Παίρνετε το Συνοδευτικό έντυπο της ΑΠΔ για μια συγκεκριμένη περίοδο. Το πρόγραμμα όμως σας δίνει το μήνυμα Ελλειπή Μισθολογικά Στοιχεία. Τι μπορεί να φταίει;
Θα κοιτάτε:
Αν σε κάποιον εργαζόμενο διαγράψατε το ταμείο του.
Αν το ταμείο του εργαζόμενου (Κύριες Εργασίες > Ταμεία) το έχετε ορίσει ως ΙΚΑ, στο ταμπελάκι Ταμείο, στο πεδίο Είδος Ταμείου.
Αν έχετε διαγράψει ή αντικαταστήσει γραμμές στο Ιστορικό του Εργαζόμενου, στην Εξέλιξη Αποδοχών (Πλήκτρο οθόνης Αποδοχές, στην καρτέλα του εργαζόμενου) . Ιδίως αν έχετε μεταβάλλει τις ημερομηνίες στις γραμμές του Ιστορικού Αποδοχών των Εργαζομένων, τότε θα σας εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα.