(Π.Κ. 57 / 16-7-2008) 
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α.ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 15.7.2008 Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τμήμα Κοιν. Επιθ.Άνατολικοϋ Τομ. Αθηνών (Π.Κ.57/16-7-08)
 Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 42ης Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της 9.11.2006 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10.7.2008 από τους κ.κ. Δημήτρη Καλοφωλιά, Πρόεδρο και Αλέξη Ζαούση, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 20) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της, της 2/4/2008 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10/7/2008, από τους κ.κ. Πάνο Σόμπολο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κώστα Μπετινάκη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώνησαν να υπογράψουν την κατωτέρω συλλογική σύμβαση εργασίας με την οποία καθορίζονται τα εξής:
Άρθρο 1
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των συντακτών-μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Α. καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Εάν το ποσοστό της αύξησης του μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 2008 προσαυξημένο κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες υπερβεί το 6,5%, το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή της πέραν του 6,5% διαφοράς επί των βασικών μισθών των αντίστοιχων βαθμίδων της μισθολογικής κλίμακας του 2008 προσαυξάνει από 1.1.2009 τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2009, με στρογγυλοποίηση στη μονάδα.
Άρθρο 2
Αν ο συντάκτης εργασθεί κατά ημέρα Σάββατο δικαιούται 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού του προσαυξημένο κατά 20% και προσαύξηση 25% επ’ αυτού (του προσαυξημένου 1125). Εάν λάβει αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως δικαιούται μόνο την προσαύξηση 25% επί του προσαυξημένου κατά 20% 1/25 του μηνιαίου μισθού του. Η προσαύξηση αυτή (25%) δεν συμψηφίζεται προς ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.
Άρθρο 3
Η περίοδος ασθενείας του συντάκτη λαμβάνεται υπόψιν στον υπολογισμό των μηνών αποζημίωσης του συντάκτη λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του εκ μέρους του εργοδότη.
Άρθρο 4
Οι συμβαλλόμενες Ενώσεις συγκροτούν κοινή Επιτροπή για τη μελέτη, επεξεργασία και διαβούλευση με προοπτική την εξεύρεση κοινά αποδεκτών θέσεων και την υπογραφή συμφωνίας για τα εξής θέματα:
1. α) Πνευματικά δικαιώματα δημοσιογράφων,
β) Προσδιορισμός της έννοιας των ειδησεογραφικών «portals», καθορισμός του τρόπου αμοιβής των σ’ αυτά εργαζομένων δημοσιογράφων με βάση τις σ.σ. εργασίας μεταξύ Ε.Ι.Η.Ε.Α. και Ε.Σ.Η.Ε.Α. και προσδιορισμός των προϋποθέσεων για την ασφάλιση τους στο ΤΣΠΕΑΘ.
2. Η ανωτέρω Επιτροπή, στα πλαίσια της ευθύνης των δύο Ενώσεων, ως
κοινωνικών εταίρων θα μελετήσει και θα εισηγηθεί, επίσης, για τα εξής θέματα:
α) Μέριμνα για τους δημοσιογράφους που έχουν παιδί με αναπηρία.
β) Επέκταση των ρυθμίσεων του Νόμου 3655/2008 για την κύηση – λοχεία και στις δημοσιογράφους που είναι ασφαλισμένες στον ΕΔΟΕΑΠ.
γ) Δωρητές οργάνων σώματος.
Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της μέχρι 31.12.2008.
Αρθρο5
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ’ αριθ. 34/1964 (Ειρηνοδικείο Αθηνών 106/26.10.1964 – κοιν. Υπ. Εργασίας 98439/29.10.1964) και 14/1966 (Φ.Ε.Κ. B7245/23.4.1966) αποφάσεων Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 6,7 και 8 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 20.11.1975, τα άρθρα 1 έως και 19 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 6.11.1984, τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 9 της σ.σ. εργασίας της 26.10.89, το άρθρο 2 της σ.σ. εργασίας της 16.11.90, τα άρθρα 2, 3, 5 & 6, της σ.σ. εργασίας της 16.12.1997, τα άρθρα 3,4, 6, 8 και 13 της συλλογικής συμβάσεως εργασίας της 10.4.2002, τα άρθρα 2,3,4,5,9 και 10 της σ.σ. εργασίας της 14.5.2003, τα άρθρα 2,3,4,5,6,7 και 8 της σ.σ. εργασίας της 29.7.2004 οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 8 της σ.σ. εργασίας της 7.3.2006 που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τους όρους αυτής της σ.σ. εργασίας.
Αρθρο6
Οι δύο Ενώσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων αυτής της σ.σ. εργασίας και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα προκύψει.
Άρθρο 7
Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα, διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 8
Διαφορές αποδοχών του χρονικού διαστήματος 1.1.2008 έως 31.7.2008, που τυχόν θα προκύψουν, θα εξοφληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις η καταβολή των οποίων θα γίνει με την εξόφληση των αποδοχών των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2008, αντίστοιχα.
Άρθρο 9
Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009.