ΣΛΟΤ 117/2023
Κρατικές ενισχύσεις και προσδιορισμός κύκλου εργασιών για ένταξη σε κατηγορία μεγέθους

Αθήνα, 17/2/2023
Αρ. Πρωτ. 117/23Ξ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 117/2023

ΘΕΜΑ: Ερώτημα για ένταξη σε κατηγορία μεγέθους

Ερώτηση:

Με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε,

α) εάν τα ποσά των Ε.Π. – (Επιστρεπτέες Προκαταβολές) – που χορηγήθηκαν με τις αποφάσεις της ΓΔΟΥ που δεν επιστράφηκαν και,

β) η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 που χορηγήθηκε από τις Περιφέρειες, λαμβάνονται υπόψη στον κύκλο εργασιών για την κατάταξη της σε κατηγορία μεγέθους οντότητας.

Απάντηση:Ο κύκλος εργασιών (καθαρός), σύμφωνα με το ν. 4308/2014, ορίζεται ως η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών.

Δεδομένου ότι τα έσοδα οιονδήποτε κρατικών ενισχύσεων δεν αποτελούν έσοδα από συνήθεις δραστηριότητες, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ