(Π.Κ.  1 / 18-1-2007 – ΔΑ 3/2007)
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – Δ.Α. 3/2007 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Συμβολαιογραφεία όλης της χώρας. (Π.Κ. 1/18-1-2007)
Αφορά: Υπόθεση αρ. πρωτ. 076/15-12-2006, επίλυση συλλογικής διαφοράς για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας.
1. Με την αριθμ. 24/16-1-2006 αίτησή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Ι.Υ.Ε.), ζήτησε την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης για την υπογραφή Σ.Σ.Ε.. Ο μεσολαβητής που ανέλαβε την υπόθεση, διαπίστωσε άρνηση μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς. Κατόπιν αυτών αναδείχτηκα διαιτητής με κοινή επιλογή, όπως επίσης ο αναπληρωματικός μου, την 21-12-2006 και την 27-12-2006 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
2. Προσκάλεσα νομότυπα τα μέρη για μια πρώτη κοινή συνάντηση στις 9-1-2007 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ.. Στη συνάντηση αυτή προσήλθε εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι υπόλοιποι σύλλογοι απείχαν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελήφθη τηλεομοιοτυπία από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Πατρών, ο οποίος χρησιμοποιώντας ταυτόσημα επιχειρήματα με αυτά που επικαλέσθηκε σε ανάλογο έγγραφό του της 21-12-2006 στο πλαίσιο της ανάδειξης διαιτητή, ισχυρίσθηκε ότι δεν έχουν «εκ του νόμου τη δυνατότητα να παραστούν σε οποιαδήποτε διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας για την κατάρτιση και υπογραφή εθνικής σ.σ.ε. ή για την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας όσων εργάζονται στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας, παρά μόνο για την κατάρτιση και αποδοχή τοπικής σ.σ.ε. ή διαιτητικής απόφασης σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας όσων απασχολούνται στα συμβολαιογραφεία της περιοχής του Εφετείου Πατρών».
3. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της 9-1-2007 η εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς δήλωσε ότι «λόγω των χρονικών συνθηκών, δέχεται, κατ’ εξαίρεση, τη διετή συλλογική ρύθμιση». Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση: «Το Μάιο του 2006 έγινε πρόταση μεσολάβησης σε διαφορά Συμβ. Συλλ. Αθηνών και αντίστοιχου τοπικού Σωματείου εργαζομένων από τον μεσολαβητή Ανδ. Νικολόπουλο που αποδέχθηκε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος και αρνήθηκε ο τοπικός σύλλογος των εργαζομένων. Στην προκειμένη περίπτωση ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι η διαδικασία της διαιτησίας σε πανελλήνιο επίπεδο, δεν είναι νόμιμη. Ο Σύλλογος που εκπροσωπεί μπορεί να δεσμεύει μόνο τα μέλη του στα όρια της τοπικής αρμοδιότητάς του. Την άποψη αυτή τη στηρίζουν σε σχετικές αποφάσεις εφετείων Αθηνών και Πατρών. Για την άρση του νομικού θέματος ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει και αποδέχεται το σχέδιο Σ.Σ.Ε. που πρότεινε άτυπα ο μεσολαβητής Λάμπρος Σέμπος στην παρούσα διαδικασία και προτείνουν στο διαιτητή να προβεί σε αντίστοιχη διαιτητική απόφαση με όποιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους αποδεχθούν το σχέδιο αυτό».
4. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα εξής:
α. τα λεχθέντα κατά την διάρκεια της κοινής συνάντησης της 9-1-2007.
β. το περιεχόμενο των αιτημάτων της εργατικής πλευράς.
γ. οι σχετικές αντιπροτάσεις της εργοδοτικής πλευράς.
δ. οι ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για το 2006 και 2007.
ε. ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το 2006.
στ. η προβλεπόμενη εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2007.
ζ. οι αποκλίσεις των βασικών μισθών των εργαζομένων που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και των εργαζομένων που αμείβονται με την ρύθμιση των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία των προηγουμένων ετών.
η. το υπόμνημα της εργατικής πλευράς, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των μελών της (πρωτοβαθμίων οργανώσεων), τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει την ΟΙΥΕ να διαπραγματευτεί τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία. Τα σωματεία αυτά είναι τόσο αμιγή δηλ. σωματεία εργαζομένων στα συμβολαιογραφικά γραφεία όσο και μεικτά δηλ. καλύπτουν και εργαζόμενους στα συμβολαιογραφεία και εργαζόμενους σε άλλους κλάδους.
θ. Το υπόμνημα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, το οποίο περιλαμβάνει εν συντομία το ιστορικό των συλλογικών διαπραγματεύσεων των μερών από το 1996 και τη νομική τους άποψη για ρυθμίσεις σε τοπικό επίπεδο.
ι. το γεγονός ότι μέχρι το 1999 συμμετείχαν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων επί εθνικού επιπέδου όλοι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας, μετά τη χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
ια. τους λόγους που επικαλούνται για άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι Πατρών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Θράκης, Ναυπλίου.
ιβ. το γεγονός ότι οι επί σειρά ετών οι επικαλούμενοι λόγοι αποχής των πιο πάνω συλλόγων από τη διαδικασία είναι τυπικοί, διότι σε κανένα σημείο της επιχειρηματολογίας τους δεν εκφράζονται ουσιαστικοί λόγοι, όπως π.χ. οικονομικοί.
ιγ. την απόφαση 3671/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
ιδ. την έφεση της 15-3-2006 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ιε. τις προηγούμενες Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου.
5. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι με το Ν. 1876/1990 επιλύονται συλλογικές διαφορές συμφερόντων και όχι νομικές διαφορές και προκειμένου να υπάρξει για το έτος 2006 ρύθμιση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που αφο-ρά η παρούσα, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την εργοδοτική πλευρά, κρίνεται ότι οι αιτιάσεις της εργοδοτικής πλευράς πρέπει να απορριφθούν και να εκδοθεί απόφαση με το εξής περιεχόμενο:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στην απόφαση αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και απασχολούνται στα συμβολαιογραφικά γραφεία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων των Εφετείων:
(α) Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
(β) Ν. Θεσσαλονίκης, Κεντρικής και Δ. Μακεδονίας,
(γ) Κέρκυρας,
(δ) Θράκης,
(ε) Ιωαννίνων,
(στ) Κρήτης,
(ζ) Πατρών,
(η) Ναυπλίου,
(θ) Λάρισας.
Άρθρο 2
Μισθολογικά θέματα
2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2005, με βάση τη Δ.Α. 22/2005 και την από 28-3-2005 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 17-1-2006 κατά ποσοστό 3%.
2.2. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται στις 31-7-2006, αυξάνονται από 1-8-2006, κατά ποσοστό 3%.
2.3. Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31-12-2006, αυξάνονται από 1-1-2007, κατά ποσοστό 5,4%.
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
3.1. Οι διατάξεις της 22/2005 Δ.Α. και της από 28-3-2005 Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων αυτής ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
3.2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την απόφαση αυτή.
3.3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την 17-1-2006.