Στον Πίνακα Δ’, στα Στοιχεία Δηλούντος Επώνυμο Α΄, πώς ενημερώνεται;
Το Επώνυμο Α’ ενημερώνεται από την Μεταβολή Εταιρίας στο ταμπελάκι Υπεύθυνος.
Από εδώ επίσης βάζετε και το πατρώνυμο για να ενημερώσει το Όνομα Πατέρα στο έντυπο.