Έχετε έναν οδηγό ταξί που τον έχετε ορίσει ως υπάλληλο με την σχετική σύμβαση. Θέλετε να υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα ή το Δώρο Χριστουγέννων. Τι θα κάνετε;
Θα δείτε το ποσό του Δώρου όπως το ανακοινώνει κάθε φορά το ΙΚΑ.
Για το Δώρο Χριστουγέννων θα κάνετε το εξής: Θα διαιρέσετε το ποσό αυτό του ΙΚΑ με τον τεκμαρτό μισθό του οδηγού (τεκμαρτό ημερομίσθιο * 25), και το νούμερο αυτό θα το πολλαπλασιάσετε με το 25.
(ΔώροΧριστουγέννων που ορίζει το ΙΚΑ)/(τεκμαρτός μισθός) *25.
Για το Δώρο Πάσχα με την ίδια λογική: (Δώρο Πάσχα που ορίζει το ΙΚΑ)/(τεκμαρτός μισθός) *12,5. Αυτή η πράξη θα σας δώσει έναν αριθμό μισθοδοτούμενων ημερών που αναλογούν στον οδηγό. Αυτό τον αριθμό θα τοποθετήσετε στο πεδίο Ημέρες / Μήνες Αποζημίωσης στην μισθοδοσία του δώρου. Θα αντικαταστήσετε δηλαδή τον αριθμό που σας εμφανίζει αυτόματα το πρόγραμμα.
Θα πάτε στην Μισθοδοσία Περιόδου, στο Δώρο, στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και θα τρέξετε το Δώρο. Στο πεδίο Μισθοδοτούμενες Ημέρες θα βάλετε τον αριθ-μό που προκύπτει από την παραπάνω πράξη.
Πχ το ΙΚΑ ορίζει ως δώρο Πάσχα 250 € και οι τεκμαρτές ασφαλίσιμες αποδοχές του οδηγού είναι 780 €. Τότε στο δώρο θα βάλετε: 250€ / 750€ *12,5 = 4,16 (μισθοδοτούμενες ημέρες ως δώρο Πάσχα).
Το δώρο θα προσαυξάνεται με την αναλογία αδειών (0,04166) αλλά δεν θα εμφανίζεται στην ΑΠΔ αυτή η προσαύξηση.