ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
“Ο χρόνος ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11. 000 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02 για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας”.

(Αριθ. Πρωτ. Σ40/62/25.6.2004)Σχετ.: α) Εγκύκλιος 66/2002

β) Γεν. Έγγραφο Σ40/276/12.5.2003.

Α. Με τα ανωτέρω έγγραφα, μεταξύ άλλων, διευκρινίστηκαν οι χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3029/02.

Σύμφωνα με ειδικό έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. (Φ.9/1928/18.11.02) το οποίο μας κοινοποιήθηκε, για τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού χρόνου ειδικής επιδότησης λόγω ανεργίας που προβλέπεται από διατάξεις όπως π.χ. αυτές του Ν.2941/02 (“Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.”) ή του Ν. 2458/97 (“ΠειραϊκήΠατραϊκή Α.Ε.”) ή του άρθρου 43 Ν.2778/99 (“Συνεταιριστικά Λιπάσματα Α.Ε.”) ή του άρθρου 33 του Ν.1892/90 κ.ά.

Το σκεπτικό του αποκλεισμού αυτού του χρόνου βρίσκει έρεισμα στο γεγονός ότι η διάταξη της 37 ετίας είναι εξαιρετική και απαιτεί αποκλειστικά πραγματικό χρόνο ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, αποκλείοντας. Το συνυπολογισμό οποιουδήποτε πλασματικού ή μη πραγματικού χρόνου ή εξομοιούμενου με πραγματικό χρόνου.

Β. Αντίθετα, ο χρόνος απασχόλησης που αναγνωρίζεται από τους επαναπατρισθέντες Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς πολιτικούς πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2 του Ν.1539/85, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της 37ετίας (παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 3029/02). Και τούτο διότι αυτός ο αναγνωριζόμενος χρόνος, ο οποίος με την ένταξη των προσώπων αυτών στον αρμόδιο ασφ/κό φορέα μεταφέρεται σε αυτόν, ταυτίζεται με χρόνο που διανύθηκε στην υποχρεωτική ασφάλιση του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε.