Σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα: «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Ι. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια», που ήδη υπέγραψε και απέστειλε προς συνυπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Με αυτό το σχέδιο π.δ. ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2004/38/ΕΚ, κατά το μέρος που αφορά στα μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Όσον αφορά στο δικαίωμα διαμονής των πολιτών της Ένωσης, το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει ήδη προωθήσει αυτοτελές π.δ.
Σημειώνεται ότι οι βασικές κατευθύνσεις της εν λόγω Οδηγίας έχουν ήδη περιληφθεί στον ν. 3386/2005 (άρθρα 61 έως 64). Ωστόσο, με το προωθούμενο π.δ. ρυθμίζονται και τα επιμέρους ζητήματα, ώστε να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά αυτή την κατηγορία των υπηκόων τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα αντιμετωπίζονται τα εξής θέματα:
Το δικαίωμα εισόδου, εξόδου, διαμονής έως τρεις μήνες και διαμονής άνω των τριών μηνών.
Ο ορισμός των μελών της οικογένειας που υπάγονται στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Δελτίου Διαμονής και του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.. Στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών χορηγείται Δελτίο Διαμονής διάρκειας πέντε ετών, το οποίο ανανεώνεται ως Δελτίο Μόνιμης Διαμονής ανά δεκαετία και τους παρέχει ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και ελευθερία πρόσβασης στην αγορά εργασίας . Σημειώνεται ότι η έκδοση των Δελτίων Διαμονής και Μόνιμης Διαμονής δεν υπόκειται στην καταβολή παραβόλου.
Οι όροι και προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματος διαμονής σε περίπτωση ρήξης του οικογενειακού δεσμού με τον πολίτη της Ένωσης (θάνατος, διαζύγιο, οικογενειακή βία κ.λ.π.)
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προσώπων αυτών.
Οι περιορισμοί του δικαιώματος διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, καθώς και οι αιτίες που συνιστούν λόγο απέλασης στα πρόσωπα αυτά και η προστασία από την απέλαση.
Το δικαίωμα προσφυγής.

ΙΙ. Με αυτό το σχέδιο π.δ. ολοκληρώνεται η εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας στις 4 βασικές Οδηγίες, που υπήρχαν εκκρεμείς, όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας στο Υπουργείο, οι οποίες όμως είχαν ήδη μερικώς ενσωματωθεί με τον ν. 3386/2005: Οδηγία 2004/81/ΕΚ, που αφορά τα θύματα εμπορίας ανθρώπων (την οποία μάλιστα έχουμε ενσωματώσει από τον Αύγουστο του 2005, ενώ η προθεσμία ενσωμάτωσης λήγει τον Αύγουστο του 2006), Οδηγία 2003/109/ΕΚ για τους επί μακρόν διαμένοντες και Οδηγία 2003/86/ΕΚ για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης.

ΙΙΙ. Το πλήρες κείμενο του σχεδίου προεδρικού διατάγματος είναι το εξής:

«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Aρθρου 3 και του Aρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το Aρθρο 3 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του Aρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄70) και αντικαταστάθηκε με το Aρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101), όπως το Aρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του Aρθρου 6 του Ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε από το Aρθρο 48 του Ν. 3427/2005 (Α΄312).
2. Το Aρθρο 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ? αριθμ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Την υπ? αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β.1432/14.10.2005) και ιδίως τις διατάξεις του Aρθρου 7.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ΄ αριθμ. ..……. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Δικαιοσύνης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Aρθρο 1
Σκοπός
(Aρθρο 1 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
Σκοπός του παρόντος είναι να καθορίσει:
α) Τους όρους που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια της Ελλάδας των μελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.
β) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα των μελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.
γ) Τους περιορισμούς των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια α) και β) του παρόντος, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας,
προκειμένου να ενσωματωθούν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της υπ? αριθ. 2004/38/ΕΚ οδηγίας, «σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ» (ΕΕ L 158 της 30.4.2004).

Aρθρο 2
Ορισμοί
(Aρθρο 2 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως :
1. Πολίτης της Ένωσης, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.
2. Κράτος μέλος υποδοχής, το κράτος μέλος της Ένωσης στο οποίο μεταβαίνει ο πολίτης της Ένωσης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής.
3. Υπήκοος τρίτης χώρας, το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ένωσης κατά την έννοια παρ. 1 του Aρθρου 17 της Συνθήκης Ε.Κ.
4. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, η υπηρεσία που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Aρθρου 11 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) για την παραλαβή των αιτήσεων, όπως ισχύει.

Aρθρο 3
Μέλη Οικογένειας
(Aρθρο 2, 3 και 7§4 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, καθώς και τα κάτω των 21 ετών κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον συντηρούνται από αυτούς.
β. Τα λοιπά τέκνα του πολίτη της Ένωσης ή του ενός εκ των συζύγων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, ή ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν συντηρούνται από αυτούς.
γ. Οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης και του ετέρου των συζύγων, εφόσον συντηρούνται από αυτούς.
2. Εφόσον ο πολίτης της Ένωσης διαμένει στην ελληνική επικράτεια για λόγους σπουδών, ως μέλη της οικογένειάς του νοούνται μόνον οι σύζυγοι και τα συντηρούμενα τέκνα, όπως ορίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία α και β της παρ. 1.
3. Με την επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, εξετάζονται κατά προτεραιότητα θέματα που αφορούν στην είσοδο και διαμονή των ακόλουθων προσώπων:
α. Κάθε άλλου μέλους της οικογένειας, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του, που δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1 του παρόντος Aρθρου, εφόσον συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης που έχει ίδιον δικαίωμα διαμονής ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης, ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης.
β. Του συντρόφου, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, εφόσον αυτή είναι δυνατόν να αποδειχθεί εγγράφως.
4. Οι αρμόδιες αρχές για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικράτεια αιτιολογούν κάθε άρνηση εισόδου ή διαμονής που αφορά στα πρόσωπα της παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ
Aρθρο 4
Δικαίωμα εξόδου
(Aρθρο 4 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν για τους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, τα κατά την παρ. 1 του Aρθρου 3 μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα οποία φέρουν ισχύον διαβατήριο έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείπουν την Ελληνική επικράτεια, προκειμένου να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος.
2. Καμία θεώρηση εξόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση δεν επιβάλλεται στα πρόσωπα, για τα οποία ισχύει η παρ. 1 του παρόντος.

Aρθρο 5
Δικαίωμα εισόδου
(Aρθρο 5 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν για τους εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, επιτρέπεται η είσοδος στην Ελληνική επικράτεια στα κατά την παρ. 1 του Aρθρου 3 του παρόντος, μέλη οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον φέρουν ισχύον διαβατήριο και θεώρηση εισόδου, όταν απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2001, όπως ισχύει. Η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης, απαλλάσσει τα εν λόγω πρόσωπα από την απαίτηση θεώρησης εισόδου. Στα πρόσωπα αυτά παρέχεται κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις αυτές εκδίδονται, ατελώς, τo συντομότερο δυνατόν, και βάσει ταχείας διαδικασίας.
2. Δεν επιτίθεται σφραγίδα εισόδου ή εξόδου στο διαβατήριο των κατά το Aρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον προσκομίζουν δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης.
3. Τα κατά τη παρ. 1 του Aρθρου 3 του παρόντος μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή, ανάλογα με την περίπτωση, την αναγκαία θεώρηση, πριν ληφθεί μέτρο απέλασης, οφείλουν, εντός μηνός από την είσοδό τους στην Ελληνική επικράτεια, να τα προσκομίσουν ή να αποδείξουν ότι καλύπτονται από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, δυνάμει του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Aρθρο 6
Δικαίωμα διαμονής έως τρεις μήνες
(ʼρθρα 6, 14§1 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν τον πολίτη αυτόν, απολαύουν δικαιώματος διαμονής, έως τρεις μήνες, χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση πέραν της απαίτησης κατοχής ισχύοντος διαβατηρίου ή θεώρησης εισόδου, εφόσον απαιτείται.
2. Το ανωτέρω δικαίωμα διαμονής τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας.

Aρθρο 7
Δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών
(ʼρθρα 7, 9, 10, 14 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τον συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τον συναντήσουν, έχουν δικαίωμα διαμονής για διάστημα άνω των τριών μηνών, εφόσον ο πολίτης της Ένωσης διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Στην περίπτωση που ο πολίτης της Ένωσης είναι κάτοχος βεβαίωσης εγγραφής για λόγους σπουδών, το δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών περιορίζεται στα κατά το Aρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος μέλη της οικογένειάς του. Η είσοδος και διαμονή των συντηρούμενων απευθείας ανιόντων και του συντρόφου του πολίτη της Ένωσης, κατόχου βεβαίωσης εγγραφής για σπουδές, διευκολύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Aρθρου 3 του παρόντος.
3. Στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και έχουν δικαίωμα διαμονής σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Aρθρου, χορηγείται ατομικό δελτίο διαμονής, το οποίο καλείται «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης».
4. Το ανωτέρω δικαίωμα διαμονής διατηρείται για όσο διάστημα πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 7, 8 και 10 του παρόντος. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη αμφιβολία για το κατά πόσο πληρούνται οι όροι των άρθρων 7, 8 και 10 του παρόντος, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορεί να είναι συστηματικοί.

Aρθρο 8
Χορήγηση Δελτίου Διαμονής στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών
(ʼρθρα 10, 5 παρ. 5, 9 παρ. 3, 29 παρ. 3 και 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

1. Το μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης, το οποίο είναι υπήκοος τρίτης χώρας και επιθυμεί τη χορήγηση του, κατά την παρ. 3 του Aρθρου 7 του παρόντος, δελτίου διαμονής, οφείλει να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές, σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξής του στην Ελλάδα, εφόσον:
α. Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
β. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον πολίτη της Ένωσης.
γ. Αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή του πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα.
δ. Για τις περιπτώσεις β και γ του Aρθρου 3 του παρόντος, αποδεικνύει ότι συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούμενου μέλους.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 24103/2005 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005» (ΦΕΚ 1804 Β΄), όπως ισχύει, καθώς και από πιστοποιητικό υγείας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Aρθρου 15 του παρόντος.
3. Η αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και χορηγεί άμεσα βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση δελτίου διαμονής. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας που λειτουργεί στο νομό του τόπου κατοικίας, το αργότερο εντός 15 ημερών αφότου υποβληθεί η αίτηση. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας εξετάζει την αίτηση και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή λόγοι δημόσιας υγείας, εκδίδει απόφαση, με την οποία χορηγείται δελτίο διαμονής στα μέλη οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150). Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και δεν χορηγείται δελτίο διαμονής, στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση υπερβεί το διάστημα του ενός έτους. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίμου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Aρθρο 9
Διάρκεια και ισχύς του Δελτίου Διαμονής των μελών οικογένειας
πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών
(Aρθρο 11 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

1. Το δελτίο διαμονής έχει διάρκεια πέντε έτη ή την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον αυτή είναι μικρότερη των πέντε ετών.
2. Η ισχύς του δελτίου διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ? ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

Aρθρο 10
Διατήρηση του δικαιώματος διαμονής για τα μέλη της οικογένειας
πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών – Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής
(άρθρα 12, 13, 14 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

1. Τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, διατηρούν δικαίωμα διαμονής σε προσωπική βάση, όταν:
α. Ο πολίτης της Ένωσης αποβιώσει και τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του.
β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νομίμως στον σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας.
γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
δ. Ο σύζυγος που είναι υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει νομίμως του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συμφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστημα απαιτείται.
2. Αν ο πολίτης της Ένωσης αναχωρήσει από την Ελλάδα ή αποβιώσει, τα τέκνα και ο έτερος των συζύγων, ο οποίος έχει την επιμέλειά τους, διατηρούν το δικαίωμα διαμονής, εφόσον τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και για όσο χρόνο υπολείπεται μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών που παρακολουθούν.
3. Πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, κατά το Aρθρο 11 του παρόντος, το δικαίωμα διαμονής εξακολουθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος Aρθρου, αποδεικνύουν πως έχουν εισόδημα από ασκούμενη δραστηριότητα στην Ελλάδα ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας. Το ύψος των επαρκών πόρων για τις ανωτέρω περιπτώσεις καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 6 της υπ. αριθμ. 4415/2006 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν. 3386/2005» (ΦΕΚ 398 Β΄), όπως ισχύει.
4. Για τη διατήρηση του δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Aρθρου, το μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος Aρθρου.
γ. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στον οποίον είναι ασφαλισμένος για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, για τον ίδιο και τα προστατευμένα μέλη της οικογένειάς του, που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος.
δ. Για την πιστοποίηση των γεγονότων των παρ. 1 και 2 του παρόντος Aρθρου υποβάλλεται:
– Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου των συζύγων ότι ο πολίτης της Ένωσης αναχώρησε από την Ελλάδα, ή
– Ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης, εφόσον τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, ή
– Υπεύθυνη δήλωση του εταίρου των συζύγων ότι ο πολίτης της Ένωσης αναχώρησε από την Ελλάδα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή:
– Απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση διαζυγίου, ή
– Απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στον έτερο των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, ή
– Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση, ή
– Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση, από τα οποία να προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα.
5. Τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, διατηρούν το δικαίωμα διαμονής σε προσωπική βάση για όσο διάστημα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Aρθρου. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη αμφιβολία για το κατά πόσο πληρούνται οι όροι του παρόντος Aρθρου, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι αυτοί δεν μπορεί να είναι συστηματικοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Aρθρο 11
Γενικός κανόνας για τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών
(Aρθρο 16, 17, 18, 20 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

1. Τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα οποία έχουν διαμείνει νομίμως με τον πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα. Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 6 έως 10 του παρόντος.
2. Το αδιάλειπτο της διαμονής της παρ. 1 του παρόντος δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ? ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.
3. Απώλεια του δικαιώματος μόνιμης διαμονής επέρχεται μόνο στην περίπτωση απουσίας από το κράτος μέλος υποδοχής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του Aρθρου αυτού, τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και εμπίπτουν στις διατάξεις του Aρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος, αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα για πέντε (5) συνεχή έτη και πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
5. Τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) συνεχόμενων ετών, στις εξής περιπτώσεις:
α. Ο πολίτης της Ένωσης είναι μισθωτός ή μη μισθωτός και έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, πριν από την παρέλευση της πενταετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Aρθρου 14 του υπ. αριθμ. … Προεδρικού Διατάγματος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους που είναι πολίτες κρατών μελών της Ένωσης» (ΦΕΚ …).
β. Ο πολίτης της Ένωσης, μισθωτός ή μη, απεβίωσε ενόσω ακόμη εργαζόταν, αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Aρθρου 14 του υπ. αριθμ. … Προεδρικού Διατάγματος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους που είναι πολίτες κρατών μελών της Ένωσης» (ΦΕΚ …), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
– Ο ανωτέρω πολίτης της Ένωσης είχε διαμείνει στη Ελλάδα επί δύο (2) συνεχόμενα έτη, πριν το θάνατό του, ή
– Ο θάνατος του πολίτη της Ένωσης οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, ή
– Ο έτερος των συζύγων έχει απολέσει την ιθαγένειά του λόγω του γάμου με τον πολίτη της Ένωσης.

Aρθρο 12
Χορήγηση Δελτίου μόνιμης διαμονής σε μέλη οικογένειας
πολίτη Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών,
(ʼρθρα 20, 21 και 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

1. Στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και εμπίπτουν στις διατάξεις του Aρθρου 11 του παρόντος, χορηγείται ατομικό δελτίο μόνιμης διαμονής, το οποίο καλείται «Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης».
2. Για τη χορήγηση του δελτίου μόνιμης διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές, πριν την λήξη του δελτίου διαμονής του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 15 αντίστοιχα, του υπ. αριθμ. … Προεδρικού Διατάγματος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους που είναι πολίτες κρατών μελών της Ένωσης» (ΦΕΚ …).
γ. Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για το χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
δ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
3. Η αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και χορηγεί άμεσα βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση δελτίου μόνιμης διαμονής. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας που λειτουργεί στο νομό του τόπου κατοικίας, το αργότερο εντός 15 ημερών αφότου υποβληθεί η αίτηση. Η Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας εξετάζει την αίτηση και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδει απόφαση, με την οποία χορηγείται δελτίο μόνιμης διαμονής στα μέλη οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .
4. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης της παρ. 2 του παρόντος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150). Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και δεν χορηγείται δελτίο μόνιμης διαμονής, στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση υπερβεί το διάστημα του ενός έτους. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίμου ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
5. Για τους σκοπούς του παρόντος, το αδιάλειπτο της διαμονής πιστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Το αδιάλειπτο της διαμονής διακόπτεται από κάθε απόφαση απέλασης, η οποία εκτελείται νομοτύπως κατά του ενδιαφερομένου.
6. Το δελτίο μόνιμης διαμονής ανανεώνεται ανά δεκαετία χωρίς την ανάγκη συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 11 και 12 του παρόντος, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του προηγούμενου δελτίου μόνιμης διαμονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Aρθρο 13
Εδαφική εφαρμογή
(Aρθρο 22 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ασκούν το δικαίωμα διαμονής και το δικαίωμα μόνιμης διαμονής, δυνάμει του παρόντος, έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Περιορισμοί μπορούν να επιβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις που οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τους ημεδαπούς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Aρθρο 14
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών οικογένειας
πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών
(ʼρθρα 23, 25, 26 και 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ

1. Οι κάτοχοι του δελτίου διαμονής και μόνιμης διαμονής δικαιούνται να εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, εφόσον δεν πρόκειται για άνω του 21ου έτους συντηρούμενα τέκνα, σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του Aρθρου 3 του παρόντος.
2. Τα μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαύουν του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του Aρθρου 19 του υπ. αριθμ. … Προεδρικού Διατάγματος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους που είναι πολίτες κρατών μελών της Ένωσης» (ΦΕΚ …), εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα διαμονής ή μόνιμης διαμονής.
3. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης για χορήγηση δελτίου διαμονής ή δελτίου μόνιμης διαμονής, μέλους οικογένειας πολίτης της Ένωσης που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εφόσον η ύπαρξή της μπορεί να βεβαιωθεί με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.
4. Η έκδοση του δελτίου διαμονής και μόνιμης διαμονής δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου.
5. Όποιος, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αρμόδια αρχή ή υπάλληλο, αρνείται την επίδειξη ή προσκόμιση του δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής ή τη βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δελτίων αυτών ή δηλώνει ψευδή στοιχεία σχετικά με αυτά, τιμωρείται, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων, σύμφωνα με τις ποινές του Aρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
6. Οι κάτοχοι δελτίου διαμονής και μόνιμης διαμονής υπόκεινται στα γενικά δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄).
7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του Aρθρου 71 του Ν. 3386/2005, το δικαίωμα επανεισόδου των μελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Aρθρου 5 του παρόντος.
8. Το μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες αρχές:
α. Κάθε μεταβολή της προσωπικής ή/και οικογενειακής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου.
β. Την απώλεια ή ανανέωση ή μεταβολή του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
γ. Την απώλεια του δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση εντός μηνός αφότου έλαβε χώρα το οικείο γεγονός. Η παράλειψη της υπό στοιχείο α΄ ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί λόγο ανάκλησης του δελτίου διαμονής. Σε περίπτωση παράλειψης των λοιπών υποχρεώσεων, επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150).

Aρθρο 15
Περιορισμοί του δικαιώματος εισόδου και διαμονής για λόγους
δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας
(ʼρθρα 27, 29, 32 και 15 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Aρθρου, καθώς και των άρθρων 18, 19 και 20 του παρόντος, περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, μπορούν να επιβληθούν, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση των λόγων αυτών για την εξυπηρέτηση σκοπών γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
2. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου, στο οποίο απευθύνεται. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αφ’ εαυτών λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του ανωτέρω προσώπου πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές.
3. Για κάθε μέτρο που λαμβάνεται δυνάμει της παρ. 1 του παρόντος Aρθρου, για άλλους λόγους εκτός της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος.
4. Για να εξακριβωθεί αν ο ενδιαφερόμενος συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μπορούν να ζητούν, κατά τη χορήγηση του δελτίου διαμονής, εφόσον κριθεί απαραίτητο, πληροφορίες για το ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου από το κράτος μέλος καταγωγής και, ενδεχομένως, από άλλα κράτη μέλη. Η έρευνα αυτή δεν μπορεί να έχει συστηματικό χαρακτήρα. Ανάλογα αιτήματα κρατών μελών της Ένωσης απαντώνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές εντός διμήνου.
5. Αν μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, στο οποίο οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν εκδώσει διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, έχει απελαθεί από άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας δυνάμει της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, οι ελληνικές αρχές υποχρεούνται να δεχθούν την επανείσοδό του στη Χώρα, χωρίς διατυπώσεις, ανεξαρτήτως εάν η ισχύς του ανωτέρω εγγράφου έχει λήξει ή εάν αμφισβητείται η ιθαγένεια του κατόχου.
6. Τα πρόσωπα, για τα οποία εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης εισόδου για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, για την άρση της απόφασης απαγόρευσης εισόδου μετά την πάροδο τριετίας από την εκτέλεση της οριστικής απόφασης απαγόρευσης εισόδου που έχει ληφθεί νομοτύπως σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, επικαλούμενα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ουσιαστική μεταβολή των περιστάσεων που είχαν δικαιολογήσει την απόφαση απαγόρευσης εισόδου. Η απόφαση επί της αιτήσεως αυτής πρέπει να ληφθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή της.
7. Τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος Aρθρου πρόσωπα δεν έχουν κανένα δικαίωμα εισόδου στην Ελληνική επικράτεια όσο εξετάζεται η αίτησή τους.
8. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή δικαιώματος διαμονής για λόγους δημόσιας υγείας είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαπίστωση, μετά την έκδοση του δελτίου διαμονής, ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη μετά την είσοδό του στην Ελλάδα, δεν αποτελεί λόγο για τη μη ανανέωση αυτού ή την άρνηση χορήγησης του δελτίου μόνιμης διαμονής ή την απομάκρυνσή του από το έδαφος της Ελλάδας.
9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μπορούν, εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, να ζητήσουν από τον ενδιαφερόμενο να υποβληθεί, εντός τριών μηνών από την είσοδό του στην Ελληνική επικράτεια, σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από καμία από τις ασθένειες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος. Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν μπορούν να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

Aρθρο 16
Απέλαση – Προστασία από την απέλαση
(ʼρθρα 28, 14 παρ. 3 και 4, 15 παρ. 2 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Πριν από τη λήψη μέτρου απέλασης για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, λαμβάνονται υπόψη, η διάρκεια διαμονής στην Ελληνική επικράτεια του υπηκόου τρίτης χώρας, στο πρόσωπο του οποίου λαμβάνεται το μέτρο, η ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του, η οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, η κοινωνική και πολιτιστική ένταξή του στην Ελλάδα και οι δεσμοί του με τη χώρα καταγωγής.
2. Η απέλαση του μέλους οικογένειας πολίτης της Ένωσης που είναι υπήκοος τρίτης χώρας και έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, επιτρέπεται κατ? εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 76 επ. του Ν. 3386/2005, όταν υφίσταται ενεστώσα και ειδικά αιτιολογημένη σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Η λήψη μέτρου απέλασης απαγορεύεται στις περιπτώσεις του Aρθρου 79 του
Ν. 3386/2005.
4. Η λήξη ισχύος του διαβατηρίου, σύμφωνα με το οποίο το μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοος τρίτης χώρας εισήλθε στην Ελληνική επικράτεια και εκδόθηκε το δελτίο διαμονής, δεν αποτελεί λόγο απέλασης.
5. Η απόφαση απέλασης δεν μπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
6. Η προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη λήψη μέτρου απέλασης.
7. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 6, 7 και 10 και του παρόντος Aρθρου, δεν λαμβάνεται μέτρο απέλασης, εφόσον οι πολίτες της Ένωσης τους οποίους συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν τα μέλη της οικογένειας, δυνάμει του παρόντος, μπορούν να αποδείξουν ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι έχουν πραγματικές πιθανότητες να προσληφθούν.

Aρθρο 17
Κοινοποίηση των αποφάσεων
(Aρθρο 30 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Aρθρου 15 του παρόντος, πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Aρθρου 19 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τις συνέπειες της σχετικής απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, επακριβώς και πλήρως, για τους λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, στους οποίους στηρίζεται η ληφθείσα απόφαση, εκτός αν αυτό αντιτίθεται στα συμφέροντα της ασφάλειας του κράτους.
2. Η κοινοποίηση περιέχει μνεία του δικαστηρίου ή της διοικητικής αρχής, ενώπιον των οποίων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Aρθρου 18 του παρόντος, καθώς και την προθεσμία της προσφυγής και την προθεσμία που τάσσεται στον ενδιαφερόμενο να εγκαταλείψει την Ελληνική επικράτεια. Με εξαίρεση τις αιτιολογημένες περιπτώσεις κατεπείγοντος, η τασσόμενη προθεσμία για την εγκατάλειψη της επικράτειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

Aρθρο 18
Δικαίωμα προσφυγής
(Aρθρο 31 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Για τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος, ασκείται αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με το Aρθρο 24 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως ισχύει.
2. Κατά της απόφασης απέλασης ασκείται προσφυγή κατά το Aρθρο 77 του
Ν. 3386/2005.
3. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής, της ανάκλησης ή μη ανανέωσής του ή της απόφασης απέλασης, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ? εφαρμογή των διατάξεων του Aρθρου 15 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274), όπως ισχύει.
4. Όταν η αίτηση διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης απέλασης συνοδεύεται από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή της εκτέλεσής της, η απομάκρυνση του ενδιαφερομένου από την επικράτεια δεν μπορεί να διενεργείται προτού ληφθεί απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, εκτός εάν η απόφαση απέλασης βασίζεται σε προηγούμενη τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5. Οι διαδικασίες προσφυγών επιτρέπουν τον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης καθώς και των γεγονότων και των περιστάσεων επί των οποίων βασίζεται το προτεινόμενο μέτρο. Εξασφαλίζουν επίσης, ότι η απόφαση δεν είναι δυσανάλογη, ιδίως σε σχέση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Aρθρο 16 του παρόντος.
6. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να του απαγορευθεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά τη δίκη, εκτός αν η εμφάνισή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή αν η προσφυγή αφορά άρνηση εισόδου στην Ελληνική επικράτεια.
7. Για την άσκηση του ένδικου μέσου κατά της απόφασης απέλασης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό, το ευεργέτημα πενίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Aρθρο 19
Δημοσιότητα
(Aρθρο 34 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και οι αρμόδιοι φορείς για την υποβολή και εξέταση της αίτησης, καθώς και για τη χορήγηση του δελτίου διαμονής και μόνιμης διαμονής ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με το δικαίωμα των μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. Η ενημέρωση πραγματοποιείται ιδίως μέσω ανάρτησης πληροφοριακού υλικού στις ιστοσελίδες των ανωτέρω φορέων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Το υλικό αυτό επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Aρθρο 20
Κατάχρηση δικαιώματος
(Aρθρο 35 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

Σε περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης, ιδίως σε περίπτωση εικονικού γάμου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος παύουν και το δελτίο διαμονής και μόνιμης διαμονής δεν χορηγείται ή ανακαλείται. Τα μέτρα που λαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές είναι αναλογικά και υπόκεινται στις εγγυήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος.

Aρθρο 21
Κυρώσεις
(Aρθρο 36 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, οι κυρώσεις του Aρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
2. Ο εργοδότης, ο οποίος απασχολεί μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοος τρίτης χώρας υπόκειται στις υποχρεώσεις του Aρθρου 86 του Ν. 3386/2005. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων επισύρει, κατ? αναλογία, τις προβλεπόμενες κυρώσεις στο Aρθρο αυτό.

Aρθρο 22
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του ή αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.

Aρθρο 23
Έναρξη ισχύος
(Aρθρο 41 Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».