(Δ.Α. 18/2011 – Π.Κ.Υ.Ε. 10 / 7-11-2011)
ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ.Α. 18/2011 με Π.Κ. 10/7-11-2011 ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ)
Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 01, 2011, 12:00 ΠΜ
Προς:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), Ομ. Σκυλίτση6 και Φίλωνος 2,18 531 Πειραιάς
2. Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλου, Λουδοβίκου 1 (Μέγαρο ΕΒΕΠ), Πειραιάς
3. ΣΕΒ – σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, Αθήνα
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2011
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας»
Διαιτητής:Αναστάσιος Πετρόπουλος
1. Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 08 Δ/22-3-2011 αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου»,νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας.
2. Την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος,μετά από πρώτη κλήρωση,αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την Τρίτη 6Σεπτεμβρίου 2011 ανέλαβα τα καθήκοντα μου. Με έγγραφη πρόσκληση μου, κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου .2011, ώρα 14.00, στα γραφεία του Ο,ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά την ως άνω συνάντηση προσήλθαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των δύο μερών, η εκπρόσωπος του ΣΕΒ δήλωσε ότι η Δ.Α.πρέπει να αφορά μόνο το έτος 2011 με μηδενική αύξηση. Η συνάντηση έκλεισε με συμφωνία για παράταση της διαδικασίας Διαιτησίας πέραν των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος.
4. Τα μέρη (ΕΝΕΠΕΜ και ΠΟΕΜ) δήλωσαν ότι θα υποβάλουν υπόμνημα μέχρι την Τετάρτη 21-9-2011, ενώ ο ΣΕΒ υπέβαλε υπόμνημα την 6-10-2011.
5. ‘Έλαβαυπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο.
β. Την από 22-3-2011 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων για προσφυγή στη διαιτησία.
γ. Την από 22-1-2010 εξώδικη πρόσκληση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τις εργοδοτικές οργανώσειςγια την έναρξη διαπραγματεύσεων,προκειμένου να υπογραφεί σ.σ.ε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας για τα έτη 2010, 2011,2012 στην οποία (εξώδικη πρόσκληση) επισυνάπτεται και το σχετικό σχέδιο συλλογικής σύμβασης.
δ. Την από 16-6-2010 καταγγελία της ισχύουσας από 2-7-2008ΣΣΕ σιδηροβιομηχανίας στην οποία προχώρησε η Π.Ο.Ε.Μ λόγω μη ανταπόκρισης των αρμοδίων εργοδοτικών οργανώσεων στην ως άνω από 22-1-2010 εξώδικη πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις
ε. Την από 28-6-2010 αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον ΟΜΕΔ.
στ. Την από 2-7-2008 (Π.Κ.64/15-7-2008) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας ετών2008-2009.
ζ. τη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν.3871/2010, που ορίζει τα ακόλουθα:
«1. Οι εκδοθησόμενες από τη δημοσίευση του παρόντος με τη διαδικασία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) διαιτητικές αποφάσεις, προς επίλυση συλλογικών διαφορών, δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα,εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις για το2010 και το πρώτο εξάμηνο του 2011. Επίσης δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις για το διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2012, πέραν των κατωτέρω:(α) Από 1ης Ιουλίου2011, αύξηση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2009με βάση την ΕΓ.Γ.Σ.Ε των ετών 2008-2009, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010,(β) Από 1ης Ιουλίου 2012, αύξηση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011…
2. Οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία ισχύος του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) και χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογικές αυξήσεις πέραν αυτών που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπόκεινται σε έφεση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση τον παρόντος εκ μέρους των μερών που συμμετείχαν στη σχετική συλλογική διαφορά ή εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον των διαιτητών του ΟΜΕΔ με τριμελή σύνθεση, η οποία αναδεικνύεται κατά τις διατάξεις του ν. 1876/1990»
η, την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας.
θ. την με αριθμ. Πρωτ. ΟΜΕΔ,92/28-1-2011 Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Χρήστου Ιωάννου.
ι. Τις θέσεις των μερών, όπως αυτές διατυπώνονται στα επιμέρους υπομνήματα, ήτοι:
Με το από 21.9.2011 Υπόμνημα(αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 674/21.9.2011) η εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων»(ΕΝ.Ε.Π.Ε.Μ.), ζήτησε λόγω της οικονομικής κρίσης να μην χορηγηθούν αυξήσεις για το έτος 2011 «με υποχρέωση των δύο μερών να διαπραγματευθούν εκ νέου στις αρχές του 2012 για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης για το εν λόγω έτος»και παρέθεσε στοιχεία ισολογισμών επιχειρήσεων του κλάδου της σιδηροβιομηχανίας.
Με το από 6.10.2011 Υπόμνημα που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΟΜΕΔ 758/6.10.2011, ο ΣΕΒ επικαλέστηκε το άρθρο 16του ν. 1876/1990 και διατύπωσε την άποψη άτι δεν πρέπει να χορηγηθεί αύξηση στο βασικό ημερομίσθιο που σύμφωνα με την ΣΣΕ 2008-2009 ανέρχεται σε35,87€, υψηλότερο κατά 6,85% από εκείνο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2010 – 20112.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΟΜΕΔ 678/21-9-2011υπόμνημα, επικαλείται:
α. τη ΣΣΕ Βιοτεχνίας 2010- 2011 – 2012 σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκαν από 1/9/2011 αυξήσεις 0,50%πάνω από τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό και μία επιπλέον τριετία που προσαυξάνει κατά ποσοστό 4% τον αντίστοιχο βασικό μισθό.
β. την, κατόπιν αποδοχής πρότασης μεσολάβησης, σύναψη ΣΣΕ για την σιδηροβιομηχανία που χορηγεί αυξήσεις στο ύψος του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011 και 2012.
5. Κατά την άποψή μου, και με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην από 15-7-2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2010,2011,2012, οι θέσεις που αναπτύσσουν στα υπομνήματά τους ο ΣΕΒ και η ΕΝ.Ε.Π.Ε.Μ, δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τις κοινές διαπιστώσεις των μερών που αποτέλεσαν το Προοίμιο της Ε.Γ.ΣΣΕ2010-2011-2012 για τις συνθήκες και συνέπειες της κρίσης τις οποίες και έλαβαν υπόψη τους για τη διαμόρφωση των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων. Τυχόν μη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ΕΓΣΣΕ για τα τρία έτη διάρκειας της σύμβασης θα σημάνει και την βαθμιαία έστω εγκατάλειψη των θεμελιωδών αρχών των άρθρων 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και 151 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δίκαιη αμοιβή και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΦΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΚΔΙΔΩ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα κατώτατα όρια των νόμιμων βασικών μισθών και των νομίμων βασικών ημερομισθίων των μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων κάθε φύσης, κατηγορίας και ειδικότητας σε όλη τη χώρα καθορίζονται ως εξής:
1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.1.Μηχανοτεχνίτες(εφαρμοστές,…) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.1 του προσαρτήματος 1.
1.2.Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές ….), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2 του προσαρτήματος 1.
1.3.Μηχανοτεχνίτες (μηχανουργοί….), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3 του προσαρτήματος 1.
1.4.Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές και μηχανουργοί….),όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.4 του προσαρτήματος 1..
1.5.Τεχνίτες μηχανικοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής….,όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.5 του προσαρτήματος 1.
1.6.Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές, μηχανουργοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής…), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.6 του προσαρτήματος 1.
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
Οι επί μέρους ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του προσαρτήματος 1..
3.ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
3.1. Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές.
3.2. Αδειούχοι και μη αδειούχοι φλογοχειριστές, (οξυγονοκολλητές οξυγονοκόπτες – πυρωτές).
3.3. Συναρμολογητές συνδέτες και ελασματουργοϊ συνδέτες, ως περιγράφεται στην §3.3 του προσαρτήματος 1.
3.4 Ελασματουργοί.
3.5. Ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λ.π.
3.6. Ελασματουργοί – μεταχαράκτες
3.7. Ελασματουργοί – χαράκτες
3.8. Πιστολαδόροι (πελεκητές, καλαφάτες).
3.9. Λεβητοποιοί (απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου λεβήτων).
3.10.Σωληνουργοί.
3.11.Εφαρμοστές σωληνώσεων (εφαρμοστές – σωληνουργοί).
3.12.Σιδηρουργοί.
3.13.Ορειχαλκουργοί και χύτες ορειχάλκου.
3.14.Χαλκουργοί & χύτες χαλκού.
3.15. Τροχιστές-Καμινευτές
3.16. Προτυποποιοί.
3.17. Πλαστικοποιοί.
3.18. Σιδηροχύτες, ως περιγράφεται στην § 3.18 του προσαρτήματος 1.
3.19. Εργοστασίων ή Τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο, απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων κατασκευής κουτιών και των εξαρτημάτων τους από λευκοσίδηρο, ως περιγράφεται στην § 3.19 του προσαρτήματος 1.
3.20.Σιδηρών κατασκευών (βιδωτές, καρφωτές, συναρμολογητές και αποσυναρμολογητές σιδηρών ικριωμάτων).
3.21.Διακοσμητές,φανοποιοί αμαξωμάτων αυτοκινήτων.
3.22.Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία.
3.23.Αναρριχώμενοι ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία.
3.24.Απασχολούμενοι στην:
α) Συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων.
β) Συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων ξηράς και θάλασσας.
γ) Κατασκευή και συναρμολόγηση οικιακών συσκευών και συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοματισμού, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
δ)Παραγωγή των ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
3.25.Βλητικών σταθμών και τεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή και δοκιμή όπλων και πυρομαχικών.
3.26.Αδαμαντοφόρων εργαλείων.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
Τα βασικά ημερομίσθια των μισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων των παραγράφων 1,2 & 3 όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2009 με την από 2-7-2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 64/15-7-2008) καθορίζονται στον πίνακα Α’ της παρούσας σύμβασης και εξακολουθούν να ισχύουν ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό 1,6%, ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτους 2011.
Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός»λαμβάνεται το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised Index of consuper prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2)δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
4. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
4.1. Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, ως περιγράφεται στην § 4.1 του προσαρτήματος 1.
4.2. Εργοστασίων ή τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο όπως περιγράφονται στην § 4.2. του προσαρτήματος 1.
4.3. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων όπως περιγράφονται στην § 4.3. του προσαρτήματος 1.
4.4. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων όπως περιγράφονται στην § 4.4.του προσαρτήματος 1.
4.5. Αναρριχώμενοι καθαρισμού πλοίων, ως περιγράφεται στην § 4.5. του προσαρτήματος 1.
4.6. Κατασκευής εξαρτισμού πλοίων κ.λ.π., ως περιγράφεται στην § 4.6. του προσαρτήματος 1.
4.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών(κοινώς μανουβραδόροή, ως περιγράφεται στην § 4.7 του προσαρτήματος 1.
4.8. Κλινεργάτες και ελαιοχρωματιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών.
4.9. Καθαρισμού πλοίων, ως περιγράφεται στην § 4.9 του προσαρτήματος 1.
4.10. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων,ως περιγράφεται στην § 4.10 του προσαρτήματος 1.
4.11. Ψηγματοβολιστές(αμμοβολιστές), ως περιγράφεται στην 4.11 του προσαρτήματος 1.
4.12. Μονίμων και πλωτών δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων, ως περιγράφεται στην § 4.12 του άρθρου 25 της παρούσας.
4.13. Κίνησης πλοίων, ως περιγράφεται στην § 4.13 του άρθρου 25 της παρούσας.
4.14. Εργάτες κίνησης μικρών πλωτών μέσων (βενζινακάτων), ως περιγράφεται στην § 4.14 του προσαρτήματος 1.
4.15. Κίνησης και συντήρησης μη αυτοκίνητων πλωτών γερανών, ως περιγράφεται στην § 4.15 του προσαρτήματος 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Τα βασικά ημερομίσθια των μισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων της παραγράφου 4 όπως είχαν διαμορφωθεί οτκ;31-12-2009 με την από 2-7-2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθ. Υπ. Αποσχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 64/15-7-2008) καθορίζονται στον πίνακα Β’της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό 1,6%, Ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Τα ανωτέρω βασικό ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός»λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από τηνEurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
5. ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Α΄και Β΄τάξης όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2009 με την από 2-7-2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 64/15-7-2008)καθορίζονται από τους πίνακες ΓΙ και Γ2της παρούσας ρύθμισης και εξακολουθούν να ισχύουν ως εξής:
5.1. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄τάξης (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό 1,6%, Ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός»λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από τηνEurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
5.2. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄τάξης
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό1,6%, ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011. Ως«ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised Index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Εuro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος όρθρου γράφονται με δύο(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
5.3.Στους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης που κατέχουν τη θέση του Υπεργοδηγού, οι παραπάνω νόμιμοι βασικοί μηνιαίοι μισθοί εξακολουθούν να προσαυξάνονται από την ισχύ της παρούσας κατά 27,17€/μήνα.
5.4.Στους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης που κατέχουν τη θέση του Εργοδηγού, οι παραπάνω νόμιμοι βασικοί μηνιαίοι μισθοί εξακολουθούν να προσαυξάνονται από την ισχύ της παρούσας κατά 54,36€/μήνα.
5.5.Το προβλεπόμενο από τις από 4.2.81 και 24.3.82 ΣΣΕ επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20%,υπολογίζεται και για τις δύο κατηγορίες Ηλεκτροσυγκολλητών, στο εκάστοτε βασικό μισθό του 1ου κλιμακίου των πινάκων Π και Γ2 και εξακολουθεί να δίδεται ως εξής: από την ισχύ της παρούσας στα 169,13 6/μήνα για τους Ηλεκτροσυγκολλητές Α’Τάξης και από την ισχύ της παρούσας στα 163,07 €/μήνα για τους Ηλεκτροσυγκολλητές Β’ Τάξης αντίστοιχα.
5.6.Οι ηλεκτροσυγκολλητές όταν χειρίζονται συσκευές ARGON ή ARCAIR ή γενικά αυτόματες η ημιαυτόματες συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης με χρήση αδρανών αερίων εξακολουθούν να παίρνουν επιπλέον του επιδόματος της παραγράφου 5.5 από την ισχύ της παρούσας1,51 €/ημέρα.
5.7.Οι ανωτέρω προσαυξήσεις των παρ. 5.3. – 5.6. των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την30/6/2011 αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό 1,6%, ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
5.8.Οι ανωτέρω προσαυξήσεις των παρ. 5.3. – 5,6. των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
5.9.Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
5.10.Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
6. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.
Σχεδιαστές μηχανημάτων, μακετών κλπ. που προσφέρουν κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία υπάγονται στις Σ.Σ.Ε, Δ.Α, Υ.Α, κλπ. των υπαλλήλων γραφείου ιδιωτικών επιχειρήσεων.
7. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ(ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
7.1 Οι απόφοιτοι(πτυχιούχοι) αναγνωρισμένων Τεχνικών Σχολών και των Κέντρων ταχύρυθμης Επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων του ΟΑΕΔ ειδικοτήτων ή εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα και στο προσάρτημα 1 πχ. Μηχανοτεχνίτη,Τεχνίτη Ελασματουργού Συναρμολογητή, Τεχνίτη Επεξεργασίας Μετάλλου,Σιδηρουργού, Λεβητοποιού, Σιδηροχύτη, Βουρτσαδόρου κ.ά., μετά την αποφοίτηση τους, καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται βοηθοί τεχνίτες κατά την κρίση του εργοδότη, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν τρία χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητα τους και δικαιούνται το νόμιμο βασικό ημερομίσθιο του κλιμακίου3-6του αντίστοιχου πίνακα της ειδικότητας τους.
7.2. Η υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιείται μετά από αυτά στην ίδια ειδικότητα,προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισμό του νόμιμου βασικού ημερομισθίου που δικαιούνται σύμφωνα με την παρούσα.
8. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 180Υ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ
8.1 Το γενικό κατώτατο όριο των νομίμων αποδοχών των ανειδίκευτων εργατών και εργατριών που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη της Σιδηροβιομηχανίας και δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω ειδικότητες προσδιορίζεται ίσο προς το κατώτατο όριο των νομίμων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΓΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά.
8.2. Οι ανήλικοι μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται το υπό του άρθρου 6 του Ν.1837/89 οριζόμενο ημερομίσθιο.
9. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
9.1.Οι Υπεργοδηγοί & Εργοδηγοί όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, που προβλέπονται από την παρούσα (εκτός από τους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το Κεφάλαιο 5 της παρούσας),δικαιούνται τα νόμιμα βασικά ημερομίσθια του κλιμακίου 18 &. άνω του πίνακα Β.
9.2.Για τους Υπεργοδηγούς και Εργοδηγούς όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών που προβλέπονται από την παρούσα (εκτός από τους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το κεφάλαιο 7 της παρούσας) το επίδομα επίβλεψης εξακολουθεί να ισχύει από την ισχύ της παρούσας σε 1,82€/ημέρα για τους Υπεργοδηγούς και σε 3,05 €/ημέρα για τους Εργοδηγούς και αυξάνει τα νόμιμα βασικά ημερομίσθια της παραπάνω παραγράφου. Και για το επίδομα επίβλεψης ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 5.7., 5.8., 5.9. και 5.10της παρούσας.
9.3.Υπεργοδηγοί και Εργοδηγοί θεωρούνται εκείνοι που έχουν υπό την τεχνική τους επίβλεψη εργάτες ή τεχνίτες ενός τμήματος ή ολόκληρου του Εργοστασίου.
10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
Στους έγγαμους μισθωτούς που καλύπτονται από την παρούσα, χορηγείται επίδομα γάμου όπως προβλέπουν οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις του κλάδου δηλαδή σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στα βασικό ημερομίσθια πού προβλέπει η παρούσα. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους/ρες, διαζευγμένους/νες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
11. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια μίας (1) εβδομάδας με αποδοχές η οποία είναι άσχετη με την κανονική ετήσια άδεια του Α.Ν.539/45 και δεν συμψηφίζεται με αυτή. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δυο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προβλεπόμενα από τις από 4.2.81 και 24.3.82 ΣΣΕ επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζονται στο εκάστοτε βασικό ημερομίσθιοτου 1ου κλιμακίου του πίνακα Α για τους Τεχνίτες &. του πίνακα Β για τους Ειδικευμένους Εργάτες και δίδονται ως εξής:
Ι) Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται:
Α) Για τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Σιδηρουργούς, σφυρήλατες και καμινευτές.
2) Υδρογονοκολλητές – μολυβδουργούς και εργάτες εμαγιέ.
3) Καρδιολόγους που εργάζονται μέσα στους χώρους των χυτηρίων και εργάτες προετοιμασίας της άμμου και αποκομιδής χυτών.
Β) Επίσης δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου που εργάζονται πάνω στα υπό επισκευή, ανέγερση και εξοπλισμό πλοία:
1) Μηχανοτεχνίτες.
2) Σωληνουργούς.
3) Εφαρμοστές σωληνουργούς.
4) Ελασματουργούς.
5) Ελασματουργοΰς συναρμολογητές.
6) Πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), μη αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές.
7) Αμμοβολιστές.
8) Λεβητοποιοί.
9) Καθαριστές πλοίων.
10) Εργάτες και αναρριχώμενους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε είδους ικριωμάτων.
11) Εργάτες μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς μανουβραδόροι).
12) Στους μισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα στις δεξαμενές και ανήκουν οργανικά στα μόνιμα πληρώματα τους.
13) Στους μισθωτούς που απασχολούνται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε είδους εργασίες επενδύσεων και μονώσεων.
14) Υφαλοχρωματιστές,χρωματιστές πλοίων και ματσακονιστές πλοίων.
II. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Τυπωτές τύπων (καλούπια) από άμμο, που απασχολούνται στα χυτήρια.
2) Ελαιοχρωματιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται με πιστολέτο.
3) α) βουρτσαδόρους β) τροχιστές γ) γαλβανιστές -κασσιτερωτές δ) επιμεταλλωτές ε) επινικελλωτές στ) χειριστές μηχανών αυτόματης συγκόλλησης και ζ)πονταδόρους.
III. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούμενους στις
παρακάτω εργασίες:
1) Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης μετάλλου.
2) Κλιβάνους δη εμφύσησης (L.D.).
3) Θερμή εξέλαση μετάλλου.
4) Κλιβάνους αναπυράκτωσης.
5) Κλιβάνους τήξης με πετρέλαιο.
6) Απλούς κάθετους κλίβανους παραγωγής χυτοσιδήρου.
7) Στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερμού μετάλλου.
IV. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούμενους στις υψικαμίνους και κωκερίες:
13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Όλοι οι μισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα όταν αποστέλλονται και εργάζονται σε εργασίες εκτός της περιφέρειας της τέως διοικήσεως πρωτευούσης, παίρνουν τις παραπάνω αποδοχές προσαυξημένες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπόθεσης της 2109/1946 Υπουργικής Απόφασης.
14. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
14,1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η ρύθμιση αυτή, που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Διαιτησίας, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
14.2. Διατηρούνται επίσης σε ισχύ διατάξεις ευνοϊκότερες της παρούσας.
14.3. Καταλογίζονται όμως και συμψηφίζονται στα ελάχιστα όρια των νομίμων αποδοχών, που καθορίζονται από την παρούσα κάθε ποσό που καταβάλλεται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε μορφή και αν καταβάλλεται αυτό, όπως π.χ. ημερομίσθιο, επίδομα παραγωγής, επίδομα ειδικότητας, ποσοστά προσαύξησης κλπ.
15. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
Στους μισθωτούς που υπάγονται στη παρούσα χορηγούνται δωρεάν τα παρακάτω είδη που ανήκουν στον εργοδότη ως εξής:
15.1. Σε όλους τους άνδρες χορηγείται μία (1) φόρμα εργασίας και σε όλες τις γυναίκες μία (1) μπλούζα εργασίας κάθε εξάμηνο.
15.2. Σε όλους τους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης καθώς και στους φλογοχειριστές χορηγείται μία φορά το χρόνο 1 ζευγάρι υποδημάτων από βακέτα.
15.3. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται μονίμως σε μη στεγασμένους χώρους στο ύπαιθρο υποκείμενοι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες,χορηγείται κάθε δύο (2) χρόνια ένας επενδύτης.
15.4. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης των μισθωτών τα παραπάνω είδη επιστρέφονται στον εργοδότη.
16. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ &ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
16.1. Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες που περιγράφονται στην παρούσα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναγράφονται αντίστοιχα στο προσάρτημα 1 της παρούσας.
16.2. Η προϋπηρεσία των μισθωτών αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών που τους απασχόλησαν.
16.3. Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στον νέο εργοδότη μέσα σε δύο μήνες από την πρόσληψη τους.
Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για τον υπολογισμό του μισθού από την ημέρα κατάθεσης των πιστοποιητικών.
16.4. Ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και υπολογίζεται η πράγματι διανυθείσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό
16.5. Μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει μέσα σε εύλογο χρόνο, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας για την διάρκεια και το είδος της εργασίας του. Μόνο αν το ζητήσει ο μισθωτός με αίτηση του ο εργοδότης δικαιούται να περιλάβει στο πιστοποιητικό χαρακτηρισμούς για την διαγωγή του και την ποιότητα της εργασίας του.
17. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
Εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από την από 4. 2.1981 ΣΣΕ εφ όσον και καθ’ό μέτρο δεν τροποποιούνται με την παρούσα ή τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.1568/1985 και Π.Δ. 17/96.
18. ΑΔΕΙΕΣ
18.1 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές ορίζεται από τη σχετική περί αδειών νομοθεσία.
2. Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία Υπάλληλοι και Εργάτες (-τριες) που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25)εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
3. Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
18.2 ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
18.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Το μειωμένο ωράριο («άδεια»)θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζάμενος/η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές,εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση της απόκτησης παιδιού με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Γ του όρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ του 2006 -2007. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
18.4 ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
18.5 ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS
Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή. πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1)μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
18.6 ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΕΑ ΠΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΏΓΩΝ ΤΟΥ Η ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
18.7. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά δύο(2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
18.8. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
1. Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(-η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούνται άδεια οκτώ (8)εργασίμων ημερών.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
18.9. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
18.10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ
Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους/νες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007.
19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920,ισχυουν όπως διαμορφώθηκαν με τις ΕΓΣΣΕ του 2006-2007{άρθρο 3}.
20. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
20. Εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή συμφωνία – πλαίσιο για το στρες στην εργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009
21. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΏΝ
21.1. Οι πίνακες Α, Β, Γ1 & Γ2 έχουν καταρτισθεί με βάση υπολογισμού τα βασικά ημερομίσθια και μισθούς του πρώτου κλιμακίου που ίσχυαν στις 31.12.2009 και θα συμπληρωθούν λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά αυξήσεων για το 2011 από 1/7/2011 και για το 2012 από 1.7.2012, όπως ορίζονται στα επιμέρους άρθρα της παρούσας.
21.2. Το ανθυγιεινό επίδομα 20% των ηλεκτροσυγκολλητών κατά κατηγορία,εξακολουθεί από την ισχύ της παρούσας να υπολογίζεται στον βασικό μισθό του 1ου κλιμακίου του πίνακα Π για τους ηλεκτροσυγκολλητές Α’ Τάξης και στον βασικό μισθό του 1ου κλιμακίου του πίνακα Γ2 για τους ηλεκτροσυγκολλητές Β’ Τάξης αντίστοιχα.
21.3. Τα ανθυγιεινά επιδόματα 12%, 15%, 20% και 25%,εξακολουθούν να υπολογίζονται από την ισχύ της παρούσας στο βασικό ημερομίσθιο του 1ου κλιμακίου του Πίνακα Α για τους Τεχνίτες &. του Πίνακα Β για τους Ειδικευμένους Εργάτες.
21.4. Τα ποσοστά των αυξήσεων των ετών 2011 & 2012,δίνονται στο επίδομα χειρισμού συσκευών ARGON ή ARCAIR, ή χειρισμού γενικά αυτομάτων η ημιαυτομάτων συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης με χρήση αδρανών αερίων, στα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και στα επιδόματα επίβλεψης εργοδηγών και υπεργοδηγών υπολογιζόμενων επί των ποσών που έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2011 και 30.6.2012 όπως ορίζονται στα επιμέρους άρθρα της παρούσας.
22. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
22.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
22.2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
22.3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
22.4. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας ρύθμισης.Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων,συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού,καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
23. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
23.1. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
23.2. Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
23.3. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων,υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων,κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
23.4. Τo άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
24. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
24.1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
24.2. Η παρούσα έχει ισχύ από 01/07/2010 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
Το παρόν προσαρτάται στη ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
Οι ειδικότητες και οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ρύθμιση αναλυτικά περιγραφόμενες είναι οι εξής:
1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ:
1.1.Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές),που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη συντήρηση, επισκευή και αποσυναρμολόγηση κ.λ.π κάθε φύσης, κατηγορίας και ιπποδύναμης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, καθώς και κατασκευής των εξαρτημάτων και των λοιπών μηχανισμών τους, είτε αυτές βρίσκονται στη ξηρά, είτε πάνω σε πλοία που κατασκευάζονται ή επισκευάζονται είτε πάνω σε δεξαμενές μόνιμες ή πλωτές κ.λ.π.
1.2.Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές), που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση,δοκιμαστική λειτουργία κ.λ.π. των κάθε φύσης, κατηγορίας και ιπποδύναμης μηχανών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, καθώς και των εξαρτημάτων και των λοιπών μηχανισμών τους, που είναι εγκαταστημένες ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναμης οχήματα,αυτοκίνητα, τρίκυκλα, δίκυκλα, ηλεκτροκίνητα και μηχανοκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα, ελκυστήρες, περονοφόρα οχήματα (κλάρκ) κ.λ.π.
1.3.Μηχανοτεχνίτες (μηχανουργοί και εργαλειοεπισκευαστές), που χειρίζονται μηχανουργικές και αυτοματοποιημένες (INC – CNC) εργαλειομηχανές, δηλαδή: α) τόρνους, β) πλάνες, γ)φρέζες, δ) δράπανα, ε) φρεζοδράπανα, στ) γραναζοκόπτες, ζ) ρεκτιφιέ, η)παντογράφους, θ) μηχανές ζυγοστάθμισης κ.λ.π.
1.4.Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές και μηχανουργοί), που εργάζονται στα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων όπως αυτοκινήτων, τρίκυκλων, δικύκλων, ηλεκτροκίνητων και μηχανοκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, περονοφόρων οχημάτων κ.λ.π.
1.5.Τεχνίτες μηχανικοί, ελεγκτές παραγωγής, που απασχολούνται στην κατασκευή, συναρμολόγηση, επισκευή αεροσκαφών και αεροκινητήρων και παρελκόμενων αυτών.
1.6.Μηχαvοτεχvίτες, (εφαρμοστές μηχαvουργοί, εργαλειοεπισκευαστές, μηχαvικοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής με μεθόδους καταστροφικού ή μη καταστροφικού ελέγχου, ελεγκτές ποιότητος με υπερήχους.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ -ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ:
Ως προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των ελασματουργών – συναρμολογητών, θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες:
α) του λεβητοποιού,
β) του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατμολεβητών και λεβήτων,
γ) του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών (εκτός του σιδηρουργού),
δ) του ελασματουργού,
ε) του ηλεκτροσυγκολλητή,
στ) του οξυγονοκολλητή(φλογοχειριστή),
ζ) του συνδέτη σιδηρών κατασκευών,
η) του πελεκητή, και
θ) του καλαφάτη,
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου V της από 24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου.
3. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ:
3.1.Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του Ηλεκτροσυγκολλητή σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.2.Αδειούχοι και μη αδειούχοι φλογοχειριστές (οξυγονοκολλητές – οξυγονοκόπτες -πυρωτές).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του φλoγοχειριστή(οξυγονοκολλητή και οξυγονοκόπτη), σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.3.Συναρμολογητές συνδέτες και ελασματουργοί συνδέτες.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του συναρμολογητή συνδέτη, ελασματουργού συνδέτη, ελασματουργού συναρμολογητή, ελασματουργού και λεβητοποιού, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω ειδικότητες αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους εργαζόμενους στην ειδικότητα τους σε κατασκευές ή επισκευές λεβήτων και επί των κατασκευαζόμενων ή επισκευαζόμενων πλοίων.
3.4.Ελασματουργοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του ελασματουργού, ελασματουργού – συναρμολογητή,συναρμολογητή-συνδέτη και ελασματουργού-συνδέτη, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.5.Ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λ.π.
Ως προϋπηρεσία για, τη λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασματουργών μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λ.π, θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη στις παρακάτω ειδικότητες:
α) του ελασματουργού-συναρμολογητή,
β) του ελασματουργού,
γ) του λεβητοποιού,
δ) του σιδηρουργού,
ε) του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών και
στ) του εργάτη μεταφοράς βαρέων βαρών (μανουβραδόρου).
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου VΙΙΙ της από 24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου.
3.6.Ελασματουργοί – μεταχαράκτες.
Ως προϋπηρεσία για την λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασματουργών – μεταχαρακτών, θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη στις παρακάτω ειδικότητες του:
α) ελασματουργού -συναρμολογητή,
β) του λεβητοποιού,
γ) τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων και λεβήτων,
δ) τεχνίτη σιδηρών κατασκευών(εκτός σιδηρουργού),ε)ελασματουργού,
στ) ηλεκτροσυγκολλητή,
ζ) οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστή),
η)συνδέτη σιδηρών κατασκευών,
θ) πελεκητή,
ι) καρφωτή,
ια) καλαφάτη, και
ιβ) ελασματουργού-χαράκτη
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΧ της από 24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου.
3.7.Ελασματουργοί – χαράκτες.
Ως προϋπηρεσία για την λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασματουργών – χαρακτών θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη, στις παρακάτω ειδικότητες του:
α) χαράκτη γενικά (χαρακτήριο, χάραξη υλικών στα εργοτάξια παραγωγής ή μεταχάραξης),
β) μελετητή – σχεδιαστή ναυπηγικών γραμμών,
γ) κατασκευαστή σχεδιαστή κατασκευαστικών σχεδίων,
δ) ελασματουργού,
ε) ελασματουργού – μεταχαράκτη,
στ) ελασματουργού μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων και λοιπών μετάλλων και
ζ) ελασματουργού – συναρμολογητή.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου Χ της από 24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου.
3.8.Πιστολαδόροι, (πελεκητές και καλαφάτες).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες, δηλαδή του πιστολαδόρου, του πελεκητή και του καλαφάτη σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.9. Λεβητοποιοί, (απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου λέβητα).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του λεβητοποιού σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.10. Σωληνουργοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του σωληνουργού, εφαρμοστή σωληνουργού και υδραυλικού, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙΙΙ της 24.3.1982 Σ.Σ.Ε του κλάδου.
3.11.Eφαρμοστές σωληνώσεων (εφαρμοστές -σωληνουργοί).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του μηχανοτεχνίτη (κεφάλαιο1, περιπτώσεις 1.1, 1.2, 1.3) του σωληνουργού και υδραυλικού σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου XIV της από 24.3.1982 ΣΣΕ του κλάδου.
3.12.Σιδηρουργοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του σιδηρουργού, καμιναδόρου και πυρωτή, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.13.Ορειχαλκουργοί και χύτες ορειχάλκου:
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του ορειχαλκουργού, χύτη ορειχάλκου, σιδηροχύτη και χύτη αλουμινίου σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.14. Χαλκουργοί & χύτες χαλκού.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του χαλκουργού, χύτη χάλκου, σιδηροχύτη και χύτη αλουμινίου σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.15. Τροχιστές –Καμινευτές.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματoπoιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες,δηλαδή του καμιναδόρου, του πυρωτή και του τροχιστή σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.16. Προτυποποιοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.17 Πλαστικoπoιoί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.18. Σιδηροχύτες.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του σιδηροχύτη, χύτη ορειχάλκου και χύτη αλουμινίου.
Στους απασχολούμενους στη χύτευση μόνο του κοινού χυτοσιδήρου (μαντέμι), στα απλά χυτήρια, τα προβλεπόμενα από την παρούσα ΣΣΕ κατώτατα όρια ημερομισθίων, παρέχονται για πεντάωρη απασχόληση. Για κάθε ώρα απασχόλησης επί πλέον του πενταώρου καταβάλλεται το 1/5 του ημερομισθίου αυξημένο κατά 50%.
Ως απλά χυτήρια, στα οποία εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη, χαρακτηρίζονται εκείνα που κατά τις ημέρες της χύτευσης του κοινού χυτοσιδήρου (μαντέμι), χρησιμοποιούν το σύνολο του προσωπικού τους, χωρίς διάκριση ειδικότητας, σε όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες για τη χύτευση του κοινού χυτοσιδήρου (μαντέμι).
3.19. Eργoστασίων ή τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο:
Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων κατασκευής κυτίων και των εξαρτημάτων τους από λευκοσίδηρο:
Δηλαδή:
α)ψαλίδα κοπής ενδιάμεσων προϊόντων,
β)πρέσες απλές και αυτόματες
γ)λαστιχαριστικά,
δ)διαμόρφωσης κορμών,
ε)απλά, ημιαυτόματα , αυτόματα μηχανήματα μεταλλοτυπίας και κυτιοποιίας
στ)κλειστικά,
ζ)παλεπαριστικά,
η)συγκόλλησης κ.α.
Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α-η) και απoδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας.
3.20. Τεχνίτες σιδηρών κατασκευών, (βιδωτές, καρφωτές,συναρμολογητές και αποσυναρμολογητές σιδηρών ικριωμάτων)
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του βιδωτή σιδηρών ικριωμάτων, καρφωτή σιδηρών ικριωμάτων, συναρμολογητή σιδηρών ικριωμάτων και αποσυναρμολογητή σιδηρών ικριωμάτων σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.21. Διακοσμητές,φανοποιοί αμαξωμάτων αυτοκινήτων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.22. Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή Σιδηρών πάνω σε πλοία.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του εργάτη ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή σιδηρών, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες απασχολούνται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
3.23: Αναρριχώμενοι ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του αναρριχώμενου ή μη εργάτη ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή σιδηρών, του μηχανοτεχνίτη, του ηλεκτροσυγκολλητή και του φλογοχειριστή (οξυγονοκολλητή) σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως αναρρριχώμενος εργάτης ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, πρέπει απαραίτητα να έχει εργασθεί πριν ως κοινός εργάτης ανέγερσης και διάλυσης ικριωμάτων πλοίων, (κεφάλαιο 6.1) τουλάχιστον για μια διετία και να είναι εκπαιδευμένος στην αναρρίχηση και τη χρήση των απαραίτητων μέσων ασφάλειας για την εκπλήρωση της αποστολής του, να έχει τεχνικές γνώσεις μηχανοτεχνίτη και να είναι γενικά καταρτισμένοςστο χειρισμό των εργαλείων φλογοχειριστών (οξυγονοκοπής και οξυγονοκόλλησης) καθώς και στο χειρισμό των φορητών εργαλείων ηλεκτροσυγκόλλησης.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες εργάζoνται σε μόνιμες και πλωτές δεξαμενές, καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό και απασχολούνται στην ανέγερση και διάλυση κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή σιδηρών σε διάφορα σημεία των πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων με αναρρίχηση και απαιτούν γνώσεις μηχανοτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή και φλογοχειριστή.
3.24. Απασχολούμενοι στην:
α)Συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων.
β)Συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων ξηράς και θάλασσας.
γ)Κατασκευή και συναρμολόγηση οικιακών ηλεκτρονικών συσκευών και συvτήρηση ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοματισμού, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
δ)Παραγωγή των ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.25. Βλητικών σταθμών και τεχνίτες που απoσχολούνται στην κατασκευή και δοκιμή όπλων και πυρομαχικών.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3.26. Αδαμαντοφόρων εργαλείων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ:
4.1. Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέovται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας:
Δηλαδή:
α) απλά, ημιαυτόματα και αυτόματα μηχανήματα,
β) έλαστρα θερμής και ψυχρής εξέλασης,
γ) κλιβάνους ηλεκτρονικούς και θερμικών κατεργασιών,
δ) ψαλίδα κοπής ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων,
ε) γραμμές καθαρισμού επιφανειών,
στ) αποξειδώσεις,
ζ) συντήρηση πυριμάχων επενδύσεων κλιβάνων,
η) διέλαση ή εξέλαση μετάλλων στην κατασκευή καλωδίων,
θ) κοκ
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α έως θ) και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.2. Εργοστασίων ή τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο, απασχολούμενοι σε εργασίες,που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων κατασκευής κυτίων και των εξαρτημάτων τους από λευκοσίδηρο:
Δηλαδή:
α) ψαλίδα κοπής ενδιάμεσων προϊόντων,
β) πρέσες απλές και αυτόματες,
γ) λαστιχαριστικά,
δ) διαμόρφωσης κορμών,
ε) απλά, ημιαυτόματα, αυτόματα μηχανήματα μεταλλοτυπίας και κυτοποιίας,.
στ) κλειστικά,
ζ) παλετταριστικά,
η) συγκόλληση με κασσίτερο
θ ) κ.ο κ.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α-η) και απoδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας.
4.3. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων:
Δηλαδή:
α) πρεσαδόροι,
β) κατασκευαστές σωληνώσεων(σωληνοποιοί),
γ) υδρογονοκολλητές,
δ) μολυβδουργοί,
ε) μολυβδοσωληνουργοί,
στ) κλειθροποιοί,
ζ) συρματουργοί,
η) καρφοβελονοποιοί,
θ) βιδοποιοί,
ι) εμαγιέ,
ια) χαλκού,
ιβ) αλουμινίου και αλουμινόχαρτου,
ιγ) βαφής, ανοδίωσης, κοπής προφίλ,μετάλλων,
ιδ) βαφής πραϊμερ, επένδυσης μεταλλικών αντικειμένων με πολυεθυλαίνιο, τσιμεντοκομίαμα κλπ.
ιε) χύτες αλουμινίου,
ιστ) ορειχάλκου και μεταλλικών επίπλων,
ιζ) εργάτες γεωργικών εργαλείων,
ιη) χειριστές αυτομάτων και ημιαυτομάτων μηχανών,
ιθ) γαλβανιστές σύρματος εν ψυχρώ,
κ) ψήστες σύρματος με ανάπτυξη,
κα) κατασκευαστές πλεκτών συρμάτων,
κβ) κατασκευαστές δομικών πλεγμάτων με ηλεκτροσυγκόλληση,
κγ) κατασκευαστές συρματουργικών προϊόντων,
κδ) κατασκευαστές πλυντηρίου σύρματος,
κε) ευθυγραμμιστές σύρματος,
κστ) κατασκευαστές σύρματος χάρτου και κατασκευαστές αγκαθωτού σύρματος.
κζ) κατασκευαστές συσσωρευτών με επεξεργασία μετάλλων (μόλυβδου, νικελίου, καδμίου, σιδήρου).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α-κε) σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.4. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων:
Δηλαδή:
α) βουρτσαδόροι και βουρτσαδόροι γυαλίσματος μετάλλων,
β) τροχιστές,
γ) μαζγαλατζήδες,
δ) τορνευτές φύλλων μετάλλου,
ε) γαλβανιστές – κασσιτερωτές,
στ) πονταδόροι,
ζ) μητραδόροι,
η) βαφείς μετάλλων και βαφείς μετάλλων και βαφείς ηλεκτροστατικής βαφής,
θ) επιμεταλλωτές,
ι) επινικελλωτές,
ια) χειριστές μηχανών αυτόματης συγκόλλησης,
ιβ) οι εργαζόμενοι στην πυρασφάλεια σε πλοία, σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές,
ιγ) απογρεζώματος σφαιρόμυλων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.5. Αναρριχώμενοι καθαρισμού πλοίων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως ειδικευμένος αναρριχώμενος εργάτης καθαρισμού πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, πρέπει απαραίτητα να έχει εργασθεί πριν ως κοινός καθαριστής πλοίων, τουλάχιστον για μια διετία και να είναι εκπαιδευμένος στην αναρρίχηση και τη χρήση των απαραίτητων μέσων ασφαλείας, για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες απασχολούνται στην απομάκρυνση αντικειμένων και υλικών κάθε φύσης που μετακινούνται εύκολα, καθώς και κάθε τύπου και είδους επικαθήσεων, με σκοπό να καθαρισθούν και να ευπρεπισθούν οι περιοχές που αναρριχήθηκαν, όπου και αν βρίσκονται αυτές όπως πάνω σε πλωτές ή μόνιμες δεξαμενές καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές είτε υπό εξοπλισμό.
4.6. Κατασκευής εξαρτισμού πλοίων κ.λ.π.
– Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
– Οι παραπάνω ειδικευμένoι εργάτες απασχολούνται στην κατασκευή εξάρτησης πλοίων,κατασκευή συρματόσχοινων ανάρτησης βαρών και πρόσδεσης πλοίων, κοπή και ραφή καλυμμάτων λέμβων, κοπή και ραφή τεντών, καθώς και σε κάθε άλλη εργασία ιστιορραφίας και κατασκευής εξαρτισμού πλοίων.
4.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών, (κοινώς μανουβραδόροι)
– Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
– Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες απασχολούνται στην ανύψωση, μετακίνηση, μεταφορά, τοποθέτηση κ.λ.π. διαφόρων βαρέων βαρών και λοιπών αντικειμένων με τη βοήθεια ειδικών μέσων και εργαλείων μέσα και έξω από τους χώρους των εργοστασίων, πάνω σε πλοία καθώς και πάνω σε κάθε πλωτό μέσο γενικά, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές είτε υπό εξοπλισμό.
4.8. Κλινεργάτες και ελαιοχρωματιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών
– Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.9. Καθαρισμού πλοίων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται σε οποιαδήποτε φύσης εργασίες καθαρισμού εσωτερικά ή εξωτερικά, πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σεναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές είτε υπό εξοπλισμό.
4.10. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων,
Δηλαδή:
α) καθαρισμό υφάλων,
β) ματσακονισμό,
γ) υδροβολισμό,
δ) υφαλοχρωματισμό και
ε)χρωματισμό γενικά πλοίων και γενικά κάθε πλωτού μέσου, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
– Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α-ε) καθώς και στην ειδικότητα του ψηγματoβoλιστή (αμμοβολιστή).
4.11. Ψηγματοβολιστές(αμμοβολιστές)
– Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του ψηγματοβολιστή (αμμοβολιστή), καθαριστή υφάλων πλοίων,ματσακονιστή πλοίων και χρωματιστή πλοίων σε οποιονδήποτε εργοδότη.
– Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στη ξηρά, καθώς και πάνω σε πλωτές ή μόνιμες δεξαμενές, πάνω σε πλοία και γενικά σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ,ή πλωτές δεξαμενές είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
4.12. Μόνιμων και πλωτών δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούμενοι, σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων:
Δηλαδή:
α)στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαμενισμό, αποδεξαμενισμό κ.λπ. των πλοίων που επισκευάζονται και γενικά κάθε πλωτού μέσου, πάνω σε πλωτές και μόνιμες δεξαμενές,
β)στη στήριξη των ναυπηγούμενων πλοίων κάθε πλωτού μέσου γενικά, είτε πάνω σε πλωτές ή μόνιμες δεξαμενές είτε πάνω σε ναυπηγικές κλίνες,
γ)στον καθαρισμό, ευπρεπισμό και συντήρηση των πλωτών και μόνιμων δεξαμενών,καθώς και των ναυπηγικών κλινών.
– Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.13. Εργάτες κίνησης πλοίων
– Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στις κινήσεις των πλοίων κάθε είδους όπως π.χ. πλευρίσεις, προσδέσεις, μεθορμίσεις,δεξαμενισμούς, αποδεξαμενισμούς, απόπλους κ.λ.π. καθώς και στην καθέλκυση και ανέλκυση αγκύρων, αρμάτωση εξαρτημάτων πλοίων και λοιπά.
4.14.Κίνησης μικρών πλωτών μέσων (βενζινακάτων)
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στην κίνηση μικρών πλωτών μέσων (βενζινακάτων) και δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι συναφείς διατάξεις του Υ.Ε.Ν.
4.15. Κίνησης και συντήρησης μη αυτοκίνητων πλωτών γερανών
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι συναφείς διατάξεις του ΥΕΝ, απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργασία πάνω σε πλωτούς μη αυτοκινούμενους γερανούς εκτός από το χειρισμό του ανυψωτικού συστήματος και το χειρισμό των μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τα οποία απαιτείται η αντίστοιχη άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.
5. ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ:
5.1. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ τάξης.
5.2. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ τάξης.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στον κλάδο της ηλεκτροσυγκόλλησης γενικά, με την άδεια ή χωρίς την άδεια και αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των.εργοδοτών στους οποίους πραγματοποιήθηκε,στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
Το παρόν προσαρτάται στη ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί,των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α)για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β)για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980,της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742),όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ