Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε ταμειακά τους πελάτες της εταιρίας;

Θα πάτε μέσα στην Κίνηση (Κύριες εργασίες > Κινήσεις). Στο κάτω μέρος (στην στήλη Μικτή αξία) υπάρχει το πεδίο Είσπραξη / Πληρωμή (η περιγραφή του πεδίου αλλάζει από Είσπραξη σε Πληρωμή ανάλογα με το είδος κίνησης που έχουμε επιλέξει, Έσοδα ή Έξοδα), όπου καταχωρούμε την αξία είσπραξης στον πελάτη και επιλέγουμε δίπλα αν είναι Μετρητοίς, Επιταγή, Γραμμάτιο ή Κατάθεση.

Αν η ημερομηνία είσπραξης είναι ίδια με την ημερομηνία καταχώρισης του αντίστοιχου παραστατικού, τότε κατά την καταχώριση του παραστατικού μπορεί να ενημερωθεί και η αξία είσπραξης.

Σε περίπτωση όμως που χρειάζεται να γίνει είσπραξη σε διαφορετική ημερομηνία από την καταχώριση του αντίστοιχου παραστατικού, επιλέγουμε έναν λογαριασμό, πχ. 380001 – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος σαν Έσοδο και δεν ενημερώνει Βιβλίο, ΦΠΑ, Ε3 και ΜΥΦ), ένα παραστατικό που κινείται για αυτές τις περιπτώσεις και καταχωρούμε στο πεδίο Είσπραξη την αξία που θέλουμε να ενημερώσει την καρτέλα του πελάτη.