Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Έντυπο Ν

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πρώτη ανάρτηση: 23/05/2023

Έντυπο Ν

Προσοχή: Αν έχετε αποθηκεύσει προσωρινά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΝΠ και νομικών οντοτήτων στην προηγούμενη έκδοση των εντύπων απαιτείται η διαγραφή της προσωρινά αποθηκευμένης δήλωσης και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε νέα υποβολή.
Ανεξάρτητα από το πότε θα οριστικοποιήσετε τη δήλωσή σας, για την οριστική υποβολή της σας συνιστούμε να κάνετε έγκαιρα έλεγχο για το αν έχει μεταφερθεί σωστά η προκαταβολή φόρου και η ζημία προηγουμένων χρήσεων. Σε περίπτωση λάθους να απευθυνθείτε έγκαιρα στη ΔΟΥ για τη σχετική διόρθωση.
Η περίπτωση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει χειρόγραφα την δήλωση φορολογικού έτους 2021 ή έχουν υποβάλλει στην ΔΟΥ τροποποιητική δήλωση, η οποία επηρέασε την προκαταβολή φόρου ή την προς μεταφορά ζημία.
Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της δήλωσης και των συνοδευτικών εντύπων αυτής πριν από την υποβολή συνιστάται.

1. Ε Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων;

Α Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 4172/2013, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους.
Σχετ. άρθρα: 2, 45 και 68 του ν. 4172/2013.
Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο στην περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. Όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3 η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, καταχωρώντας υποχρεωτικά στον κωδικό 2018 αυτής τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα, έτσι ώστε με την παράλληλη συμπλήρωση του κωδικού 559 του εντύπου Ν με τα ακαθάριστα έσοδα οδηγούμαστε σε μηδενικό φορολογικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που αποκτούν και φορολογητέο εισόδημα στην ως άνω κατάσταση καταχωρούν και τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα που φορολογούνται και δεν εκπίπτουν από αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ.
Τα υπό ίδρυση ιδρύματα, η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον αποκτούν εισόδημα (από εκμίσθωση ακινήτων, τόκους, κ.λπ.), ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους. Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Ε Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις;

Α Οι δηλώσεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2014 και μετά υποβάλλονται στο ενιαίο έντυπο Ν, το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Το έντυπο καλύπτει:
• τόσο τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσο και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ
• όλες τις μορφές νομικών προσώπων (προσωπικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές εταιρείες και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
• όλες τις κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά).
Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Η συμπλήρωση των πινάκων της δήλωσης εκτός του πίνακα 1 είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση και πρέπει να προηγείται της συμπλήρωσης των υπόλοιπων κωδικών του εντύπου Ν, καθώς ποσά από αυτούς τους πίνακες μεταφέρονται στους κωδικούς του εντύπου. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη (μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206), εφεξής ΚΦΔ, πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η ΔΟΥ να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη.
Επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α’ 201) απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ήτοι οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, το οποίο επιβάλλεται σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους (Σχετ. η Ε.2115/2021 εγκύκλιος).
Τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες που είναι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων ή κάθε πρόσωπο που κατ’ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε
άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους ρυμουλκών και τα οποία (πρόσωπα/οντότητες) υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 27/1975, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΦΔ, και προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, ώστε η ΔΟΥ να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη περί μη επιβολής του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011.

3. Ε Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλονται οι δηλώσεις στη ΔΟΥ;

Α Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ εντός των νομίμων προθεσμιών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα έχει κάνει χρήση φορολογικών κινήτρων για μετασχηματισμούς (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, Ν.2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κίνητρου των αφορολόγητων εκπτώσεων (ν.2601/1998, ν.3299/2004, κοκ), καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής καταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις των ν.3908/2011, ν.4399/2016, ν.4887/2022, ν.4608/2019 και ν.4864/2021 υποβάλλουν τη δήλωση μόνο ηλεκτρονικά.
• σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων υπό εκκαθάριση η οριστική δήλωση της εκκαθάρισης (όταν αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες) υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ
• σε περίπτωση των υπό ίδρυση ιδρυμάτων, η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, εφόσον αποκτούν εισόδημα (από εκμίσθωση ακινήτων, τόκους, κ.λπ.), ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.
• σε περίπτωση σε περίπτωση διανομής κερδών από Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν. 2367/1995 (Α’261).
• σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που διαχειρίζονται περισσότερα του ενός κληροδοτήματα, τα οποία αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και στερούνται νομικής προσωπικότητας
• σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και των συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Τμήμα Α’ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας & Κεφαλαίου) η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ
• Στη ΔΟΥ υποβάλλονται υποχρεωτικά και οι δηλώσεις νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που αναβιώνουν.
Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ είτε με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου Ν της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εντύπων
(συμπληρωμένων), των συνοδευτικών δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΔΟΥ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο διαδίκτυο (www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia) «Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών ΑΑΔΕ για ραντεβού». Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη ΔΟΥ θεωρείται είτε η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στη πλατφόρμα είτε η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΟΥ Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων.

4. Ε Τι σημαίνει φορολογικό έτος;

Α Από 1/1/2014 δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «οικονομικό έτος» και στη θέση του ο ν. 4172/2013 εισάγει την έννοια του φορολογικού έτους. Πρακτικά ταυτίζεται με τη διαχειριστική περίοδο.
Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31ης/12.
Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Σχετ. άρθρο: 8 του ν. 4172/2013.

5. Ε Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στις διαδικτυακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα;

Α Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων.

6. Ε Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής;

Α Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους (άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 4172/2013).

7. Ε Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για λήξη φορολογικού έτους σε διαφορετική ημερομηνία της 31ης/12/2022;

Α Για φορολογικό έτος από 1/7/2022 έως 30/6/2023 καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η 29/12/2023. Ανάλογη εφαρμογή έχουμε και σε περιπτώσεις διαφορετικής ημερομηνίας λήξης του φορολογικού έτους, ήτοι καταληκτική ημερομηνία είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

8. Ε Έχω κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2023. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση;

Α Σε περίπτωση διακοπής εργασιών (διάλυση), η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή (διάλυση).

9. Ε Επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Πότε πρέπει να υποβάλω τη δήλωση;

Α Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 6ου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους, ήτοι, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.
Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.
Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.
Παράδειγμα:
Φορολογικό έτος με λήξη την 31η Δεκεμβρίου. Η επιχείρηση τέθηκε σε εκκαθάριση 17/5/2023.
α. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το φορολογικό έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης, δηλαδή από 1/1/2023 έως 16/5/2023, έως την 30/11/2023.
β. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση για την περίοδο της εκκαθάρισης μέχρι την λήξη της.
-Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 15/12/2023 πρέπει να υποβληθεί δήλωση για φορολογικό έτος από 17/5/2023 έως 15/12/2023 μέχρι την 15/01/2024. -Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 10/10/2026 πρέπει να υποβληθεί:
• προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 17/5/2023 έως 16/5/2024
• προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 17/5/2024 έως 16/5/2025
• προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 17/5/2025 έως 16/5/2026
• οριστική δήλωση για όλη την περίοδο της εκκαθάρισης από 17/5/2023 έως 10/10/2026 μέχρι 10/11/2026.
Παρακαλούμε για το εν λόγω θέμα ανατρέξτε και στην ΠΟΛ.1060/2015 εγκύκλιο.

10. Ε Πότε υποχρεούμαι να υποβάλω δήλωση πριν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής;

Α Στις περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη της εκκαθάρισης, η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης, αντίστοιχα (ΠΟΛ.1060/2015).

11. Ε Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE;

Α Οι αρχικές & τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ΝΠ και Ν.Ο. και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) και κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.

12. Ε Προσπαθώ να υποβάλω τη δήλωση και μου εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος στην προκαταβολή προηγούμενου έτους». Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω τη δήλωση οριστικά με τη σωστή προκαταβολή;

Α Για να υποβάλετε τη δήλωση ηλεκτρονικά θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε το τμήμα εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, προκειμένου να διευθετηθεί η διαφορά.

13. Ε Νομικό Πρόσωπο θέλει να υποβάλλει δήλωση εντύπου Ν με επιφύλαξη. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Α Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το σχετικό πεδίο “με επιφύλαξη” στη φόρμα υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ΚΦΔ, πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η ΔΟΥ να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη.

14. Ε Το Ν.Π έχει κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο έτος 2023. Πώς θα υποβληθεί η δήλωση διακοπής με το Ν έντυπο;

Α Προκειμένου να επιτραπεί στον χρήστη της εφαρμογής να καταχωρήσει τη δήλωση διακοπής για το φορ. έτος 2023 θα πρέπει πρώτα να έχει υποβληθεί δήλωση για το φορ. έτος 2022. Επομένως ο χρήστης θα προβεί πρώτα σε υποβολή της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2022 και θα πρέπει να περιμένει 1 (μία) ημέρα προκειμένου να μεταπτωθεί η δήλωση στο TAXIS και έτσι να ενημερωθεί ο κωδικός 008 (φόρος που προκαταβλήθηκε) στη δήλωση διακοπής που θα ακολουθήσει.

15. Ε Έχω υποβάλλει χειρόγραφα στη ΔΟΥ δήλωση εντύπου Ν και η εφαρμογή δεν μου επιτρέπει να καταχωρήσω τροποποιητική δήλωση για το ίδιο φορολογικό έτος.

Α Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί χειρόγραφα δήλωση εντύπου Ν στη ΔΟΥ φορολογίας σας τότε όλες οι μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις για το ίδιο φορ. έτος θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά στη ΔΟΥ.

16 Ε Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα άρθρου 45γ ν. 4172/2013.

Α Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξεκινούν τη συμπλήρωση της δήλωσης από τον πίνακα 2.
• Σε περίπτωση που έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία συμπληρώνουν πρώτα το έντυπο Ε2, εν συνεχεία τον πίνακα 3Α4 «εισόδημα από ακίνητη περιουσία (αρθ.39 ν. 4172/2013) και τέλος τον πίνακα 2Α «εισόδημα από ακίνητη περιουσία». Το ποσό του κωδικού 198 στον πίνακα 3Α4, θα συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο Ε2 και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά, θα ζητείται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση η επιβεβαίωση της διαφοράς πριν συνεχίσει τη διαδικασία. Το ποσό που έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 198 θα μεταφέρεται από την εφαρμογή στον πίνακα 2Α στο πεδίο «Συνολικό εισόδημα από ακίνητα».
• Για τη συμπλήρωση εφόσον συντρέχει περίπτωση, ποσών στον πίνακα 2Β στα πεδία «Εισόδημα από κεφάλαιο (πλην ακίνητης περιουσίας)», «Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβ. Κεφαλαίου» και «Ζημιά από μεταβίβαση κεφαλαίου», απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση του πίνακα 3.
• Σε περίπτωση που έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, συμπληρώνουν υποχρεωτικά πρώτα το έντυπο Ε3 και εν συνεχεία τον πίνακα 2Β.
• Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ν μεταφέρεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων στον αντίστοιχο κωδικό (Εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές) και προσδιορίζεται το καθαρό αποτέλεσμα με την αναγραφή στο πεδίο «Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ. 22 και 23 ν. 4172/2013)» το σύνολο των δαπανών.
• Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έντυπο Ε3 ως συνυποβαλλόμενο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σε κάθε περίπτωση οριστικοποιείται από όλα τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περ. γ’ άρθρου 45 ν. 4172/2013). Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, θα οριστικοποιείται το έντυπο Ε3 χωρίς αναγραφόμενα ποσά. Αντίθετα, όταν τα ίδια νομικά πρόσωπα έχουν λοιπά εισοδήματα πλην των ανωτέρω (εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές), τότε υποχρεούνται στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.
• Τέλος, όσα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περ. γ’ άρθρου 45 ν. 4172/2013) έχουν έσοδα μη φορολογούμενα ή δαπάνες κατά την πραγματοποίηση του σκοπού τους, θα οριστικοποιούν το έντυπο Ε3 χωρίς αναγραφόμενα ποσά.
• Εφόσον το ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (που τηρεί διπλογραφικά βιβλία) έχει μέσα στο φορολογικό έτος 2022, χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI) , οφείλει να συμπληρώσει τον πίνακα «VI. Χρεωστική διαφορά λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων – PSI (ν. 4046/2012)» (κωδικοί 746, 747, 753, 748), από τα στοιχεία του οποίου και ενημερώνεται αυτόματα το σχετικό πεδίο του πίνακα 2Β.

17. Ε Νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία.

Α • Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία η εκκαθάριση φόρου, θα λαμβάνει υπόψη την κατηγορία βιβλίων, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Μητρώο της ΔΟΥ.
• Για τη μεταφορά των μη εκπιπτόμενων δαπανών στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (κωδικός 455 του εντύπου Ν) απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

18. Ε Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.

Α • Για την εκκαθάριση του φόρου με τον συντελεστή 10%, λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία και το είδος επιχείρησης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Μητρώο της ΔΟΥ .
• Απαραίτητη είναι η επιλογή στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ότι υπάγεστε στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 ή στο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της υπ’ αρ. 397/18235/16.2.2017 απόφασης (Β’ 601).

19. Ε Είμαι Νομικό Πρόσωπο που έχω τη διαχείριση κληροδοτημάτων. Μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

Α • Ναι. Μπορώ να υποβάλω τη δήλωση ηλεκτρονικά, αρκεί να έχω μόνο ένα (1) κληροδότημα.
• Τα ΝΠ που έχουν τη διαχείριση κληροδοτημάτων (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) θα υποβάλουν διαφορετικό Ε2 για κάθε κληροδότημα. Επομένως όσα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν περισσότερα του ενός κληροδοτήματα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ.
Σχετ. ΠΟΛ.1044/2015
«Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην ίδια έννοια των νομικών οντοτήτων εμπίπτουν καταρχήν τα κληροδοτήματα που αποτελούν κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και στερούνται νομικής προσωπικότητας (άρθρο 96 α.ν. 2039/1939 και νυν άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4182/2013), καθώς και οι ειδικοί λογαριασμοί των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συνιστώνται για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κ.λπ. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πιο πάνω κληροδοτήματα και οι ειδικοί λογαριασμοί δεν αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα (αριθ. 74/2004 και 354/2003 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.) και η περιουσία τους περιέρχεται στα νομικά πρόσωπα υπέρ των οποίων έχει καταληφθεί ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά περίπτωση, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι πιο πάνω νομικές οντότητες δεν έχουν αυτοτελή φορολογική υποχρέωση, αλλά τα εισοδήματά τους φορολογούνται στο όνομα των προσώπων την περιουσία των οποίων προσαυξάνουν, με βάση την προβλεπόμενη για τα τελευταία φορολογική μεταχείριση».

20. Ε Πότε και πώς επιλέγω τον τρόπο πληρωμής του φόρου;

Α Η επιλογή του τρόπου πληρωμής, εφάπαξ ή με δόσεις, γίνεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης και την έκδοση της ταυτότητας οφειλής, κάνοντας χρήση του τρόπου πληρωμής που διαθέτει η ΑΑΔΕ με κάρτα ή με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.
Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών (παρ. 85 άρθρου 72 ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 93 του ν. 5036/2023).
Σας γνωστοποιούμε ότι, πλέον, από τη Υπηρεσία μας, «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την ταυτότητα οφειλής και να ενημερώνεστε για την οφειλή σας.
Επισήμανση: Από το φορολογικό έτος 2015 και επόμενα δεν προβλέπεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου.

21. Ε Πώς θα υποβάλω δήλωση σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση ή διακόπτει τις εργασίες του μέσα στο φορολογικό έτος 2022 και πριν την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (myAADE);

Α Σε μια τέτοια περίπτωση η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE) στα ήδη διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα (Ν – Ε2 – Ε3). Στα ίδια έντυπα υποβάλλονται και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις (σχετ. Α.1063/2023).

22. Ε Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

Α Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, αυτή θεωρείται παραληφθείσα και ο φόρος βεβαιώνεται στις προβλεπόμενες από το ν. 4172/2013 δόσεις. Αν παρέλθει η ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε δόσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ (τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.

23. Ε Έχω καταχωρήσει όλα τα ποσά στους κωδικούς της φόρμας της δήλωσης και θέλω να προχωρήσω στην οριστική Υποβολή της. Πώς θα υποβάλω τη δήλωση;

Α Η επιλογή της «Υποβολής» είναι ενεργή σε όλες τις σελίδες της φόρμας της δήλωσης.

24. Ε Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης τι πρόστιμα επιβάλλονται;

Α Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μετά την παρέλευση της νόμιμης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, θα υπολογιστούν αυτόματα τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής βάσει του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Επίσης, θα επιβληθούν τα αυτοτελή πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο 54 του ΚΦΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5036/2023, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα οποία θα βεβαιωθούν από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας σας και όχι τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης. Επισημαίνεται ότι δυνάμει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ, καθώς και σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.

25. Ε Ποια έντυπα συνυποβάλλονται, ηλεκτρονικά, μαζί με το έντυπο Ν;

Α Τα συνυποβαλλόμενα έντυπα είναι η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) (συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης), καθώς και η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε2), εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την οικεία απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

26. Ε Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε2;

Α Το έντυπο Ε2 συνυποβάλλεται υποχρεωτικά, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ποσά στους κωδικούς 200, 209, 210, 211, 215, 199 του Πίνακα 3Α4. Το ποσό του κωδικού 198 στον πίνακα 3Α4, θα συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο Ε2 και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά, θα ζητείται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση η διόρθωση της διαφοράς πριν συνεχίσει τη διαδικασία.

27. Ε Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε3;

Σε κάθε περίπτωση.

28. Ε Πώς θα συνυποβάλω το Ε3 και το Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση για το δεύτερο);

Α Το Ε3 και το Ε2 πρέπει να υποβληθούν από την ίδια εφαρμογή όπου υποβάλλεται και το έντυπο Ν και όχι από τα ελεύθερα προγράμματα που απευθύνονται προς τους πολίτες. Η εκτύπωση όλων των εντύπων γίνεται μέσα από την εφαρμογή.

29. Ε Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE;

Α Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.

30. Ε Ποιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εντύπου Ν;

Α Όσοι έχουν υποβάλλει την αρχική δήλωση Ν μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

31. Ε Θέλω να υποβάλω τροποποιητική δήλωση Φ.Ε.Ν.Π για προηγούμενα οικ. έτη, με βάση τα έντυπα Φ01-010, Φ01-012, ΦΟ1-013, Ε5. Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή στην ψηφιακή πύλη myAADE;

Α ΟΧΙ. Η εφαρμογή υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π αφορά αποκλειστικά στο Έντυπο Ν από το φορ. έτος 2014 (διαχ/κή περίοδος από 01/01/2014 και έπειτα βάσει ν. 4172/2013). Εάν θέλετε να υποβάλετε τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π για οικ. έτη μέχρι και οικ. έτος 2015 (υπερδωδεκάμηνη) βάσει των εντύπων Φ01-010, Φ01-012, Φ01- 013, Ε5, θα πρέπει να υποβάλετε χειρόγραφα τις σχετικές δηλώσεις στη ΔΟΥ φορολογίας σας.

32. Ε Πώς συνυποβάλλονται τα έντυπα Ε2 και Ε3 σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης;

Α Τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3 υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση, έστω και αν δεν υπάρχει μεταβολή στα δεδομένα των εντύπων. Επιλέγουμε από την υποβολή τροποποιητικής το αντίστοιχο έντυπο, το σύστημα μας εμφανίζει τα δεδομένα της αρχικής δήλωσης και μετά οριστικοποιούμε ή τροποποιούμε ανάλογα.

33. Ε Τι γίνεται εάν η τροποποιητική δήλωση επηρεάζει τον Πίνακα Κατανομής κερδών στους εταίρους/μέλη ΝΠ που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πίνακας 1, σελ 4 εντύπου Ν);

Α Εάν τα αποτελέσματα της τροποποιητικής επηρεάζουν τον πίνακα 1 τότε αυτός διορθώνεται χειρόγραφα.

34. Ε Τι γίνεται όταν το χρεωστικό αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης είναι μεγαλύτερο εκείνου της αρχικής δήλωσης;

Α Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει μια ταυτότητα οφειλής με τη διαφορά του φόρου.

35. Ε Τι γίνεται όταν το χρεωστικό αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης είναι μικρότερο εκείνου της αρχικής δήλωσης;

Α Η διαφορά δημιουργεί πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο εκκαθαρίζεται από τη ΔΟΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου.

36. Ε Τι γίνεται όταν το πιστωτικό αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης είναι μικρότερο εκείνου της αρχικής δήλωσης;

Α Σε αυτή τη περίπτωση δημιουργείται ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με τη διαφορά, ο οποίος θα εμφανιστεί στην “προσωποποιημένη πληροφόρηση” και το πιστωτικό της αρχικής δήλωσης θα εκκαθαρίζεται από τη ΔΟΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου, με ημερομηνία συμψηφισμού την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης (από την οποία προέκυψε).

37. Ε Τι γίνεται όταν η αρχική δήλωση είναι πιστωτική και η τροποποιητική δήλωση χρεωστική;

Α Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται ταυτότητα οφειλής για το χρεωστικό ποσό της τροποποιητικής δήλωσης και ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ για το πιστωτικό της αρχικής δήλωσης το οποίο θα εμφανίζεται στην “προσωποποιημένη πληροφόρηση”. Το πιστωτικό της αρχικής δήλωσης θα εκκαθαρίζεται από τη ΔΟΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου, με ημερομηνία συμψηφισμού την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης (από την οποία προέκυψε).

38. Ε Η αρχική πιστωτική δήλωση είναι σε κατάσταση για έλεγχο. Τι γίνεται με την τροποποιητική δήλωση;

Α Η αρχική δήλωση ακολουθεί τις διαδικασίες επιστροφής που προβλέπουν οι διαδικασίες του ελέγχου.
Η τροποποιητική δήλωση εκκαθαρίζεται ανεξάρτητα από την αρχική δήλωση, δηλαδή βεβαιώνονται τυχόν χρεωστικά ποσά φόρου ή εκκαθαρίζονται τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα στη ΔΟΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου.

39. Ε Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσής μου δεν έχει παρέλθει ακόμα και ενώ έχω υποβάλλει την αρχική δήλωση, επιθυμώ να υποβάλλω και τροποποιητική δήλωση. Τι πρέπει να κάνω;

Α Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ΚΦΔ, “αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δυο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα”.

40. Ε Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στην ψηφιακή πύλη myAADE και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης;

Α Ναι, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

41. Ε Πως γίνεται η κατανομή των αφορολόγητων ποσών που εισπράττουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία στα μέλη τους;

Α Η κατανομή των κερδών γίνεται με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας (κωδικοί 016 και 100), αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος που αναλογεί (κωδικός 004), κατά το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπόψη εταιρεία. Επομένως, τα αφορολόγητα ποσά που εισπράττει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα, τα οποία αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη του με την καταχώρησή τους στους αντίστοιχους κωδικούς του Πίνακα Ι (κωδικοί 495 έως 514) δεν μειώνουν τα κέρδη που κατανέμονται στα μέλη.
Επισημαίνεται επίσης ότι όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ για τα αφορολόγητα ποσά που εισπράττουν τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

42. Ε Πως γίνεται η κατανομή των κερδών στα μέλη των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πίνακας 1) και μεταφέρουν ζημία από προηγούμενα έτη;

Α Η κατανομή των κερδών γίνεται με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας (κωδικοί 016 και 100), αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος που αναλογεί (κωδικός 004), κατά το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπόψη εταιρεία.
Επίσης, σε περίπτωση ύπαρξης αφορολόγητων ποσών ισχύουν τα αναφερόμενα στην απάντηση με α/α 40.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εμφανίζουν στα βιβλία τους ζημία (λογιστική) από προηγούμενα έτη, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να γίνεται η κατανομή κερδών στους εταίρους/μέλη τους. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η σχετική πληροφορία δεν απεικονίζεται στο έντυπο Ν, το σχετικό πεδίο του Πίνακα 1 όπου αναγράφονται τα κέρδη, παραμένει ανοιχτό για τροποποίηση από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο (σχετ. το ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 2015/29.6.2015 έγγραφο).

43. Ε Στο νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προβλέπονται ρητά διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των εταίρων – μελών στα κέρδη της εταιρείας από τα ποσοστά συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου (ως ποσοστά επί του κεφαλαίου). Πως γίνεται σε αυτή την περίπτωση η κατανομή των κερδών στα μέλη των παραπάνω νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία;

Α Στον πίνακα 1 το πεδίο (στήλη) όπου αναγράφεται το καθαρό ποσό των κερδών των εταίρων/μελών, παραμένει ανοικτό για να έχουν τη δυνατότητα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες να καταχωρήσουν τα πραγματικά διανεμόμενα στα μέλη ποσά, καθόσον αν και τα ποσοστά συμμετοχής που εμφανίζονται στον ως άνω πίνακα είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου (ως ποσοστά επί του κεφαλαίου), υπάρχει η περίπτωση από το νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό να προβλέπονται ρητά διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των εταίρων – μελών στα κέρδη της εταιρείας.

44. Ε Στον κωδικό 090 (Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε) εμφανίζεται προσυμπληρωμένο ποσό εισοδήματος και παρακράτησης φόρου με το οποίο διαφωνώ (είτε είναι διαφορετικό από τη βεβαίωση που έχω είτε από τα βιβλία μου προκύπτει άλλο ποσό). Τι πρέπει να κάνω;

Α Στον κωδικό 090 εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και για το οποίο υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, είτε μέσω των μηνιαίων δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου είτε μέσω των ετήσιων αρχείων βεβαιώσεων αποδοχών αμοιβών (εφ’ όσον συντρέχει περίπτωση) είτε μέσω της διαδικασίας της ΠΟΛ.1033/2014 (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1054/2015, την ΠΟΛ.1260/2015, την Α.1177/2019 και την Α.1271/2021).
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με μία από τις εγγραφές που είναι προσυμπληρωμένες στον πίνακα του κωδικού 090 ως προς τον παρακρατηθέντα φόρο, το ακαθάριστο ποσό εισοδήματος ή και τον ΑΦΜ, επιλέγετε διαγραφή της σχετικής γραμμής (πλήκτρο «x»). Στη συνέχεια, καταχωρείτε τα ορθά στοιχεία στον πίνακα του κωδικού 009 και επιλέγετε «Μεταφορά στη δήλωση».
Επισημαίνεται ότι ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος μόνο για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος 1/1 έως 31/12.

45. Ε Πώς συμπληρώνεται η «Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας» (έντυπο Ε2) στην περίπτωση τροποποίησης του μισθώματος/υπομισθώματος ή του τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος;

Α Για το φορολογικό έτος 2022, η συμπλήρωση της στήλης (11) είναι υποχρεωτική. Για το φορολογικό έτος 2021, δύναται να συμπληρώνεται μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομίσθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας.

46. Ε Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών του άρθρου 8 του ν.2367/1995 (ΦΕΚ Α’261);

Α Οι Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α’261), φορολογούνται για τα μερίσματα που αυτές διανέμουν με οποιαδήποτε μορφή με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των Ε.Κ.Ε.Σ. είναι 20%. Στην περίπτωση διανομής η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ, ενώ σε περίπτωση μη διανομής η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (σχετ. η Α.1052/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ – Β’2063). Ο πίνακας Ε του εντύπου Ε3 δεν συμπληρώνεται ενώ συμπληρώνεται ο κωδικός 2020 της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης με το σύνολο των εξόδων της Ε.Κ.Ε.Σ. καθώς και ο ΚΑ 469 του εντύπου Ν με το αποτέλεσμα του συνόλου των κερδών που προκύπτει στον ΚΑ 024. Τέλος, σε περίπτωση διανομής κερδών συμπληρώνεται οι ΚΑ 380 και 382 ώστε η Ε.Κ.Ε.Σ. να φορολογηθεί για τα μερίσματα που διανέμει με οποιαδήποτε μορφή μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη του φόρου 20%.

47. Ε Πώς επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες στην ψηφιακή πύλη myAADE;

Α Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνά τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο). Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) (σχετ. η Α.1025/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ – Β’765).