(Π.Κ.  146 / 3-11-2008)
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία Αθηνών – Πειραιώς – Αιγίου και Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Κρήτης, Λάρισας και Πατρών. (Π.Κ. 146/3-11-2008)
Σήμερα, την 31-7-2008, στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός κα Μετάξια Στεκουλέα, Πρόεδρος, κ. Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος οι οποίοι παρίστανται νομίμως εξουσιοδοτημένοι από τα κατά τόπους τοπικά σωματεία εργαζομένων, τα οποία και εκπροσωπούν και αφετέρου ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος, ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών , Πειραιώς , Αιγαίου και Δωδεκανήσου , η κα Ιωάννα Χρουσαλά – Μπιλίση ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης , η κα Ανδρονίκη Μουτσοκόπα -Μαλακασιώτου ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης , η κα Στέλλα Καλογεράκη – Αρχοντάκη ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης , ο κ. Αθανάσιος Αλμπάνης ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας και η κα Ιωάννα Συμεωνίδη – Μπονέλη ως εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Πατρών , όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα ακόλουθα:
Α . Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη, μετά και την έκδοση της υπ΄ αρ. 1041/2008 απόφασης του Α.Π. ότι:
1) η συμμετοχή στη διαδικασία για την υπογραφή ενός ενιαίου κειμένου που να ρυθμίζει τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία των περιφερειών της χώρας συνιστά ενάσκηση δικαιώματος των συμβαλλομένων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων συμπράττοντας (είτε άμεσα, είτε έμμεσα δια της προσχωρήσεως και όχι εκπλήρωση υποχρέωσης απορρέουσα από το Ν. 1876/1990 και δυνάμενη να αποτελέσει αντικείμενο εξαναγκασμού.
2) η διαδικασία που ακολουθήθηκε την παρούσα χρονιά δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση των συμβαλλόμενων Συμβολαιογραφικών Συλλόγων από το νόμιμο δικαίωμα τους να επιδιώκουν τα επόμενα χρόνια την κατάρτιση περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων με τους συλλόγους εργαζομένων της περιφέρειας εκάστου εξ αυτών,
3) ο κάθε επιμέρους Συμβολαιογραφικός Σύλλογος που παρέστη στη διαδικασία και υπογράφει την παρούσα Σύμβαση ενεργεί αποκλειστικά στα όρια της τοπικής του αρμοδιότητας και εκπροσωπεί και δεσμεύει αποκλειστικά τους Συμβολαιογράφους που είναι μέλη του
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στο ακόλουθος κείμενο, συλλογικής σύμβασης εργασίας
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στην σύμβαση αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβαθμίων σωματείων που ανήκουν στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και απασχολούνται στα συμβολαιογραφικό γραφεία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων των Εφετείων:
(α) Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου,
(β) Θεσσαλονίκης,
(γ) Θράκης,
(δ) Κρήτης,
(ε) Πατρών,
(ζ) Λάρισας
Αρθρο 2
Μισθολογικά θέματα
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην, σύμβαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007 αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται στις 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 5%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.12.2008, αυξάνονται 1.1.2009 κατά ποσοστό 2%.
Οι πιο πάνω βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται την 31.8.2009 αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 5%.
Οι αυξήσεις αυτές (άρθρου 2), εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Αρθρο 3
Τελικές διατάξεις
3.1 Οι διατάξεις των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
3.2 Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δε θίγονται από την σύμβαση αυτή.
Αρθρο 4
Ισχύς
Η ισχύς της ρύθμισης αυτής αρχίζει από την 1.1.2008.