(Δ.Α. 14 / 2010 – Π.Κ. 5 / 27-4-2010) 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (οδηγοί, χειριστές, βοηθοί, εργάτες) Ν. Αττικής Δ.Α. 14/2010, Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής. (Π.Κ. 5/27-4-2010)
1. Με την αρ. πρωτ. 010Δ/534/22-3-2010 αίτηση τους προς τον Ο.ΜΕ.Δ. το Σωματείο Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής και ο Σύνδεσμος Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος, ζήτησαν την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών και βοηθών φορτηγών αυτοκινήτων, των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών τους, καθώς και των εργατών παραγωγής σκυροδέματος και των βοηθών τους, που απασχολούνται στις βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος του Νομού Αττικής.
2. Την 29-3-2010 αναδείχθηκα ως διαιτητής με β’ κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 6-4-2010 ανέλαβα τα καθήκοντα μου και την 8-4-2010 έπειτα από έγγραφη πρόσκληση μου (αριθ. πρωτ, Ο.ΜΕ.Δ. 608/8-4-2010), κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση στις 12-04-2010 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. για να εκθέσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90.
4. Στη συνάντηση της 12-4-2010 παραστάθηκαν, νόμιμα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους κ.κ. Χρ. Δάβιο, Ν. Τσίγκο, Α. Παππά και Απ. Μετζητάκο, ενώ οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Η συλλογική διαφορά εντοπίστηκε στην αναπροσαρμογή των αμοιβών των εργαζομένων για το έτος 2010, έπειτα από την άρνηση μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς, που διαπιστώθηκε με την αρ. πρωτ. 524/18.03.2010 Έκθεση Άρνησης Μεσολάβησης της Μεσολαβητού Βασιλικής Ν. Γεωργακοπούλου.
Οι απόψεις της εργατικής πλευράς, κατά τη συνάντηση της 12-4-2010 συνοψίζονται στην διεκδίκηση εύλογης αύξησης επί του βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου από 1-1-2010, την κατοχύρωση στην πράξη της συνεχόμενης πενθήμερης εργασίας καθώς και του τρόπου καταβολής της έκτακτης παροχής οδηγών χειριστών και βοηθών χειριστών αντλίας σκυροδέματος μέχρι τέλους Ιουλίου κάθε έτους.
Κατόπιν των ανωτέρω
και ενόψει της μη προσέλευσης της εργοδοτικής πλευράς (ΣΕΒΕΣ), έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1. Την από 15-1-2010 καταγγελία της ΔΑ 12/2009 και Πρόσκληση για διαπραγματεύσεις του Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής και του Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος, προς τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ), που κοινοποιήθηκε στο νυν Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατατέθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ. με αρ. πρωτ. 67/15-1-2010.
2. Την με αριθ. πρωτ. 026Μ/160/28-1-2010 αίτηση των προσφευγουσών συνδικαλιστικών οργανώσεων προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
3. Τα από 17-2-2010 και 25-2-2010 κατατεθέντα έγγραφα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) προς τον Ο.ΜΕ.Δ., κατά τη διαδικασία ανάδειξης Μεσολαβητή σύμφωνα με τα οποία υποστηρίζεται ο μη συνδικαλιστικός – συντεχνιακός – επαγγελματικός χαρακτήρας του Συνδέσμου κατά το τροποποιημένο Καταστατικό του καθώς και το αίτημα της ανάκλησης του εγγράφου του Ο.ΜΕ.Δ. για ανάδειξη Μεσολαβητού.
4. Την με αρ. πρωτ. 524/18-3-2010 Έκθεση Άρνησης Μεσολάβησης της Μεσολαβητού Βασιλικής Ν. Γεωργακοπούλου, η οποία κοινοποιείται προς όλες τις οργανώσεις, που εμπλέκονται στην παρούσα συλλογική διαφορά και με την οποία κηρύσσεται περαιωμένη η διαδικασία μεσολάβησης, διότι σύμφωνα με το σκεπτικό της καθώς και με τις διαπιστώσεις των Μεσολαβητών – Διαιτητών που χειρίστηκαν την ίδια συλλογική διαφορά κατά το έτος 2009, ο ΣΕΒΕΣ δεν προσήλθε στη μεσολαβητική διαδικασία αν και είναι εργοδοτική οργάνωση ευρύτερης εκπροσώπησης κατά την έννοια του αρ. 3 παρ. 4 και 7 του Ν. 1876/1990, με αρμοδιότητα να συνάψει την επιδιωκόμενη συλλογική ρύθμιση και μάλιστα ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού αυτής ως τοπικής κλαδικής ή ως τοπικής ομοιοεπαγγελματικής.
5. Την ΔΑ 12/2009 (Πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 6/10-6-2009), για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων με ή χωρίς μαλακτήρα σκυροδέματος και των χειριστών αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και των βοηθών αυτών στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες ετοίμου σκυροδέματος του Ν. Αττικής.
6. Τις απόψεις της εργατικής πλευράς για την επιδιωκόμενη συλλογική ρύθμιση, που εκφράστηκαν στην συνάντηση της 12-4-2010, όπως καταχωρήθηκαν στο σχετικό Πρακτικό Διαιτησίας.
7. Τη συμφωνία του με τις απόψεις των Μεσολαβητών- Διαιτητών που χειρίστηκαν τη συγκεκριμένη Υπόθεση σχετικά με την αρμοδιότητα και ικανότητα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) για τη σύναψη της επιδιωκόμενης συλλογικής ρύθμισης και ειδικότερα έτσι όπως αυτές αναπτύχθηκαν στην με αρ. πρωτ. 026Μ/524/18-3-2010 Έκθεση Άρνησης Μεσολάβησης της Μεσολαβητού κ. Β. Γεωργακοπούλου, στην 12/2009 ΔΑ της Διαιτητού κ. Μ. Ντότσικα, στην με αρ. πρωτ. 546/31-3-2009 Έκθεση Άρνησης Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Ε. Μαυραγάνη και στην 30/2008 ΔΑ του Διαιτητή κ. Ι. Τουτζιαράκη.
8. Την με αρ. πρωτ. 1902/11-7-2008 Γνωμοδότηση του Καθ. κ. Γ. Λεβέντη που κατατέθηκε στον Ο.ΜΕ.Δ. από το ΣΕΒΕΣ. Η Γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι σκοποί και τα μέσα του Συνδέσμου αποκλείουν τη δυνατότητα να θεωρηθεί ο ΣΕΒΕΣ συνδικαλιστική εργοδοτική οργάνωση.
9. Το γεγονός ότι στο αυτό πεδίο ισχύος συνάπτοντο συλλογικές ρυθμίσεις από το έτος 1981 μεταξύ των εδώ ενεχόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και του ΣΕΒΕΣ και μέχρι την τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΕΒΕΣ, τον Ιούλιο του 2007.
10. Τη διαμόρφωση του Εναρμονισμένου Δ.Τ.Κ. σε 2,9% για τον Φεβρουάριο του 2010 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, καθώς και την εκτίμηση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί για το 2010 σε ποσοστό 3%, σύμφωνα με την Έκθεση «Νομισματική Πολιτική 2009-2010, Μάρτιος 2010» της Τράπεζας της Ελλάδος.
11. Τη μείωση κατά 22,3% σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, του όγκου της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας το Δεκέμβριο 2009 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2008, την αντίστοιχη μείωση των οικοδομικών επιφανειών κατά 16,3% καθώς και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των οικοδομικών αδειών κατά 3,1%, γεγονός που συσχετίζεται με τη μείωση των παραγγελιών σκυροδέματος.
12. Την εντεινόμενη οικονομική κρίση στη χώρα και τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης των επιχειρήσεων καθώς και το πρόβλημα της αύξησης της ανεργίας.
13. Τη διαπιστωμένη αδυναμία των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία, γεγονός που δικαιολογεί την έκδοση της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης σύμφωνα με το α. 16 του Ν. 1876/1990.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
α) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), οι οδηγοί – χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και οι βοηθοί τους, οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και αντλήσεως σκυροδέματος, που εδρεύουν και λειτουργούν ή μόνο λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής και είναι μέλη του Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής ή του Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και απασχολούνται στις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ).
β) Η ιδιότητα του μέλους αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μισθωτό από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 2  Αποδοχές
α) Ο βασικός μισθός, το βασικό ημερομίσθιο, ο πλασματικός μισθός και το πλασματικό ημερομίσθιο όλων των ειδικοτήτων της ρύθμισης αυτής, με εξαίρεση των εργαζομένων με την ειδικότητα του υπεύθυνου λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2009 με βάση την ΔΑ 12/2009, αυξάνονται από 1-5-2010 σε ποσοστό 3,0%.
β) Με το ίδιο ως άνω ποσοστό και από την ίδια ημερομηνία αυξάνονται και τα διορθωτικό ποσά, που προβλέπονται από τις όμοιες ρυθμίσεις των προηγουμένων ετών.
Άρθρο 3 Επιδόματα
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα με τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
1. Επίδομα Τριετούς Υπηρεσίας ή Προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και μέχρι έντεκα (11) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και τους οδηγούς – χειριστές. Το παραπάνω επίδομα σε ποσοστό 5% και μέχρι έξη (6) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας χορηγείται στους βοηθούς χειριστές αντλιών σκυροδέματος και στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος.
2. Επίδομα σε ποσοστό 6% χορηγούμενο μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και στους οδηγούς – χειριστές, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη ως οδηγοί ή οδηγοί – χειριστές.
3. Επίδομα σε ποσοστό 10%, ομοίως μόνο στους ίδιους παραπάνω μισθωτούς εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
Διευκρινίζεται ότι, τα επιδόματα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου τούτου καταβάλλονται στους ως άνω δικαιούχους πέραν και επιπλέον του επιδόματος τριετιών, περί του οποίου το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.
4. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό 10% χορηγούμενο σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σ’ αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 1849/89.
5. Επίδομα Τέκνων προκειμένου μόνο περί των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών μπετονιέρας και οδηγών – χειριστών αντλίας σε ποσοστό 5%, για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, το επίδομα καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα αυτό δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από εκείνο που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ για την ίδια αιτία και για τον ίδιο αριθμό τέκνων, ανεξάρτητα αν ο μισθωτός δικαιούται ή όχι σχετικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ από άλλη αιτία. Το παραπάνω επίδομα τέκνων προκειμένου για ανάπηρα τέκνα των οποίων η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ και η οποία τα καθιστά απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, εφόσον η εν γένει συντήρηση τους βαρύνει τον εργαζόμενο, καταβάλλεται από τον εργοδότη εφ’ όρου ζωής του αναπήρου τέκνου.
6. Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% χορηγούμενο μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και οδηγούς χειριστές αντλιών.
7. Επίδομα Ειδικών συνθηκών, για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και οδηγούς-χειριστές ρυμουλκών μετά ρυμουλκούμενων σε ποσοστό 20%.
Ειδικά το επίδομα αυτό για τους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος καθορίζεται σε ποσοστό 9%.
8. Επίδομα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 8% στους οδηγούς – χειριστές αντλιών και τους βοηθούς χειριστές αντλιών.
9. Επίδομα εξοικειώσεως σε ποσοστό 5% μόνο στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
10. Έκτακτη παροχή οδηγών-χειριστών και βοηθών χειριστών αντλίας σκυροδέματος. Στους οδηγούς-χειριστές και βοηθούς χειριστές αντλίας σκυροδέματος χορηγείται ετησίως έκτακτη παροχή ποσού 690 ΕΥΡΩ μέχρι τέλους Ιουλίου και μόνον εφόσον είναι μέλη των παραπάνω αναφερομένων εργοδοτικών οργανώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αυτής της έκτακτης παροχής είναι οι εργαζόμενοι μέλη να είναι εφοδιασμένοι με σχετική βεβαίωση από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 4 Παροχές σε Είδος
Στο σύνολο των υπαγομένων στην παρούσα ρύθμιση μισθωτών χορηγούνται οι κάτωθι σε είδος παροχές: (α) ρουχισμός ανάλογα με την εποχή του έτους, (β) ένα (1) ζεύγος υποδημάτων ανά εξάμηνο, (γ) ένα (1) προστατευτικό κράνος και (δ) ένα (1) τζάκετ κάθε δεύτερο έτος, είδη τα οποία θα ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Άρθρο 5 Λοιποί όροι Εργασίας για όλους τους εργαζομένους
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, καθώς και τα κατά περίπτωση επιδόματα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών κάθε εβδομάδα, κατανεμημένων σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Άρθρο 6 Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι γενικώς όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή Διαιτητικές Αποφάσεις, Έθιμα, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Τυχόν στο σύνολο τους ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές ή ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς, που ορίζονται παραπάνω, δεν μειώνονται, δεν συμψηφίζονται και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 7 Διατήρηση ισχύος προηγουμένων ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντίθετοι στην παρούσα ρύθμιση όροι των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν τους μισθωτούς που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή.
Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης με τις πιο πάνω διακρίσεις αρχίζει από 1-1-2010.