πεδίο Πληρωμή την αξία που θέλουμε να ενημερώσει την καρτέλα του προμηθευτή.