Εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Πράγματα απαραίτητα για την παραπάνω εργασία πρέπει να θεωρηθούν εκείνα των οποίων η αποστέρηση θα επέφερε κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες τον οικονομικό εκμηδενισμ6 του οφειλέτη. Το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή στα εισκομισθέντα σε μίσθιο ακίνητο καταλαμβάνει όλα τα κινητά του μισθωτή, πλην εκείνων που εντάσσονται στις περιπτώσεις των §§ 3 και 4 του άρθρου 953 ΚΠολΔ.

Αριθ. 611 2001 (Ασφ. μ.)Δικαστής η κ. Π. ΘΕΙΑΚΟΥ ΛΗ, ειρηνοδίκης Δικηγόροι οι κες Σ. Πατρώνα, Ε. Μητσού

Στη διάταξη του άρθρου 710 ΚΠολΔ ρητώς ορίζεται, ότι δεν επιτρέπεται η συντηρητική κατάσχεση πραγμάτων , που κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι ακατάσχετα. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 953 § 4 του ΚΠολΔ εξαιρούνται από την κατάσχεση, προκειμένου για πρόσωπα που με την προσωπική τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται, για να ζήσουν, τα εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η οποία έχει θεσπισθεί εκ λόγων επιεικείας ως πράγματα απαραίτητα για την παραπάνω εργασία πρέπει να θεωρηθούν εκείνα των οποίων η αποστέρηση θα επέφερε κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις τον οικονομικό εκμηδενισμό του οφειλέτη (ΜΠρ Κορ 90/76 Δ 8. 119). Εξάλλου το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή επάνω στα εισκομισθέντα σε μίσθιο ακίνητο καταλαμβάνει όλα τα Κινητά του μισθωτή, εκτός από αυτά που εντάσσονται στις περιπτώσεις των §§3 και 4 του άρθρου 953 ΚΠολΔ.

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί, να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση των Κινητών της καθής, που έχουν εισκομισθεί στο περιγραφόμενο στην αίτηση μίσθιο, το οποίο βρίσκεται στην Α.** και χρησιμοποιεί η καθής ως φροντιστήριο κέντρο εκπαίδευσης ξένων γλωσσών, μέχρι του ποσού των 1.500. 000 δραχμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της που προέρχεται από οφειλόμενα μισθώματα του πιο πάνω μισθίου και κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης της καθής. Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά (άρθρα 14 §§1 και 42 ΚΠολΔ) εισάγεται, για να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 574, 595 ΑΚ, 707 ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και οι οποίες περιέχονται στα πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που οι δι-άδικοι προσκομίζουν και την όλη διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Η αιτούσα έχει κατά της καθής απαίτηση συνολικού ύψους 1.036.000 δραχμών, η οποία προέρχεται από οφειλόμενα μισθώματα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2000 και Ιανουαρίου 2001 του καταστήματος, που έχει μισθώσει η καθής από την αιτούσα στην Α.**, με μηνιαίο μίσθωμα 200.000 δραχμών πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6% και το χρησιμοποιεί ως φροντιστήριο κέντρο εκπαίδευσης ξένων γλωσσών. Η καθής έχει φέρει στο μίσθιο τα παρακάτω Κινητά, κυριότητάς της, για τη λειτουργία του φροντιστηρίου της: 10 θρανία διθέσια μεταλλικά με επιφάνεια και πλάτη από λευκή φορμάϊκα και μπλε χρώμα, 1 Video S.**, 1 εκτυπωτή Ε.**, 1 τηλεόραση έγχρωμη Η.**, 1 οθόνη computer D.**, 1 tower computer, 1 ραδιοκασετόφωνο Η.** φορητό διπλό, 2 πίνακες μαρκαδόρου, 1 ψυγείο, 2 μικρά ηχεία λευκού χρώματος, 2 air condition Α.**, 1 γραφείο, 1 γραφείο υπολογιστή (γωνία) από λευκή φορμάικα, 7 καρέκλες γραφείου μεταλλικές μ ένα κάθισμα μπλε χρώματος, 1 βιβλιοθήκη, 2 πάγκους διαδρόμου, 1 πληκτρολόγιο computer S. ** και 1 υπολογιστή 48 Χ max. Τα παραπάνω κινητά, εν όψει και της διάδοσης της τεχνολογίας, ως στοιχειώδης εξοπλισμός του φροντιστηρίου της καθής είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματός της, η οποία με την προσωπική της εργασία, ως καθηγήτρια στο πιο πάνω φροντιστήριο χωρίς να απασχολεί άλλους καθηγητές, αποκτά όσα της χρειάζονται, για να ζήσει, εις τρόπον ώστε η εκπλειστηρίαση αυτών θα είχε ως βέβαιο αποτέλεσμα την επαγγελματική και οικονομική εξουθένωσή της. Συνεπώς, τα Κινητά αυτά είναι ακατάσχετα, όπως βάσιμα ισχυρίζεται η καθής. Επομένως η αίτηση κρίνεται κατ’ ουσίαν αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. Η δικαστική δαπάνη της καθής βαρύνει την αιτούσα, γιατί νικήθηκε (άρθρο 176 ΚΠολΔ).