(Π.Κ.Υ.Ε. 13 / 24-3-2006)
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΔΗΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. 23/3/2006, Π.Κ. 13 (24/03/2006) ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής.
Στην Αθήνα σήμερα την 23 Μαρτίου 2006, ενώπιον της Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. Ελένης Πάτρα, οι υπογράφοντες αφενός α) από την εργοδοτική πλευρά του «Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σκυροδέματος» Κων/νος Καρασούλας Γεν. Διευθυντής και Παναγιώτα Καραλή, νομικός σύμβουλος του συνδέσμου αυτού και αφετέρου β) από την εργατική πλευρά του «Σωματείου Οδηγών και Βοηθών Φορτηγών Αυτοκινήτων Αττικής» Χρήστος Δάβιος, Κων/νος Αϊβαλιώτης, Θεόδωρος Ζαχάρης και Απόστολος Μετζητάκος και του «Συνδέσμου Χειριστών Αντλιών Έτοιμου Σκυροδέματος» Αθανάσιος Δρούλιας και Παναγιώτης Καπογιαννάτος, νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω εργατικών οργανώσεων συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
α. Στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπάγονται οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οι οδηγοί αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα), οι οδηγοί – χειριστές αντλιών ετοίμου σκυροδέματος και οι βοηθοί τους, οι εργάτες παραγωγής σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και αντλήσεως σκυροδέματος, που εδρεύουν και λειτουργούν, ή μόνο λειτουργούν στην περιοχή του Νομού Αττικής και είναι μέλη των συμβαλλομένων στην σύμβαση αυτή επαγγελματικών οργανώσεων των μισθωτών.
β. Η ιδιότητα του μέλους αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μισθωτό από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 2
Αποδοχές
Α) Ο βασικός μισθός, το βασικό ημερομίσθιο, ο πλασματικός μισθός και το πλασματικό ημερομίσθιο όλων των ειδικοτήτων της ΣΣΕ αυτής, με εξαίρεση των εργαζομένων με την ειδικότητα του υπεύθυνου λειτουργίας των μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 με βάση την από 29 Μαρτίου 2005 ΣΣΕ αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 5,5%.
Β) Με το ίδιο ως άνω ποσοστό και από την ίδια ημερομηνία αυξάνονται και τα διορθωτικά ποσά που προβλέπονται από τις όμοιες ρυθμίσεις των προηγουμένων ετών.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα υπό τις διακρίσεις και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
1. Επίδομα Τριετούς Υπηρεσίας ή Προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και μέχρι (11) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί μαλακτήρας σκυροδέματος (μπετονιέρα) και τους οδηγούς – χειριστές.
Το παραπάνω επίδομα σε ποσοστό 5% και μέχρι έξι (6) τριετίες υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας χορηγείται στους βοηθούς χειριστές αντλιών σκυροδέματος και στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος.
2. Επίδομα σε ποσοστό 6% χορηγούμενο μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και στους οδηγούς – χειριστές, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη ως οδηγοί ή οδηγοί χειριστές.
3. Επίδομα σε ποσοστό 10%, ομοίως μόνο στους ίδιους παραπάνω μισθωτούς εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
Διευκρινίζεται ότι, τα επιδόματα των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου τούτου καταβάλλονται στους ως άνω δικαιούχους πέρα και επιπλέον του επιδόματος τριετιών, περί του οποίου το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.
4. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό 10% χορηγούμενο σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σ’ αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 1849/90.
5. Επίδομα Τέκνων προκειμένου μόνο περί των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών μπετονιέρας και οδηγών – χειριστών αντλίας σε ποσοστό 5%, για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, το επίδομα καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα αυτό δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από εκείνο που παρέχεται από τον ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ για την ίδια αιτία και για τον ίδιο αριθμό τέκνων, ανεξάρτητα αν ο μισθωτός δικαιούται ή όχι σχετικό επίδομα ΟΑΕΔ – ΔΛΟΕΜ από άλλη αιτία.
Το παραπάνω επίδομα τέκνων προκειμένου για ανάπηρα τέκνα των οποίων η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ και η οποία τα καθιστά απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, εφόσον η εν γένει συντήρησή τους βαρύνει τον εργαζόμενο, καταβάλλεται από τον εργοδότη εφ΄ όρου ζωής του αναπήρου τέκνου.
6. Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% χορηγούμενο μόνο στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας και οδηγούς χειριστές αντλιών.
7. Επίδομα Ειδικών συνθηκών, για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγούς μπετονιέρας, οδηγούς – χειριστές ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων σε ποσοστό 20%.
Ειδικά το επίδομα αυτό για τους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος καθορίζεται σε ποσοστό 9%.
8. Επίδομα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 8% στους οδηγούς – χειριστές αντλιών και τους βοηθούς χειριστές αντλιών.
9. Επίδομα εξοικειώσεως σε ποσοστό 5% μόνο στους εργάτες παραγωγής σκυροδέματος εφόσον έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
Άρθρο 4
Έκτακτη παροχή
Σε κάθε οδηγό χειριστή και βοηθό χειριστή αντλίας σκυροδέματος χορηγείται έκτακτη οικονομική παροχή από 600,00 ευρώ καταβλητέα μέχρι τέλους Ιουνίου 2006 και μόνο εφ’ όσον αυτοί είναι μέλη των παραπάνω αναφερομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απολαβή αυτής (έκτακτης παροχής) είναι οι εργαζόμενοι – μέλη μας να είναι εφοδιασμένοι με σχετική βεβαίωση από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 5
Παροχές σε είδος
Στο σύνολο των υπαγομένων στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτών χορηγούνται οι κάτωθι σε είδος παροχές: α) ρουχισμός ανάλογα με την εποχή του έτους β) ένα (1) ζεύγος υποδημάτων ανά εξάμηνο γ) ένα (1) προστατευτικό κράνος και δ) ένα (1) τζάκετ κάθε δεύτερο έτος, είδη τα οποία θα ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη.
Άρθρο 6
Λοιποί όροι Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, καθώς και τα κατά περίπτωση επιδόματα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών κάθε εβδομάδα, κατανεμημένων σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Άρθρο 7
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι γενικώς όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή Διαιτητικές Αποφάσεις, Έθιμα, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας κτλ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Τυχόν στο σύνολό τους ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές ή ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ορίζονται παραπάνω, δεν μειώνονται, δεν συμψηφίζονται και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 8
Διατήρηση ισχύος προηγουμένων ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι μη αντικείμενοι στην παρούσα ΣΣΕ όροι των προηγουμένων Συλλογικών Ρυθμίσεων που αφορούν τους μισθωτούς που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή.
Άρθρο 9
Συνδικαλιστική Συνδρομή
Οι δεσμευόμενες από την παρούσα επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν από το προσωπικό τους που υπάγεται στην παρούσα και είναι μέλη των παραπάνω συνδικαλιστικών οργανώσεων, τη μηνιαία συνδικαλιστική συνδρομή τους από 12,00 Ευρώ για τους οδηγούς μπετονιέρας και τους εργάτες παραγωγής και 13,00 Ευρώ για τους οδηγούς – χειριστές και τους βοηθούς τους και να την αποδίδουν στους νόμιμους εκπροσώπους της αντίστοιχης οργάνωσης ανά τρίμηνο. Όσοι από τους υπόχρεους δεν επιθυμούν να γίνεται αυτή η παρακράτηση οφείλουν να το γνωρίσουν εγκαίρως στον υπεύθυνο μισθοδοσίας της επιχείρησης με γραπτή δήλωσή τους.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ με τις πιο πάνω διακρίσεις αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2006.