Στην καρτέλα του μετόχου, το πεδίο % Συμ/χής πού χρησιμεύει;

Αν η συγκεκριμένη καταχώρηση αφορά έναν μέτοχο της εταιρίας, τότε εδώ καταχωρείτε το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη ή το ποσοστό επιχειρηματικής αμοιβής.