(Δ.Α. 41/2010 – Π.Κ.Υ.Ε. 20 / 24-9-2010)
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Α. 41/2010 για τους Οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος όλης της χώρας (Π.Κ. 20/24-9-2010)
Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 22, 2010, 12:00 ΠΜ Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 1747

Προς:

1.     Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς – Π.Ο.Σ.Ε.Μ., Σαπφούς 18, Αθήνα
2.     ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2010

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας»

Στην Αθήνα σήμερα την 20 Σεπτεμβρίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

– που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 28 Ιουλίου 2010 για την υπόθεση της συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας,
– συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 22 Μαρτίου 2010 και αριθμ. πρωτ. 53 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς»,
– αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 3η Αυγούστου 2010, σε συνέχεια της από 21 Ιουλίου 2010 και αριθμ. πρωτ. 040 αίτησης Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς», κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, στην Διαιτητική Απόφαση 41/2010 με την εξής ρύθμιση:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υπάγονται α) οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και υλικών παραγωγής σκυροδέματος, β) οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), γ) οι χειριστές ή οδηγοί – χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος, δ) οι χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος ε) οι βοηθοί χειριστών και στ) οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και αντλήσεως σκυροδέματος όλης της Χώρας και είναι μέλη πρωτοβαθμίων οργανώσεων που ανήκουν στην ΠΟΣΕΜ.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια

2.1. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο  των υπαγομένων στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί με βάση την Δ.Α. 47/2009 (Π.Κ Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 27/19-11-2009) εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011 ως εξής:

Βασικός μισθός   Έως 30.6.2011 

α) Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγοί μπετονιέρας, χειριστές και οδηγοί – χειριστές και χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος           956,78

Βασικό ημερομίσθιο Έως 30.6.2011

β) Βοηθοί χειριστές                                              38,29

γ) Εργάτες παραγωγής σκυροδέματος              35,71

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.

2.3. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 2.2. του παρόντος άρθρου ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

2.4. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
 
Άρθρο 3

Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας
3.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαϊου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμε­νους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομά­των περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 της παρούσας συλλογικής ρύθμισης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών απο­φάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κα­νονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

3.2. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημε­ρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών α­ποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορί­ζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παρο­χής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος ά­δειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγε­νέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 4

Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

4.1. Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, διακαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισθού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.

4.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Άρθρο 5

Λοιπές ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ρύθμιση ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2010-2012 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.

Άρθρο 6

Αρχή της ευνοϊκότερης ρυθμίσεως

6.1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που οφείλονται σε εφαρμογή της παρούσας διατηρούνται και δεν μειώνονται. Επίσης τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

6.2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγουμένων ΣΣΕ και ΔΑ και ιδίως της Δ.Α. 47/2009 της από 14-7-2008 ΣΣΕ, της από 1-9-2007 ΣΣΕ, της 38/2006 Δ.Α., της από 5-10-2005 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος όλης της χώρας εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 23/3/2010 με τις επιμέρους διατάξεις.

Αιτιολογία

Στην Αθήνα σήμερα την 20 Σεπτεμβρίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

–  που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 28 Ιουλίου 2010 για την υπόθεση της συλλογικής σύμβασης εργασίας και τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται τις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας,

– συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 22 Μαρτίου 2010 και αριθμ. πρωτ. 53 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς»,

– αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 3η Αυγούστου 2010, σε συνέχεια της από 21 Ιουλίου 2010 και αριθμ. πρωτ. 040 αίτησης Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς»,

προσεκάλεσα τα μέρης συλλογικής διαπραγμάτευσης, εγκαίρως και εγγράφως, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις (αφού έλαβα υπόψη τη συμφωνία των μερών κατά την επιλογή Διαιτητή οι συναντήσεις να πραγματοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου) την 7 Σεπτεμβρίου 2010 με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα και την 9 Σεπτεμβρίου 2010 με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς» στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Θεσσαλονίκη,

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει στη Διαιτητική Απόφαση 41/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας, αφού έλαβα υπόψη:

1. Την από 22.3.2010 αίτηση Μεσολάβησης και την από 21.7.2010 αίτηση Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς» και τα στοιχεία του φακέλλου.

2.  Την από 15.7.2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010, 2011, 2012.

3.  Το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 σχετικά με τις εκδοθησόμενες διαιτητικές αποφάσεις.

4.  Το γεγονός ότι η παρούα ΔΑ προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις και λοιπούς όρους για το 2010 και 2011 σύμφωνους με την από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ 2010, 2011, 2012. Οι όροι του 2012 μπορούν να τύχουν νέας διαπραγμάτευσης.

5.  Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και την συμβολή της Διαιτησίας στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα.