(Π.Κ.Υ.Ε. 77 / 23-7-2008) 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΟΔΗΓΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας – Π.Κ.: 77/23.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα, 14.7.2008, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. Χρήστος Δάβιος, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Κων/νος Κατσαβούνης, που εκπροσωπούν νόμιμα την Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς – ΠΟΣΕΜ και 2. Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής, που εκπροσωπεί νόμιμα τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., παρουσία της μεσολαβητού του ΟΜΕΔ Ελένης Κουτσιμπού, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται: α) οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και υλικών παραγωγής σκυροδέματος, β) οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), γ) οι χειριστές ή οδηγοί – χειριστές αντλιών έτοιμου σκυροδέματος, δ) οι χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, ε) οι βοηθοί χειριστών και στ) οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και άντλησης σκυροδέματος όλης της χώρας και είναι μέλη πρωτοβάθμιων οργανώσεων που ανήκουν στην ΠΟΣΕΜ.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
2.1. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των υπαγόμενων στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση την από 1.8.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 86/4.10.2007), αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:  (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Το επίδομα που έχει χορηγηθεί στους εργαζόμενους που οδηγούν όχημα που φέρει γερανό (παπαγάλο) και που διαθέτουν άδεια ή δίπλωμα οδήγησης γερανοφόρου οχήματος, αυξάνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού.
2. Στους χειριστές αντλίας χορηγείται ειδικό επίδομα ύψους 7% υπολογιζόμενου επί του βασικού μισθού εφόσον η χρησιμοποιούμενη αντλία είναι μεγαλύτερη των 42 μέτρων.
Άρθρο 4
Τα δύο μέρη θα επεξεργαστούν το αίτημα της εργατικής πλευράς για χορήγηση επιδόματος οθόνης.
Άρθρο 5
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που οφείλονται σε εφαρμογή της παρούσας, διατηρούνται και δεν μειώνονται. Επίσης, τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. και ιδίως της από 1.8.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. 86/4.10.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος όλης της χώρας και της Δ.Α.38/2006, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.