(ΑΠΟΦ. 11498 / 2005)
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Απριλίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 11498 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3   ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν. 1943/91 και του άρθρου 29Α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (15/A΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38/Α΄) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/89 (163/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4-6-68).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται. ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 24.5.2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και2005 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 16/28-5-2004).
5. Τα υπομνήματα: α) από 21-2-2005 του Σωματείου Εργαζομένων στο Ζάννειο Ίδρυμα, β) από 6-1-2005 του Σωματείου Εργαζομένων Κωνσταντινοπουλείου Ευγηρείου Πατρών και γ) από 21-2-2005 του Τμήματος Παιδαγωγών του Ιδρύματος Γ. & Αικ. ΧΑ ΤΖΗΚΩΝΣΤΑ.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 7.3.2005.
7. Το Π.Δ. αριθ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21-3-2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την αριθ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/8/10-3-2004).
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.) που διακρίνεται στις κατωτέρω μισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων,
Εξαιρούνται της παρούσας τα επαγγελματικά (εργατικά και εργοδοτικά) Σωματεία και Ενώσεις αυτών, γιατί σύμφωνα με την από 26-5-1966 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΦΕΚ 376/8/15-6-66) το προσωπικό αυτών αμείβεται με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοιας έκτασης Απόφαση Διαιτησίας για το προσωπικό των Γραφείων Ανωνύμων Εταιρειών και λοιπών ιδιωτικών επιχειρήσεων.
1η Κατηγορία:
α) Διοικητικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
Υπάλληλοι γενικά, υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς, ταμίες δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, διερμηνείς, μεταφραστές, σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες, εισπράκτορες, βοηθοί φαρμακείων καθώς και οι απασχολούμενοι στον κλάδο της πληροφορικής (Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειριστές εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων στους ΗΝ).
β) Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
Καθηγητές, Δάσκαλοι, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτές γενικά, Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί, Παιδοκόμοι, Επιμελητές, κ.λ.π., πλην των ειδικοτήτων που υπάγονται σε ξεχωριστή Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικασία του Α.Ν. 435/68.
2η Κατηγορία:
Οικονομικό – Λογιστικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
Λογιστές και βοηθοί λογιστών.
3η Κατηγορία:
α) Τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Μέση, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.I.) και όλων των ειδικοτήτων αυτής (Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφοι, Εργοδηγοί Σχεδιαστές κ.λ.π.) κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος Σχολής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής.
β) Λοιπό επιστημονικό προσωπικό με πτυχίο σπουδών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μη ειδικώς ρυθμιζόμενο από τις διατάξεις της παρούσας ή άλλης ΚΥ.Α. που εκδίδεται με τη διαδικασία του Α.Ν. 435/68.
4η Κατηγορία:
Εργαστηριακό προσωπικό (παραϊατρικά επαγγέλματα) στο οποίο υπάγονται:
α) Οι χειριστές ακτινολογικών, εγκεφαλογραφικών μηχανημάτων και οι εμφανιστές πλακών εργαστηρίων Ακτινολογία ς, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας κ.λ.π.
β) Οι παρασκευαστές, συντηρητές πειραματοζώων, συσκευαστές ορών και εμβολίων κ.λ.π. εντός φυσιγγίων και κουτιών που απασχολούνται στα επιστημονικά εργαστήρια βιοχημείας, μικροβιολογίας, παθολογοανατομίας, κυτταρολογίας, αιματολογίας, αιμοδοσίας, καρδιολογίας, ενδοκρινολογίας, εγκεφαλογραφίας, ισοτόπων και μονάδων τεχνητού νεφρού.
5η Κατηγορία:
Φυσικοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές εφόσον κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6η Κατηγορία:
Νοσηλευτικό προσωπικό (πτυχιούχοι και πρακτικοί) με τις ειδικότητες:
Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, νοσοκόμοι – ες, επισκέπτριες, θεραπαινίδες, τραυματιοφορείς κ.λ.π.
7η Κατηγορία:
Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων.
8η Κατηγορία:
Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό υποδιαιρούμενο σε πέντε (5) ομάδες ειδικοτήτων.
Η Α΄ ομάδα περιλαμβάνει τους μαγείρους.
Η Β΄ ομάδα περιλαμβάνει τους θυρωρούς, κλητήρες, φύλακες, νυκτοφύλακες, ιματιοφύλακες, διανομείς τροφίμων και συσιτίων, τραπεζοκόμους, μεταφορείς, ταξινόμους, εργάτες ακαθάρτου ιματισμού, καθαριστές-στριες, λαντζέρες, βοηθούς μαγείρων, θαλαμηπόλους και συνοδούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και εργατοτεχνίτες μη ειδικώς κατονομαζόμενους.
Η Γ΄ ομάδα περιλαμβάνει: α) του επιμελητές – φροντιστές, χωρίς πτυχίο, ατόμων με ειδικές ανάγκες και β) τους κόπτες, ράπτες, βοηθούς αποθηκάριων, τεχνίτες ψυκτικούς, μηχανοτεχνίτες, συντηρητές αυτοκινήτων.
Η Δ΄ ομάδα περιλαμβάνει τους τεχνίτες υδραυλικούς, ξυλουργούς, οικοδόμους κάθε ειδικότητας, συντηρητές κτιρίων κ.λ.π. και
Η Ε΄ ομάδα περιλαμβάνει τους βοηθούς τεχνιτών υδραυλικών, ξυλουργών, οικοδόμων, συντηρητών κ.λ.π. της Δ΄ ομάδας.
Άρθρο 2
Αποδοχές των εις το άρθρο 1 αναφερομένων κατηγοριών εργαζομένων.
Α. Βασικοί μισθοί για το έτος 2005 κατά κατηγορία: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στους ανωτέρω εργαζομένους χορηγούνται τα εξής επιδόματα:
α) Επίδομα τριετιών επί των εκάστοτε βασικών μισθών ως εξής:
αα) Στους μισθωτούς της 1ης Κατηγορίας (Διοικητικό, εκπαιδευτικό και, παιδαγωγικό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αβ) Στους μισθωτούς της 2ης Κατηγορίας (Οικονομικό και Λογιστικό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα (10)τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αγ) Στους μισθωτούς της 3ης Κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό) εννέα (9) τριετίες εκ των οποίων οι πρώτες δύο (2). τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι επόμενες επτά (7) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη τριετία.
αδ) Στους μισθωτούς της 4ης Κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη.
αε) Στους μισθωτούς της 5ης Κατηγορίας (φυσικοθεραπευτές) οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη.
αστ) Στους μισθωτούς της 6ης κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη.
αζ) Στους μισθωτούς της 7ης κατηγορίας (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων) έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη
αη) Στους μισθωτούς της 8ης Κατηγορίας (εργατοτεχνικό προσωπικό) επτά (7) τριετίες εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη.
β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στις εξής περιπτώσεις:
βα) Στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για τη συμπλήρωση 5ετίας στον ίδιο εργοδότη.
ββ) Στο Νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγορία) σε ποσοστό 7% επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών, μετά τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στις ειδικότητες αυτές. και
βγ) Στους μισθωτούς της 1ης κατηγορίας (Διοικητικό προσωπικό) σε ποσοστό 5% για τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας και σε ποσοστό 10% για τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί των βασικών μισθών.
γ) Επίδομα σπουδών. Στους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι 5 (πέντε) συνολικά έτη ποσοστό 5%, για κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς των έξη πρώτων κατηγοριών.
Το επίδομα σπουδών δικαιούται και το νοσηλευτικό προσωπικό με δίπλωμα σχολής ΣΒΙΕ ή ομοτίμων σχολών ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 5% για κάθε έτος σπουδών και μέχρι 10% συνολικά με την προϋπόθεση ότι έχει εφοδιαστεί με ανάλογη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Σαν σπουδές αναγνωρίζονται αυτές που πραγματοποιήθηκαν στη Δημόσια εκπαίδευση καθώς και στην Ιδιωτική εφόσον αναγνωρίζεται ισότιμη της Δημόσιας εκπαίδευσης. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, πλην των μισθωτών της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.
δ) Νοσοκομειακό επίδομα: Σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό χορηγείται νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 20%. Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα κ.λ.π. έχει νοσοκομειακό χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν. 201/75.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού πλην της 6ης Κατηγορίας που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.
ε) Επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί των βασικών μισθών σε όσους εκ των εργαζομένων που υπάγονται στις (2) δύο πρώτες μισθολογικές κατηγορίες ασχολούνται με την διαχείριση χρημάτων (ταμείο, εισπράξεις, καταθέσεις, πληρωμές κ.λ.π.).
στ) Επίδομα συνθηκών λόγω ανθυγιεινής, επικινδύνου εργασίας ή ειδικών συνθηκών εργασίας στα εξής ποσοστά:
1) Σε ποσοστό 10% επί των βασικών- μισθών ως ανθυγιεινής ή επικινδύνου εργασίας ή και αμφότερα στις εξής ειδικότητες: α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας τους καθαριστές-τριες, τους εργάτες ακαθάρτου ιματισμού και τους πλύντες, β) στους οικοδόμους, υδραυλικούς, συντηρητές κτιρίων κ.λ.π. και βοηθούς των, εφόσον εργάζονται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κ.λ.π.), με την απόφραξη. συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης ή σε σκαλωσιές (κτιρίων – καμινάδων) ύψους άνω των 30 μέτρων και γ) στους ηλεκτρονικούς ανωτέρων σχολών.
2) Σε ποσοστό 12% α) (ανθυγιεινής εργασίας) επί του βασικού μισθού συν τριετίες σε όλο το προσωπικό της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) και β) ειδικών συνθηκών στους Φυσικοθεραπευτές Μονάδων περίθαλψης για άτομα με ειδικές ανάγκες υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού.
3) Σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού ως ανθυγιεινής εργασίας στις ειδικότητες της 1ης και 2ης Κατηγορίας, εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται αποκλειστικά ή και παράλληλα με την κύρια εργασία τους σε οθόνη οπτικής απεικόνισης (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) ως Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειριστές (εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων)
4) Σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού ως επικινδύνου εργασίας στους ηλεκτρολόγους που εργάζονται σε εναέρια δίκτυα ή σε δίκτυα υπό τάση.
5) Σε ποσοστό 18% (ανθυγιεινής εργασίας) στους χειριστές ακτινολογικών και εγκεφαλογραφικών μηχανημάτων, εμφανιστές πλακών κ.λ.π. της 4 α μισθολογικής κατηγορίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο 1/2 του βασικού μισθού.
6) Σε ποσοστό 25% (ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας) στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο 1/2 του βασικού μισθού.
7) Σε ποσοστό 35% στους εργαζόμενους που υπάγονται στις ειδικότητες της 4 α μισθολογικής κατηγορίας (χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων κ.λ.π.). Το επίδομα αυτό ως επικίνδυνης εργασίας υπολογίζεται στο 1/2 του βασικού μισθού.
8) Σε ποσοστό 50% λόγω ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό, παρασκευάστριες …), υπολογιζόμενο στο 1/2 του βασικού μισθού. Στο επίδομα. αυτό που χορηγείται στους απασχολούμενους σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, βιοχημείας, ιστοχημείας και σταθμών αιμοδοσίας συμψηφίζεται το εκ ποσοστού 25% χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
ζ) Επίδομα θέσεως:
α) Διευθύνοντος-ουσας και Προϊσταμένων: Στους εργαζόμενους σε θέσεις Διευθύνοντος – ουσας και Προϊσταμένων Νοσηλευτών – τριών, χορηγείται επίδομα θέσεως σε ποσοστό 20% και 10% αντίστοιχα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού συν το επίδομα τριετιών. Αυτά τα επιδόματα χορηγούνται για όσο χρόνο οι εργαζόμενοι κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ διακόπτεται η καταβολή τους εάν αντικατασταθούν. Χορηγούνται και στους αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια της κανονικής τους αδείας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας πέραν του μηνός για όσο ασκούν τα καθήκοντα αυτά.
β) Στους Προϊσταμένους Λογιστικού Τμήματος καθώς και στους Μαγείρους που τους ανατίθενται καθήκοντα Αρχιμαγείρου το επίδομα θέσεως χορηγείται σε ποσοστό 10%.
η) Επίδομα τροφοκατοικίας Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
θ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
10%. επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/89 ),
5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 180υ έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
ι) Παροχές σε είδος:
Στο τεχνικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό και εργατοτεχνικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο 2 (δύο) στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή) που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας
α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία:
Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον τούτο είναι ευκρινές. Ειδικά για τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην Β΄ ομάδα της 7ης Κατηγορίας με εξαίρεση τους βοηθούς μαγείρους, συνοδούς και θαλαμηπόλους, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράται κάθε είδους απασχόληση με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιοδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου.
β) Οι βοηθοί λογιστών εφόσον συμπλήρωσαν 18 πλήρη έτη υπηρεσίας με την ιδιότητά αυτή, θεωρούνται λογιστές και μετατάσσονται μισθολογικά στον αντίστοιχο μισθό των λογιστών.
Στους λογιστές με την καθολική έννοια του όρου, όπως ορίζεται αυτή επιστημονικά εντάσσονται επίσης και:
βα) οι κοστολόγοι,
ββ) οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων..
βγ) οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΟΠΕ και των ισοτίμων προς αυτές Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι υπηρέτησαν συνολικά ως βοηθοί λογιστές επί 5ετία πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί 3ετία μετά τη λήψη αυτού, και
βδ) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών ΚΑ ΤΕΕ – ΤΕΙ με 8ετή υπηρεσία ως βοηθοί λογιστών πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή 6ετή υπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου.
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, θα χορηγείται κάθε χρόνο και μέσα σ΄ ένα μήνα από τη λήξη των εργασιών για την κατάρτιση του ισολογισμού, επίδομα ίσο με 60% επί όλων των νομίμων αποδοχών. Αν στο Ίδρυμα κ.λ.π. με την ιδιότητα αυτή απασχολούνται πέντε (5) και άνω άτομα, τότε του επιδόματος αυτού δικαιούται το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
γ) Χρονικά όρια:
1) Για τους ανωτέρω εργαζόμενους εφαρμόζεται σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.
2) Οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθημέρου σε όλο το προσωπικό ανέρχονται στις 40, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που υπάγονται στην 4 η Κατηγορία (εργαστηριακό προσωπικό) των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης για μεν τη χειμερινή περίοδο (16/10 έως 15/4) ανέρχονται σε 33, για δε τη θερινή περίοδο (16/4 έως 15/10) ανέρχονται σε 30.
3) Για την αμοιβή της εργασίας καθ΄ υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 – 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
4) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μια τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
5) Άδεια αιμοδοσίας: Χορηγείται μία (1) ημέρα άδεια αιμοδοσίας με αποδοχές σε όσους εργαζόμενους – ες προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ή Συνεργείο Αιμοδοσίας.
6) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
Άρθρο 4
Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων καταργείται.
Άρθρο 5
Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ΄ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξέις της απόφασης αυτής.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2005.
Άρθρο 7
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 8
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.