Χρήσιμες συντομογραφίες στην εργατική νομοθεσία:

 

1

ΑΕ

Ανώνυμη εταιρία

2

ΑΕΙ

Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα

3

ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

4

ΑΚ

Αστικός Κώδικας

5

ΑΝ

Αναγκαστικός Νόμος

6

ΑΜΑ

Αριθμός Μητρώου Εργαζόμενου

7

ΑΜΕ

Αριθμός Μητρώου Εργοδότη

8

ΑΜΕΑ

Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες 

9

ΑΜΚΑ

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

10

ΑΜΟΕ

Αριθμός Μητρώου Οικοδομικού Έργου

11

ΑΠ

Άρειος Πάγος

12

ΑΠΔ

Αναλυτική περιοδοκή Δήλωση

13

ΑΣΕ

Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας

14

ΑΥΑΚΠ

Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας

15

ΑΥΕΚΑ

Απόφαση Υπουργού Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

16

ΑΥΟΟ

Απόφαση Υπουργού Οικονομίας Οικονομικών

17

ΑΥΥΠΚΑ

Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας Ασφαλίσεων

18

ΒΑΕ

Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

19

ΒΔ

Βασιλικό Διάταγμα

20

ΓΓΚΑ

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

21

ΓΓΠΣ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομίας Οικονομικών

22

ΓΕΕ

Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας

23

ΓΕ

Γενικό Έγγραφο

24

ΓΛΚ

Γενικό Λογιστήριο Κράτους

25

ΔΑ

Διαιτητική Απόφαση

26

ΔΔΔΔ

Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Διαιτητικό Δικαστήριο

27

ΔΕΝ

Δελτίο Εγατικής Νομοθεσίας

28

ΔΕΚ

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

29

ΔΛΟΕΜ

Διανεμητικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών

30

ΔΟΕ

Διεθνές Γραφείο Εργασίας

31

ΔΟΥ

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας

32

ΔΣΕ

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας

33

ΔΤΚ

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

34

ΕΒΚΝΠ

Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

35

ΕΓΣΣΕ

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

36

Εγγρ.

Έγγραφο

37

ΕΔΥΟ

Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Οικονομικών

38

ΕΔΥΟΟ

Εγκύκλειος Διαταγή Υπουργείου Οικονομίας – Οικονομικών

39

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ταμείο

40

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

41

ΕΟΤ

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού

42

ΕΠΕ

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

43

ΕΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

44

ΕΤΕΑΜ

Ειδικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών

45

ΕΥΠΕΑ

Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης

46

Εφ

Εφετείο

47

ΙΚΑ

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

48

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

49

ΚΑ-ΙΚΑ

Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ

50

ΚΑΑ

Κανονισμός Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ

51

ΚΑΥ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

52

ΚΒΑΕ

Κανονισμός Βαρέων Ανθιγυεινών

53

ΚΒΣ

Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων

54

ΚΝ

Κωδικοποιημένος Νόμος

55

ΚΦΣ

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

56

Ν

Νόμος

57

ΝΣΚ

Νομικό Συμβούλιο Κράτους

58

ΟΑΕΔ

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

59

ΟΑΕΕ

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

60

ΟΓΑ

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

61

ΟΕΚ

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

62

ΟΠΣ-ΙΚΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ

63

ΟΤΑ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

64

ΟΣΥΚ

Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών

65

ΠΕΑΠ

Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου

66

ΠΕΕ

Πράξη Επιβολής Εισφορών

67

ΠΕΠΑΕ

Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώρητου Εργαζόμενου

68

ΠΕΠΕΕ

Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Επιβάρυνσης Μισθωτών

69

ΤΑΕ

Τεύχος Ανωνύμων Εταιρία

70

ΤΕΠΕ

Τεύχος Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης

71

ΤΗ

Τεκμαρτό Ημερομίσθιο

72

ΤΔΕ

Τοπική Διοικητική Επιτροπή

73

ΤΕΙ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

74

ΥΑ

Υπουργική απόφαση

75

ΥΕΣΔΔΑ

Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης

76

ΥΔΤ

Υπουργός Δημόσιας Τάξης

77

ΦΜΥ

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών