(Π.Κ.Υ.Ε. 86 / 4-10-2007) 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας – Π.Κ.: 86/4.10.2007
Στην Αθήνα σήμερα, 1.8.2007, ενώπιον της Μεσολαβητού του ΟΜΕΔ Ελένης Κουτσιμπού, οι υπογράφοντες αφενός α) από την εργοδοτική πλευρά του «Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)» Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής και αφετέρου β) από την εργατική πλευρά της «Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς (ΠΟΣΕΜ)» Μιχαήλ Παπαδόπουλος, πρόεδρος, Αθανάσιος Δρούλιας, γενικός γραμματέας, Χρήστος Δάβιος, σύμβουλος, Βασίλειος Καρταλτζής, νομικός σύμβουλος, νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω οργανώσεων, συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται: α) οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και υλικών παραγωγής σκυροδέματος, β) οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), γ) οι χειριστές ή οδηγοί – χειριστές αντλιών έτοιμου σκυροδέματος, δ) οι χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, ε) οι βοηθοί χειριστών και στ) οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και άντλησης σκυροδέματος όλης της χώρας και είναι μέλη πρωτοβάθμιων οργανώσεων που ανήκουν στην ΠΟΣΕΜ.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Τα δύο μέρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την Δ.Α.38/2006 ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των υπαγομένων στην παρούσα, που είχε αυξηθεί από 1.1.2007 κατά 3%, συμφωνούν ότι ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των υπαγομένων στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 30.6.2007, αυξάνονται από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1.7.2007
α) Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγοί μπετονιέρας, χειριστές και οδηγοί – χειριστές και χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, βασικός μισθός: 846,60 ευρώ.
β) Βοηθοί χειριστές, βασικό ημερομίσθιο: 33,87 ευρώ.
γ) Εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, βασικό ημερομίσθιο: 31,60 ευρώ.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που οδηγούν όχημα που φέρει γερανό (παπαγάλο) και που διαθέτουν άδεια ή δίπλωμα οδήγησης γερανοφόρου οχήματος, χορηγείται, από την έναρξη της παρούσας, επίδομα σε ποσοστό 3% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου.
Άρθρο 4
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που οφείλονται σε εφαρμογή της παρούσας, διατηρούνται και δεν μειώνονται. Επίσης, τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. και ιδίως της από 5.10.2005 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος όλης της χώρας και της Δ.Α.38/2006, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από τις 15 Ιανουαρίου 2007.