(Π.Κ.  85 / 24-7-2008) 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΪΑΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑΣ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, σαπωνοποιίας όλης της χώρας Π.Κ.: 85/24.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα, 7.7.2008, οι υπογράφοντες αφενός: Ευθύμιος Θεοχάρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου: Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
1. Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.9.2008 με ποσοστό 3,2%.
2. Τα ημερομίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 6%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009.
3. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης Δ.Α., υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της Σ.Σ.Ε. έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.
4. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
5. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
6. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
7. Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
8. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου, εξακολουθούν να ισχύουν.
9. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.