Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων > Συγκεντρωτική κατάσταση. Το πεδίο Αναπόσβεστα πάγια / Όλα τα πάγια πώς λειτουργεί;
Αν επιλέξετε τα Αναπόσβεστα πάγια θα σας εμφανίσει αυτά που δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως. Αν επιλέξετε Όλα τα πάγια τότε θα σας τα εμφανίσει όλα, και τα αναπόσβεστα, αλλά και αυτά που έχουν αποσβεστεί πλήρως.