(ΑΠΟΦ. 12191 / 2006)
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1119 17 Αυγούστου 2006 Αριθμ. 12191 Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 και του άρθρου 29Α του ιδίου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (38/Α΄) και του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/1989 (163/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/ 4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Π.Κ.Υ.Ε. 14/13-4-2006).
5. Τα υπομνήματα: α) από 20.3.2006 του Σωματείου Εργαζομένων στο Ζάννειο Ίδρυμα, β) από 28.2.2006 του Σωματείου Εργαζομένων Κωνσταντινοπουλείου Οίκου Ευγηρείας Πατρών και γ) αριθ. 4/15.3.2006 του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστών.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 15.5.2006.
7. Το Π.Δ. αριθ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ΄ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
9. Την υπ΄ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1ο
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χα­ρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.) που διακρίνεται στις κατωτέρω μισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων,
Εξαιρούνται της παρούσας τα επαγγελματικά (εργατικά και εργοδοτικά) Σωματεία και Ενώσεις αυτών, γιατί σύμφωνα με την από 26.5.1966 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΦΕΚ 376/Β/15.6.66) το προσωπικό αυτών αμεί­βεται με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοιας έκτασης απόφαση Διαιτησίας για το προσωπικό των Γραφείων Ανωνύμων Εταιρειών και λοιπών ιδιωτικών επιχειρήσεων.
1η Κατηγορία :
α) Διοικητικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
Υπάλληλοι γενικά, υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς, ταμίες δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, δι­ερμηνείς, μεταφραστές, σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες, εισπράκτορες, βοηθοί φαρμακείων καθώς και οι απασχολούμενοι στον κλά­δο της πληροφορικής (Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειριστές εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων στους Η/Υ).
β) Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
Καθηγητές, Δάσκαλοι, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτές γενικά, Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί, Παιδοκόμοι, Επιμελητές, κ.λ.π., πλην των ειδικοτήτων που υπάγονται σε ξεχω­ριστή κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικασία του Α.Ν. 435/1968.
2η Κατηγορία:
Οικονομικό – Λογιστικό προσωπικό με τις εξής ειδι­κότητες:
Λογιστές και βοηθοί λογιστών.
3η Κατηγορία:
α) Τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευ­σης (Μέση, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.) και όλων των ειδικοτήτων αυ­τής (Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφοι, Εργοδηγοί Σχεδιαστές κ.λ.π.) κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος Σχολής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής.
β) Ιατρικό προσωπικό
γ) Λοιπό επιστημονικό προσωπικό με πτυχίο σπουδών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μη ειδικώς ρυθμι­ζόμενο από τις διατάξεις της παρούσας ή άλλης κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται με τη διαδικασία του Α.Ν. 435/1968.
4η Κατηγορία:
Εργαστηριακό προσωπικό (παραϊατρικά επαγγέλματα) στο οποίο υπάγονται:
α) Οι χειριστές ακτινολογικών, εγκεφαλογραφικών μη­χανημάτων και οι εμφανιστές πλακών εργαστηρίων Ακτι­νολογίας, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας κ.λ.π.
β) Οι παρασκευαστές, συντηρητές πειραματοζώων, συσκευαστές ορών και εμβολίων κ.λ.π. εντός φυσιγγί­ων και κουτιών που απασχολούνται στα επιστημονικά εργαστήρια βιοχημείας, μικροβιολογίας, παθολογοα­νατομίας, κυτταρολογίας, αιματολογίας, αιμοδοσίας,
καρδιολογίας, ενδοκρινολογίας, εγκεφαλογραφίας, ισο­τόπων και μονάδων τεχνητού νεφρού.
5η Κατηγορία:
Φυσικοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές εφόσον κα­τέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6η Κατηγορία:
Νοσηλευτικό προσωπικό (πτυχιούχοι και πρακτικοί) με τις ειδικότητες:
Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, νοσοκόμοι – ες, επισκέ­πτριες, θεραπαινίδες, τραυματιοφορείς κ.λ.π.
7η Κατηγορία:
Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων.
8η Κατηγορία:
Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό υποδιαιρούμενο σε πέντε (5) ομάδες ειδικοτήτων.
Η Α΄ ομάδα περιλαμβάνει τους μαγείρους.
Η Β΄ ομάδα περιλαμβάνει τους θυρωρούς, κλητή­ρες, φύλακες, νυκτοφύλακες, ιματιοφύλακες, διανομείς τροφίμων και συσιτίων, τραπεζοκόμους, μεταφορείς, ταξινόμους, εργάτες ακαθάρτου ιματισμού, καθαριστές -στριες, λαντζέρες, βοηθούς μαγείρων, θαλαμηπόλους και συνοδούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και εργατοτεχνίτες μη ειδικώς κατονομαζόμενους.
Η Γ΄ ομάδα περιλαμβάνει: α) τους επιμελητές – φρο­ντιστές, χωρίς πτυχίο, ατόμων με ειδικές ανάγκες, β) τους κόπτες, ράπτες, βοηθούς αποθηκαρίων, τεχνίτες ψυκτικούς, μηχανοτεχνίτες, συντηρητές αυτοκινήτων και γ) τους ναυαγοσώστες.
Η Δ΄ ομάδα περιλαμβάνει τους τεχνίτες υδραυλικούς, ξυλουργούς, οικοδόμους κάθε ειδικότητας, συντηρητές κτιρίων κ.λ.π. και
Η Ε΄ ομάδα περιλαμβάνει τους βοηθούς τεχνιτών υδραυλικών, ξυλουργών, οικοδόμων, συντηρητών κ.λ.π. της Δ΄ ομάδας.
Άρθρο 2ο
Αποδοχές των εις το άρθρο 1 αναφερομένων κατηγοριών εργαζομένων.
Α. Βασικοί μισθοί για τα έτη 2006 και 2007 κατά κατηγορία:
1η Κατηγορία (Διοικητικό, εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσωπικό):
Από 1.1.2006 = 650,73 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 670,25 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 704,43 ΕΥΡΩ
2η Κατηγορία (Οικονομικό – Λογιστικό):
α) Λογιστών: Από 1.1.2006 = 730,85 ΕΥΡΩ
από 1.9.2006 = 760,08 ΕΥΡΩ και από 1.5.2007 = 805,68 ΕΥΡΩ
β) Βοηθών Λογιστών: Από 1.1.2006 = 692,32 ΕΥΡΩ
από 1.9.2006 = 720,01 ΕΥΡΩ και από 1.5.2007 = 763,21 ΕΥΡΩ
3η Κατηγορία (α. Τεχνικό προσωπικό, β. Ιατρικό προσωπικό και γ) Λοιπό επιστημονικό προσωπικό):
Από 1.1.2006 = 702,82 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 730,93 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 774,79 ΕΥΡΩ
4η Κατηγορία (Εργαστηριακό προσωπικό) :
Από 1.1.2006 = 618,21 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 636,76 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 669,23 ΕΥΡΩ
5η Κατηγορία (Προσωπικό φυσικοθεραπείας – φυσιοθεραπείας):
Από 1.1.2006 = 655,58 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 675,25 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 709,69 ΕΥΡΩ
6η Κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό) :
Από 1.1.2006 = 548,98 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 565,45 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 594,29 ΕΥΡΩ
7η Κατηγορία (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων):
Από 1.1.2006 = 669,08 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 695,84 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 737,59 ΕΥΡΩ
8η Κατηγορία (Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό):
Α΄ ομάδα: Από 1.1.2006 = 679,18 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 699,56 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 735,24 ΕΥΡΩ
Β΄ ομάδα: Από 1.1.2006 = 623,43 ΕΥΡΩ.
Από 1.9.2006 = 642,13 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 674,88 ΕΥΡΩ
Γ ομάδα: Από 1.1.2006 = 646,36 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 665,75 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 699,70 ΕΥΡΩ
Δ΄ ομάδα: Από 1.1.2006 = 721,78 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 743,43 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 781,34 ΕΥΡΩ
Ε΄ ομάδα: Από 1.1.2006 = 688,94 ΕΥΡΩ
Από 1.9.2006 = 709,61 ΕΥΡΩ και
Από 1.5.2007 = 745,80 ΕΥΡΩ
Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στους ανωτέρω εργαζομένους χορηγούνται τα εξής επιδόματα:
α) Επίδομα τριετιών επί των εκάστοτε βασικών μισθών ως εξής:
αα) Στους μισθωτούς της 1ης Κατηγορίας (Διοικητικό, εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσο­στό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αβ) Στους μισθωτούς της 2ης Κατηγορίας (Οικονομικό και Λογιστικό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αγ) Στους μισθωτούς της 3ης Κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό) δέκα (10) τριετίες εκ των οποίων οι πρώτες δύο (2) τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι επόμενες οκτώ (8) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη τριετία.
αδ) Στους μισθωτούς της 4ης Κατηγορίας (εργαστη­ριακό προσωπικό) ένδεκα (11) τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη.
αε) Στους μισθωτούς της 5ης Κατηγορίας (φυσικοθεραπευτές) εννέα (9) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες έξι (6) σε ποσοστό 5% εκάστη.
αστ) Στους μισθωτούς της 6ης κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη.
αζ) Στους μισθωτούς της 7ης κατηγορίας (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων) έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.
αη) Στους μισθωτούς της 8ης Κατηγορίας (εργατοτεχνικό προσωπικό) οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες έξι (6) σε ποσοστό 5% εκάστη.
β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στις εξής περιπτώσεις :
βα) Στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για τη συμπλήρωση 5ετίας στον ίδιο εργοδότη.
ββ) Στο Νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγορία) σε ποσοστό 7% επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών, μετά τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στις ειδικότητες αυτές. και
βγ) Στους μισθωτούς της 1ης κατηγορίας (Διοικητικό προσωπικό) σε ποσοστό 5% για τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας και σε ποσοστό 10% για τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί των βασικών μισθών.
γ) Επίδομα σπουδών. Στους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη ποσοστό 5%, για κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς των έξη πρώτων κατηγοριών.
Το επίδομα σπουδών δικαιούται και το νοσηλευτικό προσωπικό με δίπλωμα σχολής ΣΒΙΕ ή ομοτίμων σχολών ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 5% για κάθε έτος σπουδών και μέχρι 10% συνολικά με την προϋπόθεση ότι έχει εφοδιαστεί με ανάλογη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Σαν σπουδές αναγνωρίζονται αυτές που πραγματο­ποιήθηκαν στη Δημόσια εκπαίδευση καθώς και στην Ιδιωτική εφόσον αναγνωρίζεται ισότιμη της Δημόσιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους μισθω­τούς που υπάγονται στην τρίτη (3η) έως και την έκτη (6η) μισθολογική κατηγορία ως σπουδές αναγνωρίζο­νται οι αντίστοιχες με το αντικείμενο της ειδικότητας ή του επαγγέλματος που ο μισθωτός ασκεί. Σε όσους εξ αυτών των κατηγοριών κατεβάλλετο μέχρι σήμερα τέτοιο επίδομα ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βα­σικού μισθού, πλην των μισθωτών της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) που υπολογίζεται επί του βα­σικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.
δ) Νοσοκομειακό επίδομα: Σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό χορηγείται νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 20%. Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και σε όλους τους άλλους εργαζόμενους με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα κ.λ.π. έχει νοσοκομειακό χαρακτήρα. Νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 10% χορηγείται και στο ιατρικό προσωπικό όπως χορηγείται και στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού πλην της 6ης Κατηγορίας που υπολογίζεται επί του βα­σικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.
ε) Επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί των βασικών μισθών σε όσους εκ των εργαζομένων που υπάγονται στις 2 πρώτες μισθολογικές κατηγορί­ες ασχολούνται με την διαχείριση χρημάτων (ταμείο, εισπράξεις, καταθέσεις, πληρωμές κ.λ.π.).
στ) Επίδομα συνθηκών λόγω ανθυγιεινής, επικινδύ­νου εργασίας ή ειδικών συνθηκών εργασίας στα εξής ποσοστά:
1) Σε ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών ως αν­θυγιεινής ή επικινδύνου εργασίας ή και αμφότερα στις
εξής ειδικότητες: α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας τους καθαριστές-τριες, τους εργάτες ακαθάρτου ιματισμού και τους πλύντες, β) στους οικοδόμους, υδραυλικούς, συντηρητές κτιρίων κ.λ.π. και βοηθούς των, εφόσον εργάζονται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κ.λ.π.), με την απόφραξη. συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης ή σε σκαλωσιές (κτιρίων – καμινά­δων) ύψους άνω των 30 μέτρων, γ) στους ηλεκτρονικούς ανωτέρων σχολών και δ) στο ιατρικό προσωπικό στις εξής ειδικότητες :
αα) Χειρούργοι που εργάζονται στο χειρουργείο ή εκτελούν χειρουργικές πράξεις και εκτός χειρουργείου.
αβ) Μικροβιολόγοι, Αιματολόγοι, Παθολογοανατόμοι, Κυταρολόγοι εργαστηρίων και μονάδων αιμοδοσίας.
αγ) Αναισθησιολόγοι που χορηγούν ή επιβλέπουν την εφαρμογή αναισθησίας.
αδ) Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι, ή Καρδιολόγοι Μονά­δων Εντατικής Θεραπείας.
αε) Παθολόγοι, Ουρολόγοι και Νεφρολόγοι Μονάδων Τεχνητού Νεφρού.
αστ) Ακτινολόγοι, Ενδοκρινολόγοι και Πυρηνικής Ια­τρικής σε εργαστήρια, ισότοπα κ.λ.π.
αζ) Ιατροί τμημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες και
αη) Οφθαλμίατροι, Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Νευροψυχίατροι, Ορθοπεδικοί, Δερματολόγοι – Αφροδισιολόγοι, Αλλεργιολόγοι, Γαστρεντερολόγοι και Ρευματολόγοι που παρέχουν υπηρεσίες σε αντίστοιχα τμήματα.
2) Σε ποσοστό 12% α) (ανθυγιεινής εργασίας) επί του βασικού μισθού συν τριετίες σε όλο το προσωπικό της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) και β) ειδικών συνθηκών στους Φυσικοθεραπευτές Μονάδων περίθαλψης για άτομα με ειδικές ανάγκες υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού.
3) Σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού ως ανθυγιεινής εργασίας σε όλες τις ειδικότητες της 1α Κατηγορίας (Διοικητικό προσωπικό) και της 2ης Κατηγορίας (Οικονομικό – Λογιστικό) εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται αποκλειστικά ή και παράλληλα με την κύρια εργασία τους σε οθόνη οπτικής απεικόνισης με τον χειρισμό Η/Υ για την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων.
4) Σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού ως επικινδύνου εργασίας στους ηλεκτρολόγους που εργάζονται σε εναέρια δίκτυα ή σε δίκτυα υπό τάση.
5) Σε ποσοστό 18% (ανθυγιεινής εργασίας) στους χειριστές ακτινολογικών και εγκεφαλογραφικών μηχανημάτων, εμφανιστές πλακών κ.λ.π. της 4α μισθολογικής κατηγορίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του ποσού των 400 ΕΥΡΩ.
6) Σε ποσοστό 25% (ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας) στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του ποσού των 400 ΕΥΡΩ.
7) Σε ποσοστό 35% στους εργαζόμενους που υπάγονται στις ειδικότητες της 4α μισθολογικής κατηγορίας (χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων κ.λ.π.). Το επίδομα αυτό ως επικίνδυνης εργασίας υπολογίζεται επί του ποσού των 400 ΕΥΡΩ και
8) Σε ποσοστό 50% λόγω ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό, παρασκευάστριες …), υπολογιζόμενο επί του ποσού των 400 ΕΥΡΩ. Στο επίδομα αυτό που χορηγείται στους απασχολούμενους σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, βιοχημείας, ιστοχημείας και σταθμών αιμοδοσίας συμψηφίζεται το εκ ποσοστού 25% χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
ζ) Επίδομα θέσεως:
α) Διευθύνοντος-ούσας και Προϊσταμένων: Στους εργαζόμενους σε θέσεις Διευθύνοντος – ουσας και Προϊστα­μένων Νοσηλευτών – τριών, χορηγείται επίδομα θέσεως σε ποσοστό 20% και 10% αντίστοιχα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού συν το επίδομα τριετιών. Αυτά τα επιδόματα χορηγούνται για όσο χρόνο οι εργαζόμενοι κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ διακόπτεται η καταβολή τους εάν αντικατασταθούν. Χορηγούνται και στους αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια της κανονικής τους αδείας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας πέραν του μηνός για όσο ασκούν τα καθήκοντα αυτά.
β) Στους Προϊσταμένους Λογιστικού Τμήματος καθώς και στους Μαγείρους που τους ανατίθενται καθήκοντα Αρχιμαγείρου το επίδομα θέσεως χορηγείται σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών και
γ) Σε όποιον από το υπαλληλικό προσωπικό των πρώτων έξι (6) μισθολογικών κατηγοριών ανατίθενται εγγράφως καθήκοντα Προϊσταμένου του Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται επίδομα θέσεως σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού. Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με τα ποσοστά 10% και 20% αντίστοιχα που χορηγείται ως επίδομα θέ­σεως στο νοσηλευτικό προσωπικό αν το πρόσωπο αυτό ανήκει στην 6η κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό).
η) Επίδομα ειδικότητας Ιατρών: Χορηγείται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού σε όσους από τους ιατρούς κατέχουν άδεια από τις Ελληνικές Αρχές εξασκήσεως ιατρικής ειδικότητας και εφόσον απασχολούνται σε ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
θ) Επίδομα υπευθυνότητας: Στους μισθωτούς της 3α μισθολογικής κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό) εφόσον τους ανατίθενται καθήκοντα υπευθύνου έναντι δημόσιας αρχής χορηγείται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού και εφόσον τους ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα υπευθυνότητας ως τεχνικών ασφαλείας το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού.
ι) Ειδικά επιδόματα οδηγών πάσης φύσεως αυτοκινήτων :
ια) Επίδομα ειδικών συνθηκών. Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου (τονάζ) χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού σε ποσοστό 5% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου άνω των 6 τόνων έως και 15 τόνων, σε ποσοστό 8% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου άνω των 15 τόνων έως και 25 τόνων και σε ποσοστό 12% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου άνω των 25 τόνων ή αυτοκίνητα ρυμουλκά ή ημιρυμουλκά ανεξαρτήτως ωφελίμου φορτίου.
ιβ) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού σε όσους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου απασχολούνται σε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και λυμάτων.
ιγ) Επίδομα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 7% στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίμου φορτίου, που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό.
ιδ) Επίδομα οδήγησης λεωφορείων μεταφοράς προ­σωπικού: Σε όσους οδηγούς οδηγούν τέτοια λεωφορεία, χορηγείται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού όταν το όχημα αυτό έχει δυναμικότητα μεταφοράς καθημένων επιβατών άνω των 20 έως 40 θέσεων και σε ποσοστό 10% όταν το όχημα έχει δυναμικότητα μεταφοράς καθημένων επιβατών άνω των 40 θέσεων. Ειδικότερα για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων τα ως άνω ποσοστιαία επιδόματα χορηγούνται αντιστοίχως το μεν πρώτο εκ ποσοστού 5% σε οδηγούς λεωφορείων δυναμικότητας μεταφοράς μαθητών από 12 έως 32 καθημένων θέσεων το δε δεύτερο εκ ποσοστού 10% σε οδηγούς λεωφορείων δυναμικότητας μεταφοράς μαθητών άνω των 32 καθημένων θέσεων.
κ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ως εξής:
10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως ( άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 ),
 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα τέκνων.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα, λ) Παροχές σε είδος:
Στο τεχνικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό και εργατοτεχνικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο δύο (2) στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή) που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Άρθρο 3ο
Λοιποί όροι εργασίας
α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία:
Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικό­τητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομότιμη προς αυτή σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον τούτο είναι ευκρινές. Ειδικά για τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην Β΄ ομάδα της 8ης Κατηγορίας με εξαίρεση τους βοηθούς μαγείρους, συνοδούς και θαλαμηπόλους, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράται κάθε είδους απασχόληση με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε οποιοδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου.
β) Οι βοηθοί λογιστών εφόσον συμπλήρωσαν 18 πλήρη έτη υπηρεσίας με την ιδιότητα αυτή, θεωρούνται λογιστές και μετατάσσονται μισθολογικά στον αντίστοιχο μισθό των λογιστών.
Στους λογιστές με την καθολική έννοια του όρου, όπως ορίζεται αυτή επιστημονικά εντάσσονται επίσης και:
βα) οι κοστολόγοι,
ββ) οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων …
βγ) οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών ΑΣΟ-ΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΟΠΕ και των ισοτίμων προς αυτές Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι υπηρέτησαν συνολικά ως βοηθοί λογιστές επί 5ετία πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί 3ετία μετά τη λήψη αυτού, και
βδ) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών ΚΑΤΕΕ -ΤΕΙ με 8ετή υπηρεσία ως βοηθοί λογιστών πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή 6ετή υπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου.
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού, θα χορηγείται κάθε χρόνο και μέσα σ΄ ένα μήνα από τη λήξη των εργασιών για την κατάρτιση του ισολογισμού, επίδομα ίσο με 70% επί όλων των νομίμων αποδοχών. Αν στο Ίδρυμα κ.λ.π. με την ιδιότητα αυτή απασχολούνται πέντε (5) και άνω άτομα, τότε του επιδόματος αυτού δικαιούται το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.
γ) Χρονικά όρια:
1) Για τους ανωτέρω εργαζόμενους εφαρμόζεται σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.
2) Οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθημέρου σε όλο το προσωπικό ανέρχονται στις 40, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που υπάγονται στην 4η Κατηγορία (εργαστηριακό προσωπικό) των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης για μεν τη χειμερινή περίοδο (16/10 έως 15/4) ανέρχονται σε 33, για δε τη θερινή περίοδο (16/4 έως 15/10) ανέρχονται σε 30.
3) Για την αμοιβή της εργασίας καθ΄ υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 – 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
4) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες και να περιλαμβάνουν μια τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες.
5) Άδεια αιμοδοσίας: Χορηγείται μία (1) ημέρα άδεια αιμοδοσίας με αποδοχές σε όσους εργαζόμενους – ες προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ή Συνεργείο Αιμοδοσίας.
6) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.
Άρθρο 4ο
Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων καταργείται.
Άρθρο 5ο
Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ΄ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξέις της απόφασης αυτής.
Άρθρο 6ο
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2006.
Άρθρο 7ο
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί­ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 8ο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.