(Δ.Α. 30 / 2008) 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής Δ.Α.: 30/2008
1. Την 18.3.2008 με αριθ. πρωτ. 6 οι α) Το Σωματείο Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής και β) ο Σύνδεσμος Χειριστών Αντλιών Έτοιμου Σκυροδέματος, υπέβαλαν αίτηση μεσολάβησης για τη ρύθμιση των όρων εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής του νομού Αττικής.
2. Η μεσολάβηση τερματίσθηκε λόγω ρητής άρνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση με τα επιχειρήματα που εξέφρασαν και γραπτά.
3. Η πλευρά των εργαζομένων υπέβαλε αίτηση για την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας την 5.6.2008 με αριθ. πρωτ. 026.
4. Μετά από κλήρωση ορίσθηκα διαιτητής και ανέλαβα τα καθήκοντά μου την 16.6.2008.
[…]
Για τους λόγους αυτούς προχωρώ σε έκδοση Δ.Α. με τους ακόλουθους όρους:
Aρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
α) Στην παρούσα Δ.Α. υπάγονται οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), οι οδηγοί – χειριστές αντλιών έτοιμου σκυροδέματος και οι βοηθοί τους, οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και άντλησης σκυροδέματος, που εδρεύουν και λειτουργούν ή μόνο λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής και είτε είναι μέλη του Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής ή του Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος είτε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ).
β) Η ιδιότητα του μέλους αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μισθωτό από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Aρθρο 2
Αποδοχές
Α. Ο βασικός μισθός, το βασικό ημερομίσθιο, ο πλασματικός μισθός και το πλασματικό ημερομίσθιο όλων των ειδικοτήτων της Δ.Α. αυτής, με εξαίρεση των εργαζομένων με την ειδικότητα του υπεύθυνου λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, όπως είχαν διαμορφωθεί την 17.3.2008 με βάση την από 3.4.2007 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 18.3.2008 κατά ποσοστό 5%.
β) Με το ίδιο ως άνω ποσοστό και από την ίδια ημερομηνία αυξάνονται και τα διορθωτικά ποσά, που προβλέπονται από τις όμοιες ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών.
Aρθρο 3
Επιδόματα
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα Δ.Α., χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, υπό τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
1. Επίδομα τριετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και μέχρι έντεκα (11) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και τους οδηγούς – χειριστές. Το παραπάνω επίδομα σε ποσοστό 5% και μέχρι έξι (6) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας χορηγείται στους βοηθούς χειριστές αντλιών σκυροδέματος και στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος.
2. Επίδομα σε ποσοστό 6%, χορηγούμενο μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και στους οδηγούς – χειριστές, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ως οδηγοί ή οδηγοί – χειριστές.
3. Επίδομα σε ποσοστό 10%, ομοίως μόνο στους ίδιους παραπάνω μισθωτούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
Διευκρινίζεται ότι τα επιδόματα των εδαφίων 2 και 3 του άρθρου τούτου καταβάλλονται στους ως άνω δικαιούχους πέραν και επιπλέον του επιδόματος τριετιών, περί του οποίου το εδάφιο 1 του παρόντος άρθρου.
4. Επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, χορηγούμενο σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σε αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν.1849/1989.
5. Επίδομα τέκνων προκειμένου μόνο περί των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών μπετονιέρας και οδηγών – χειριστών αντλίας σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, το επίδομα καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα αυτό δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από εκείνο που παρέχεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Διανεμητικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ) για την ίδια αιτία και για τον ίδιο αριθμό τέκνων, ανεξάρτητα εάν ο μισθωτός δικαιούται ή όχι σχετικό επίδομα από τον ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ από άλλη αιτία.
Το παραπάνω επίδομα τέκνων, προκειμένου για ανάπηρα τέκνα των οποίων η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ και η οποία τα καθιστά απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, εφόσον η εν γένει συντήρησή τους βαρύνει τον εργαζόμενο, καταβάλλεται από τον εργοδότη εφ’ όρου ζωής του ανάπηρου τέκνου.
6. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%, χορηγούμενο μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και οδηγούς – χειριστές αντλιών.
7. Επίδομα ειδικών συνθηκών για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και οδηγούς – χειριστές ρυμουλκών μετά ρυμουλκούμενων, σε ποσοστό 20%.
Ειδικά το επίδομα αυτό για τους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος καθορίζεται σε ποσοστό 9%.
8. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 8% στους οδηγούς – χειριστές αντλιών και τους βοηθούς χειριστές αντλιών.
9. Επίδομα εξοικείωσης σε ποσοστό 5% μόνο στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
Aρθρο 4
Παροχές σε είδος
Στο σύνολο των υπαγόμενων στην παρούσα Δ.Α. μισθωτών χορηγούνται οι κάτωθι σε είδος παροχές: α) ρουχισμός ανάλογα με την εποχή του έτους, β) ένα ζεύγος υποδημάτων ανά εξάμηνο, γ) ένα προστατευτικό κράνος και δ) ένα τζάκετ κάθε δεύτερο έτος, είδη τα οποία θα ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Aρθρο 5
Λοιποί όροι εργασίας για όλους τους εργαζόμενους
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, καθώς και τα κατά περίπτωση επιδόματα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση σαράντα (40) ωρών κάθε εβδομάδα, κατανεμημένων σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Aρθρο 6
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Δ.Α. ή ευνοϊκότεροι γενικά όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, ατομικές συμβάσεις εργασίας κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Τυχόν στο σύνολό τους ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές ή ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ορίζονται παραπάνω, δεν μειώνονται, δεν συμψηφίζονται και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Aρθρο 7
Διατήρηση ισχύος προηγούμενων ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στην παρούσα Δ.Α. όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που αφορούν τους μισθωτούς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή.
Aρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α. με τις πιο πάνω διακρίσεις, αρχίζει από 18 Μαρτίου 2008.