Σε τι χρησιμεύουν τα πεδία Αριθμός παραστατικών και Αξία παραστατικών, που βρίσκονται στην επιλογή Στοιχεία Μ.Υ.Φ. της οθόνης καταχώρισης των πελατών και προμηθευτών;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα πεδία που υπάρχουν σε αυτή την επιλογή έχουν εφαρμογή για τη διαχείριση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων όπως αυτή ίσχυε έως και τη χρήση 2013.

Τα συγκεκριμένα πεδία χρησιμοποιούνταν για την καταχώριση των στοιχείων της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων που δεν προέρχονταν από καταχωρημένες κινήσεις. Για παράδειγμα, αν θέλατε να τηρήσετε μηχανογραφικά κάποια εταιρία που έως τώρα τηρούσατε χειρόγραφα, στο πεδίο Αριθμός παραστατικών θα καταχωρούσατε τον αριθμό των χειρόγραφων παραστατικών του κάθε πελάτη ή προμηθευτή της εταιρίας και στο πεδίο Αξία παραστατικών θα καταχωρούσατε  την αντίστοιχη αξία των παραστατικών αυτών ώστε να συμπεριληφθούν στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων. Η καταχώριση αυτών των παραστατικών γινόταν στο συγκεκριμένο έτος εργασίας. Αν για παράδειγμα τα παραστατικά αυτά αφορούσαν τη ΜΥΦ του έτους 2011 και καταχωρήθηκαν λανθασμένα στο έτος 2012, τότε  απεικονίστηκαν στην Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων του έτους 2012. Το έτος εργασίας στη συγκεκριμένη οθόνη καταχώρισης απεικονίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.