Πώς συνδέω έναν πωλητή με πελάτη;
Από την επιλογή 4.1

Αφού αναζητήσετε τον πελάτη στον οποίο θέλετε να συνδέσετε πωλητή με shift+? τον αναζητάτε στο αντίστοιχο πεδίο από τον πίνακα τους.

Με το πλήκτρο F10 καταχωρήτε.