(Δ.Α. 38/2006 -Π.Κ.Υ.Ε. 25 / 11-8-2006) 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΔΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ) – Δ.Α. 38/2006 Συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας. (Π.Κ. 25/11-8-2006)
Ι. Ιστορικό
Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, ανέλαβα, ύστερα από κοινή επιλογή, τη διαιτησία μεταξύ αφ’ ενός της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλαδική Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς – Π.Ο.ΣΕ.Μ.» και αφ’ ετέρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας.
Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με την με αριθ. πρωτ. 496/16-6-2006 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, με βάση το άρθρο 16 παρ. 1γ του Ν. 1876/90, λόγω απόρριψης από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών της πρότασης του μεσολαβητή, η οποία είχε γίνει δεκτή από το σωματείο εργαζομένων με το από 9-6-2006 και με αρ. πρωτ. 495 έγγραφό του.
Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα τους εκπροσώπους των μερών αυτής της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση, την 13-7-2006 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους καθώς και τις θέσεις και τα επιχειρήματα των φορέων που καθένας εκπροσωπεί.
Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν ότι τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στην καταγγελία της από 5-10-2005 σσε πρέπει να γίνουν δεκτά και επέμειναν ιδιαίτερα στα αιτήματα σχετικά με την αύξηση των αποδοχών των χειριστών.
Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξε ότι οι αυξήσεις των αποδοχών πρέπει να είναι αυτές που συμφωνήθηκαν με την ΕΓΣΣΕ και ότι τα λοιπά αιτήματα των εργαζομένων δεν πρέπει να γίνουν δεκτά, δεδομένου μάλιστα ότι η σσε συνήφθη για πρώτη φορά το 2005, οπότε έγινε πλήρης διαπραγμάτευση για τα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα.
ΙΙ. Έλαβα υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και τα ακόλουθα:
1. Την από 5 Οκτωβρίου 2005 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.τ.λ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος όλης της χώρας.
2. Την από 7-4-2006 εξώδικη καταγγελία της από 5 Οκτωβρίου 2005 ΣΣΕ καθώς και την πρόσκληση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση, στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.τ.λ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος όλης της χώρας» για το έτος 2006.
3. Την με αρ. πρωτ. 868/83Μ/17-4-2006 αίτηση προς τον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
4. Το γεγονός ότι η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων νομίμως προσέφυγε στη διαιτησία βάσει του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 1876/90, δεδομένου ότι η ίδια αποδέχθηκε την από με αρ. πρωτ. 1317/6-6-2006 πρόταση του μεσολαβητή, που απέρριψε ο Σ.Ε.Β.,
5. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά, κ.λπ.).
6. Το γεγονός ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ποσοστιαία ετήσια μεταβολή) για την περίοδο Μάιος 2006/ Μάιος 2005 διαμορφώθηκε στο 3,1%,
7. Την από 12-04-2006 ΕΓΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν αυξήσεις σε ποσοστό 2,9% από 1-1-2006, 2,9% από 1-9-2006 και περαιτέρω 5,1% από 1-5-2007.
8. Το από 5-6-2006 υπόμνημα της Π.Ο.Σ.Ε.Μ. προς τον μεσολαβητή κ. Ζησιμόπουλο,
9. Την με αρ. πρωτ. 1317/2006 πρόταση του μεσολαβητή κ. Ζησιμόπουλου και τα στοιχεία της μεσολαβητικής προσπάθειας.
10. Το από 20-7-2006 υπόμνημα της Π.Ο.Σ.Ε.Μ. προς τη διαιτητή, με το οποίο ζητείται
α) να χορηγηθεί από 1-1-2006 η αύξηση αποδοχών που ζήτησαν με τη συζητούμενη αίτησή τους,
β) να χορηγηθεί ειδική πρόσθετη αύξηση στις αποδοχές των χειριστών και χειριστών μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, είτε με τη χορήγηση μεγαλύτερου ποσοστού γενικής αύξησης (σε σχέση με αυτό που περιλαμβάνεται στην μεσολαβητική πρόταση), είτε με τη χορήγηση κάποιου επιπρόσθετου διορθωτικού ποσού
γ) να χορηγηθεί επίδομα ύψους και επίδομα ιπποδύναμης,
δ) να ρυθμισθεί η καταβολή αποδοχών για τις συνδικαλιστικές άδειες,
ε) να επεκταθεί η αναδρομικότητα της ΔΑ την 1-1-2006.
11. Τα συγκριτικά στοιχεία που επικαλέστηκε η εργατική πλευρά και ιδίως α) την από 12-4-2006 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων και β) την 16/2006 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας – χώματος και μαρμάρου και τους σχετικούς πίνακες αμοιβών.
12. Το γεγονός ότι μετά την αποτυχία των προσπαθειών για σύναψη ΣΣΕ κατά το στάδιο της διαιτησίας, η εργατική πλευρά με το από 20-7-2006 υπόμνημά της εμμένει στο αρχικό της αίτημα για έκδοση Δ.Α. με αναφορά στις αμοιβές του έτους 2006, μονοετούς διάρκειας ή αορίστου χρόνου.
ΙΙΙ. Αμοιβές χειριστών σκυροδέματος
Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διαιτησίας επικεντρώθηκαν ιδίως στο ζήτημα των αμοιβών χειριστών σκυροδέματος. Για το θέμα αυτό:
1. Η εργατική πλευρά υποστήριξε τόσο προφορικά όσο και με το από 20-7-2006 (αριθ. πρωτ. 1792/21-7-2006) υπόμνημά της τα ακόλουθα:
– ότι οι μισθοί που θεσπίσθηκαν με την καταγγελθείσα πρώτη συλλογική ρύθμιση για τις ειδικότητες των χειριστών και οδηγών – χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος καθώς και των χειριστών μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος είναι πολύ χαμηλές (730 ευρώ από 1-1-2005 και 750 ευρώ από 1-10-2005) σε σύγκριση με αμοιβές χειριστών που προβλέπονται σε άλλες σχετικές Σ.Σ.Ε., επειδή κατά την αρχική διαμόρφωση της συμφωνίας ελήφθη ως βάση η ΣΣΕ των χειριστών της βιομηχανίας.
– ότι η εργασία των ως άνω χειριστών είναι παντελώς διαφορετική από αυτήν των χειριστών βιομηχανίας και παρέχεται με πολύ δυσκολότερες συνθήκες και σε διαφορετικού είδους επιχειρήσεις, ότι οι χειριστές σκυροδέματος δεν απασχολούνται εντός της βιομηχανίας, σε κλειστό χώρο, αλλά κινούνται σε χώρους εξωτερικούς, κατά κύριο λόγο σε εργοτάξια (ακόμη και σε λατομεία) κ.λπ., σε συνθήκες ιδιαζόντως αντίξοες και συχνά επικίνδυνες και ότι οι χειριστές βιομηχανίας δεν εργάζονται συνήθως σε ύψος, όπως κατά κύριο λόγο συμβαίνει με τους χειριστές σκυροδέματος,
– ότι για τους λόγους αυτούς, οι χειριστές σκυροδέματος είναι εφοδιασμένοι, εκτός από το επαγγελματικό δίπλωμα του οδηγού, και με το δίπλωμα του χειριστή από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της εκάστοτε Νομαρχίας, ύστερα από εξετάσεις και με την απόδειξη επαρκούς προϋπηρεσίας ως βοηθού,
– ότι για την ειδικότητα των χειριστών, οι διαφορές μισθού ανάμεσα στους υπαγόμενους στην συζητούμενη ΣΣΕ και στους υπαγόμενους σε άλλες συναφείς Σ.Σ.Ε. είναι ιδιαιτέρως μεγάλες.
– ότι η ΣΣΕ έτους 2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας – χώματος και μαρμάρου (η οποία συνάπτεται μεταξύ του ΣΕΒ και της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος), προέβλεπε, βασικό μισθό για τους χειριστές: 845,33 ευρώ από 1-1-2005, από 1-10-2005 δόθηκε περαιτέρω αύξηση, δυνάμει δε της 16/ 2006 Δ.Α., μεταξύ άλλων, αυξάνονται οι βασικοί μισθοί και ημερομίσθια κατά
i) 3,1% από 1-1-2006,
ii) 3,1% από 1-7-2006,
iii) 3% από 1-1-2007,
iv) 3% από 1-7-2007.
και κατά συνέπεια οι βασικοί μισθοί των χειριστών ανέρχονται πλέον σε
i) 920,17 ευρώ από 1-1-2006,
ii) 948,70 ευρώ από 1-7-2006,
iii) 977,16 ευρώ από 1-1-2007 και
iv) 1006,47 ευρώ από 1-7-2007.
– ότι με την ΣΣΕ έτους 2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων, (η οποία συνάπτεται μεταξύ οργανώσεων διάφορων αυτών που διαπραγματεύονται την παρούσα), που εφαρμόζεται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εργαζομένων, και από ορισμένες επιχειρήσεις σκυροδέματος, ο βασικός μισθός ανήλθε σε 909,18 ευρώ από 1-1-2005, ενώ, δυνάμει της από 12-4-2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 21/4-5-2006) οι βασικοί μισθοί και ημερομίσθια αυξήθηκαν κατά
i) 4% από 1-1-2006,
ii) 3% από 1-9-2006 και
iii) 6,2% από 1-5-2007
και ο βασικός μισθός για τους χειριστές ανέρχεται πλέον σε
i) 945,55 ευρώ από 1-1-2006
ii) 973,92 ευρώ από 1-9-2006 και
iii) 1034,30 ευρώ από 1-5-2007
– ότι κρίνουν ότι διαφορές στις αποδοχές των χειριστών διαφόρων σχετικών σσε ύψους άνω των 200 ευρώ μηνιαίως είναι τεράστιες και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνται
– ότι και η τοπική ΣΣΕ Σκυροδέματος Νομού Αττικής, καθιερώνει πολύ υψηλότερη αντιμισθία για τους χειριστές σκυροδέματος από τη συζητούμενη ΣΣΕ
– ότι προβάλλουν ως συγκριτικά στοιχεία τις ως άνω ΣΣΕ, διότι όσο δεν κατήρτιζε η ΠΟΣΕΜ Εθνική ΣΣΕ για τον κλάδο του Σκυροδέματος, μη υπάρχουσας άλλης συλλογικής ρύθμισης, επιχειρήσεις, που δεν ήσαν λατομεία, εφήρμοζαν για τους χειριστές σκυροδέματος, εφόσον δεν εκαλύπτοντο από άλλη ΣΣΕ (οικειοθελώς), άλλες ΣΣΕ και ιδίως αυτή των Λατομείων Πέτρας που βρίσκεται «πιο κοντά» στο επάγγελμα του Χειριστή Σκυροδέματος.
– ότι οι επιχειρήσεις σκυροδέματος έχουν τεράστια κέρδη, ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας), ότι υπάρχει μεγάλη κερδοφορία που αναμένεται να συνεχιστεί, ότι αρχίζει υλοποίηση μεγάλων έργων στην επαρχία (όπως η Υποθαλάσσια Αρτηρία στη Θεσσαλονίκη, το Μετρό Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων) τα οποία θα συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων σκυροδέματος.
2. Αντίθετα η εργοδοτική πλευρά, για το θέμα των χειριστών σκυροδέματος, πρόβαλε σειρά αντίθετων ισχυρισμών, από τους οποίους σημειώνεται ιδίως το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να ανατραπεί η συμφωνηθείσα το αμέσως προηγούμενο έτος ισορροπία αμοιβών μεταξύ των εργαζομένων.
3. Για το θέμα των χειριστών σκυροδέματος κρίνω
Α) ότι προκειμένου να αποφευχθεί η μερική ανατροπή με Δ.Α., το αμέσως επόμενο, από την πρώτη κατάρτιση ΣΣΕ, έτος της επιτευχθείσας συμφωνία για τις αμοιβές των εργαζομένων, δεν μπορεί αυτή τη χρονιά να υιοθετηθεί το αίτημα των εργαζομένων για πρόσθετη αύξηση αποδοχών στους χειριστές, αλλά
Β) ότι για τους χειριστές υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ αμοιβών εργαζομένων παρόμοιων ειδικοτήτων, που ανέρχονται στο ένα πέμπτο περίπου του βασικού μισθού και που δεν δικαιολογούνται ούτε από διαφορές στη φύση της παρεχόμενης εργασίας ούτε από την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου,
Γ) ότι τέτοιες διαφορές αποδοχών αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διαπραγμάτευση και ως τέτοια πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, μαζί με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, κατά τις διαπραγματεύσεις και
Δ) ότι προκειμένου να αμβλύνεται προοδευτικά η ως άνω παρατηρούμενη και μη δικαιολογούμενη από τις συνθήκες διαφορά αμοιβών, με τη συζητούμενη σσε πρέπει να χορηγούνται, τουλάχιστον στους χειριστές, αυξήσεις των αμοιβών μεγαλύτερες από τις χορηγούμενες με τις συναφείς σσε.
IV. Διάρκεια ισχύος
Ως προς τη διάρκεια ισχύος της σσε, εφόσον η εργατική πλευρά που κίνησε τη διαδικασία σύναψης της σσε, ζητά έκδοση ΔΑ αόριστης διάρκειας ισχύος, ώστε να είναι δυνατή η καταγγελία της μετά την πάροδο έτους από την έναρξη ισχύος της, κρίνω ότι ο διαιτητής δεσμεύεται από το αίτημα και δεν μπορεί να εκδώσει ΔΑ με διάρκεια ισχύος μεγαλύτερη της αιτουμένης. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα της εργοδοτικής πλευράς για πλήρη ρύθμιση με την παρούσα και των αυξήσεων αποδοχών του έτους 2007, αν και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων συζητήθηκε αυτή η δυνατότητα. Εφόσον η αιτούσα πλευρά εμμένει στο αρχικό της αίτημα, μόνον με την υπογραφή σσε θα μπορούσε να ορισθεί διετής διάρκεια.
V. Έναρξη ισχύος της Δ.Α.
Ως προς την έναρξη ισχύος της ΔΑ, διαπιστώνω ότι η εργατική πλευρά κατήγγειλε την σσε την 7-4-2006, κάλεσε την εργοδοτική πλευρά σε συνάντηση για απευθείας διαπραγματεύσεις την 17-4-2006 και υπέβαλε αίτηση μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ την 17-4-2006. Κατά συνέπεια, ως ημερομηνία έναρξης της παρούσας, βάσει του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 1876/1990, πρέπει να ορισθεί η 17-4-2006. Έτσι καταγγελία της παρούσας θα είναι δυνατή από τον Απρίλιο 2007.
VΙ. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζω
1) να μην χορηγηθεί με αυτή τη ΔΑ ειδική πρόσθετη αύξηση στην αμοιβή των χειριστών και οδηγών – χειριστών. Τα μέρη πρέπει να εξετάσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας το θέμα της αμοιβής των χειριστών, ώστε το θέμα να είναι ώριμο κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση της επόμενης σσε, δίνοντας τη σημασία που τους αρμόζει στα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία.
2) να χορηγηθεί για το έτος 2006 αύξηση στους βασικούς μισθούς ύψους 6,2% σε δύο δόσεις,
3) να χορηγηθεί μικρό διορθωτικό ποσό ύψους 100 ευρώ, δεδομένου ότι δεν χορηγείται αύξηση αποδοχών από την αρχή του ημερολογιακού έτους
4) να υιοθετηθεί, με τις αναγκαίες βελτιώσεις διατύπωσης, η πρόταση του μεσολαβητή για χορήγηση ειδικού επιδόματος ύψους τους χειριστές αντλίας.
5) επειδή καταγγελία της παρούσας θα είναι δυνατή από τον Απρίλιο 2007 και κατά συνέπεια αυξήσεις για το έτος 2007 θα χορηγηθούν αρκετά αργότερα από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, χορηγείται με την παρούσα περαιτέρω αύξηση των αποδοχών ύψους 3% από 1-1-2007. Αυτή η αύξηση η οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη από τα μέρη της συλλογικής διαφοράς κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της επόμενης Σ.Σ.Ε.
Αφού έλαβα επίσης υπόψη τις θέσεις και τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν από τις δύο πλευρές κατά τις ως άνω συναντήσεις, τα έγγραφα που περιέχονται στο φάκελλο και τα στοιχεία και υπομνήματα που κατέθεσαν τα μέρη και με βάση όσα προεξέθεσα, η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται α) οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και υλικών παραγωγής σκυροδέματος, β) οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), γ) οι χειριστές ή οδηγοί – χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος, δ) οι χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος ε) οι βοηθοί χειριστών και στ) οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και αντλήσεως σκυροδέματος όλης της Χώρας και είναι μέλη πρωτοβαθμίων οργανώσεων που ανήκουν στην ΠΟΣΕΜ.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
2.1. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των υπαγομένων στην παρούσα, όπως αυτά ίσχυαν την 31-12-2005, αυξάνονται από 17-4-2006 κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνεται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.2. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των υπαγομένων στην παρούσα, όπως αυτά θα ισχύουν την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνεται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.3. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των υπαγομένων στην παρούσα, όπως αυτά θα ισχύουν την 31-12-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνεται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2.4. Την 15 Σεπτεμβρίου 2006 χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ποσό ύψους 100 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν προσαυξάνει τους βασικούς μισθούς ή βασικά ημερομίσθια.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Χορηγείται ειδικό επίδομα ύψους, το οποίο ανέρχεται:
α) σε ποσοστό 3%, επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού ή βασικού τους ημερομισθίου. Στους χειριστές αντλίας μήκους 36 μέτρων και άνω και
β) σε ποσοστό 5%, εφόσον η χρησιμοποιούμενη αντλία έχει μήκος 42 μέτρα και άνω
Άρθρο 4
1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που οφείλονται σε εφαρμογή της παρούσας, διατηρούνται και δεν μειώνονται. Επίσης τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 5 Οκτωβρίου 2005 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κ.τ.λ. αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος – των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος όλης της χώρας, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 17 Απριλίου 2006.