Ποια είναι τα 13 νέα ταμεία σύμφωνα με τον Ν. 3655/2008:
1. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
2. ΟΑΕΕ
3. ΟΓΑ
4. Ταμείο πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)
5. Ταμείο πρόνοιας ιδιωτικού τομέα (ΤΑΠΙΤ)
6. Ενιαίο ταμείο ασφάλισης τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)
7. Ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
8. Ενιαίο ταμείο ασφάλισης προσωπικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
9. Ταμείο επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού τομέα (ΤΕΑΙΤ)
10. Ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης μισθωτών (ΕΤΕΑΜ)
11. Ταμείο επικουρικής ασφάλισης δημοσίων υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ)
12. Ταμείο ασφάλισης υπαλλήλων τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
13. Ταμείο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας απασχολούμενων στα σώματα ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).