(Π.Κ.Υ.Ε. 46 / 14-6-2006) 
ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας ετών 2006-2007. (Π.Κ. 46/14-6-2006)
Στην Αθήνα σήμερα, 7 Ιουνίου 2006, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ΄ ενός 1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 2) Κωνσταντίνος Σιδερίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων και αφ’ ετέρου 1) Εμμανουήλ Κοντοπάνος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και 2) Σταύρος Μαρκάτος, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Τα κατώτατα όρια των νόμιμων βασικών μισθών και των νομίμων βασικών ημερομισθίων των μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων κάθε φύσης, κατηγορίας και ειδικότητας σε όλη τη χώρα, καθορίζονται ως εξής:
1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.1. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές….) όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.1 στο προσάρτημα.
1.2. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές….), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.2 στο προσάρτημα.
1.3. Μηχανοτεχνίτες (μηχανουργοί….), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3 στο προσάρτημα.
1.4. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές και μηχανουργοί….), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.4 στο προσάρτημα.
1.5 Τεχνίτες μηχανικοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής…, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.5 στο προσάρτημα.
1.6. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές, μηχανουργοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής…..), όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.6 στο προσάρτημα.
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
Οι επί μέρους ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2 στο προσάρτημα της παρούσας ΣΣΕ.
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
Τα βασικά ημερομίσθια των μισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 & 2 καθορίζονται στον πίνακα Α΄ της παρούσας σύμβασης ως εξής: (Βλέπε πίνακες)
4. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
4.1. Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές.
4.2. Αδειούχοι και μη αδειούχοι φλογοχειριστές, (οξυγονοκολλητές – οξυγονοκόπτες – πυρωτές).
4.3. Συναρμολογητές συνδέτες και ελασματουργοί συνδέτες, ως περιγράφεται στην § 4.3 του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
4.4. Ελασματουργοί
4.5. Ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λπ.
4.6. Ελασματουργοί – μεταχαράκτες.
4.7. Ελασματουργοί – χαράκτες
4.8. Πιστολαδόροι (πελεκητές, καλαφάτες).
4.9. Λεβητοποιοί (απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου λεβήτων).
4.10. Σωληνουργοί.
4.11. Εφαρμοστές σωληνώσεων (εφαρμοστές – σωληνουργοί).
4.12. Σιδηρουργοί.
4.13. Ορειχαλκουργοί και χύτες ορειχάλκου.
4.14. Χαλκουργοί & χύτες χαλκού.
4.15. Τροχιστές – Καμινευτές.
4.16. Προτυποποιοί.
4.17. Πλαστικοποιοί.
4.18. Σιδηροχύτες, ως περιγράφεται στην § 4.18 του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
4.19. Εργοστασίων ή Τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο, απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων κατασκευής κουτιών και των εξαρτημάτων τους από λευκοσίδηρο, ως περιγράφεται στην § 4.19 του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
4.20. Σιδηρών κατασκευών (βιδωτές, καρφωτές, συναρμολογητές και αποσυναρμολογητές σιδηρών ικριωμάτων).
4.21. Διακοσμητές, φανοποιοί αμαξωμάτων αυτοκινήτων.
4.22. Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία.
4.23. Αναρριχώμενοι ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία.
4.24. Απασχολούμενοι στην:
α) Συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων.
β) Συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων ξηράς και θάλασσας.
γ) Κατασκευή και συναρμολόγηση οικιακών ηλεκτρονικών συσκευών και συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοματισμού, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
δ) Παραγωγή των ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
4.25. Βλητικών σταθμών και τεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή και δοκιμή όπλων και πυρομαχικών.
4.26. Αδαμαντοφόρων εργαλείων.
5. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
5.1. Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, ως περιγράφεται στην § 5.1 του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.2. Εργοστασίων ή τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο όπως περιγράφονται στην § 5.2. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.3. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων όπως περιγράφονται στην § 5.3. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.4. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων όπως περιγράφονται στην § 5.4. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.5. Αναρριχώμενοι καθαρισμού πλοίων, ως περιγράφεται στην § 5.5. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.6. Κατασκευής εξαρτισμού πλοίων κ.λπ., ως περιγράφεται στην § 5.6. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς μανουβραδόροι), ως περιγράφεται στην § 5.7. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.8. Κλινεργάτες και ελαιοχρωματιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών.
5.9. Καθαρισμού πλοίων, ως περιγράφεται στην § 5.9. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.10. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων, ως περιγράφεται στην § 5.10. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.11. Ψηγματοβολιστές (αμμοβολιστές), ως περιγράφεται στην § 5.11. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.12. Μονίμων και πλωτών δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών, απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και τον χειρισμό μηχανημάτων, ως περιγράφεται στην § 5.12. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.13. Κίνησης πλοίων, ως περιγράφεται στην § 5.13. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.14. Εργάτες κίνησης μικρών πλωτών μέσων (βενζινακάτων), ως περιγράφεται στην § 5.14. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5.15. Κίνησης και συντήρησης μη αυτοκίνητων πλωτών γερανών, ως περιγράφεται στην § 5.15. του προσαρτήματος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
6. ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Τα βασικά ημερομίσθια των μισθωτών των παραπάνω ειδικοτήτων α) από 4.1. έως 4.26 και β) από 5.1. έως 5.15. καθορίζονται στον πίνακα Β΄ της παρούσας σύμβασης ως εξής: (Βλέπε πίνακες)
Οι τεχνίτες των ειδικοτήτων 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 & 4.11 που εργάζονται στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο παίρνουν τα κατώτατα όρια των νομίμων βασικών ημερομισθίων που καθορίζονται στον πίνακα Α΄ της παρούσας σύμβασης.
7. ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των αδειούχων Ηλεκτροσυγκολλητών Α΄ και Β΄ τάξης καθορίζονται από τους πίνακες Γ1 και Γ2 της παρούσας σύμβασης ως εξής: (Βλέπε πίνακες)
7.3. Στους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ τάξης που κατέχουν τη θέση του Υπεργοδηγού, οι παραπάνω νόμιμοι βασικοί μηνιαίοι μισθοί προσαυξάνονται από 1-1-2006 κατά 21,86 ευρώ/μήνα, από 1-9-2006 κατά 22,51 ευρώ/μήνα, από 1-1-2007 κατά 23,19 ευρώ/μήνα και από 1-9-2007 κατά 23,88 ευρώ/μήνα.
7.4. Στους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ τάξης που κατέχουν τη θέση του Εργοδηγού, οι παραπάνω νόμιμοι βασικοί μηνιαίοι μισθοί προσαυξάνονται από 1-1-2006 κατά 43,73 ευρώ/μήνα, από 1-9-2006 κατά 45,05 ευρώ/μήνα, από 1-1-2007 κατά 46,40 ευρώ/μήνα και από 1-9-2007 κατά 47,79 ευρώ/μήνα.
7.5. Το προβλεπόμενο από τις από 4-2-81 και 24-3-82 ΣΣΕ, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20% υπολογίζεται από 1-1-2006 και για τις δύο κατηγορίες Ηλεκτροσυγκολλητών, στο εκάστοτε βασικό μισθό του 1ου κλιμακίου των πινάκων Γ1 και Γ2 και δίδεται ως εξής: από 1-1-2006 στα 136,06 ευρώ/μήνα, από 1-9-2006 στα 140,14 ευρώ/μήνα, από 1-1-2007 στα 144,35 ευρώ/μήνα και από 1-9-2007 στα 148,68 ευρώ/μήνα για τους Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ Τάξης και από 1-1-2006 στα 131,19 ευρώ/μήνα, από 1-9-2006 στα 135,12 ευρώ/μήνα, από 1-1-2007 στα 139,18 ευρώ/μήνα και από 1-9-2007 στα 143,35 ευρώ/μήνα για τους Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ Τάξης αντίστοιχα.
7.6. Οι ηλεκτροσυγκολλητές όταν χειρίζονται συσκευές ARGON ή ARCAIR ή γενικά αυτόματες ή ημιαυτόματες συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης με χρήση αδρανών αερίων παίρνουν επιπλέον του επιδόματος της παραγράφου 7.5. από 1-1-2006 1,22 ευρώ/ ημέρα, από 1-9-2006 1,25 ευρώ/ημέρα, από 1-1-2007 1,29 ευρώ/ημέρα και από 1-9-2007 1,33 ευρώ/ημέρα.
8. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.
Οι σχεδιαστές μηχανημάτων, μακετών κ.λπ. που προσφέρουν κατά κύριο λόγο πνευματική εργασία υπάγονται στις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Υ.Α., κ.λπ. των υπαλλήλων γραφείου ιδιωτικών επιχειρήσεων.
9. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
1. Οι απόφοιτοι (πτυχιούχοι) αναγνωρισμένων Τεχνικών Σχολών και των Κέντρων ταχύρυθμης Επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων του ΟΑΕΔ ειδικοτήτων ή εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και στο προσάρτημα π.χ.
α) Μηχανοτεχνίτη,
β) Ελασματουργού Συναρμολογητή,
γ) Σιδηρουργού,
δ) Λεβητοποιού,
ε) Σιδηροχύτη και
στ) Βουρτσαδόρου κ.α.,
μετά την αποφοίτησή τους, καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται βοηθοί τεχνίτες κατά την κρίση του εργοδότη, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν τρία χρόνια προϋπηρεσία στην ειδικότητά τους και δικαιούνται το νόμιμο βασικό ημερομίσθιο του κλιμακίου 3 – 6 του πίνακα Β της παρούσας.
2. Η υπηρεσία που πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιείται μετά από αυτά στην ίδια ειδικότητα, προστίθεται στα τρία χρόνια, για τον προσδιορισμό του νόμιμου βασικού ημερομισθίου που δικαιούνται σύμφωνα με την παρούσα Σ.Σ.Ε.
10. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 18ου ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ
1. Το γενικό κατώτατο όριο των νομίμων αποδοχών των ανειδίκευτων εργατών και εργατριών που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη της Σιδηροβιομηχανίας και δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω ειδικότητες προσδιορίζεται ίσο προς το κατώτατο όριο των νομίμων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΓΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά.
2. Οι ανήλικοι μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται το υπό του άρθρου 6 του Ν. 1837/89 οριζόμενο ημερομίσθιο.
11. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
1. Οι Υπεργοδηγοί και Εργοδηγοί όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, που προβλέπονται από την παρούσα ΣΣΕ (εκτός από τους αδειούχους Ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το Κεφάλαιο 7 της παρούσας ΣΣΕ), δικαιούνται τα νόμιμα βασικά ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών των αντιστοίχων κατηγοριών και ειδικοτήτων στις οποίες ανήκουν και έχουν προϋπηρεσία πάνω από 18 χρόνια (κλιμάκιο ετών υπηρεσίας 18 και άνω).
2. Για τους Υπεργοδηγούς και Εργοδηγούς όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών που προβλέπονται από την παρούσα ΣΣΕ (εκτός από τους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το κεφάλαιο 7 της παρούσας ΣΣΕ) το επίδομα επίβλεψης προσδιορίζεται από 1-1-2006 σε 1,46 ευρώ/ημέρα, από 1-9-2006 σε 1,51 ευρώ/ημέρα, από 1-1-2007 σε 1,55 ευρώ/ημέρα, από 1-9-2007 σε 1,60 ευρώ/ημέρα για τους Υπεργοδηγούς και από 1-1-2006 σε 2,45 ευρώ/ημέρα, από 1-9-2006 σε 2,52 ευρώ/ημέρα, από 1-1-2007 σε 2,60 ευρώ/ημέρα, από 1-9-2007 σε 2,68 ευρώ/ημέρα, για τους Εργοδηγούς και αυξάνει τα νόμιμα βασικά ημερομίσθια της παραπάνω παραγράφου.
3. Υπεργοδηγοί και Εργοδηγοί θεωρούνται εκείνοι που έχουν υπό την τεχνική τους επίβλεψη εργάτες ή τεχνίτες ενός τμήματος ή ολόκληρου του Εργοστασίου.
12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
Στους έγγαμους μισθωτούς που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση (εκτός από τους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές για τους οποίους προβλέπει το κεφάλαιο 2.8 της παρούσας) χορηγείται επίδομα γάμου όπως προβλέπουν οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις του κλάδου δηλαδή σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια που προβλέπει αυτή η ΣΣΕ. Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και στους χήρους/ρες, διαζευγμένους/νες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
13. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια μίας (1) εβδομάδας με αποδοχές η οποία είναι άσχετη με την κανονική ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45 και δεν συμψηφίζεται με αυτή.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δυο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
14. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προβλεπόμενα από τις από 4.2.81 και 24.3.82 ΣΣΕ επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας υπολογίζονται στο εκάστοτε βασικό ημερομίσθιο του 1ου κλιμακίου του πίνακα Β και δίδονται ως εξής:
I) Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% δίδεται:

Α) Για τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Σιδηρουργούς, σφυρηλάτες και καμινευτές.
2) Υδρογονοκολλητές – μολυβδουργούς και εργάτες εμαγιέ.
3) Καρδιολόγους που εργάζονται μέσα στους χώρους των χυτηρίων και εργάτες προετοιμασίας της άμμου και αποκομιδής χυτών.

Β) Επίσης δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου που εργάζονται πάνω στα υπό επισκευή, ανέγερση και εξοπλισμό πλοία:
1) Μηχανοτεχνίτες.
2) Σωληνουργούς.
3) Εφαρμοστές σωληνουργούς.
4) Ελασματουργούς.
5) Ελασματουργούς συναρμολογητές.
6) Πελεκητές, καρφωτές, οξυγονοκολλητές (φλογοχειριστές), μη αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές.
7) Αμμοβολιστές.
8) Λεβητοποιοί.
9) Καθαριστές πλοίων.
10) Εργάτες και αναρριχώμενους εργάτες ανέγερσης και διάλυσης κάθε είδους ικριωμάτων.
11) Εργάτες μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς μανουβραδόροι).
12) Στους μισθωτούς οποιασδήποτε ειδικότητας, που εργάζονται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα στις δεξαμενές και ανήκουν οργανικά στα μόνιμα πληρώματά τους.
13) Στους μισθωτούς που απασχολούνται μόνιμα και όχι πρόσκαιρα σε κάθε είδους εργασίες επενδύσεων και μονώσεων.
14) Υφαλοχρωματιστές, χρωματιστές πλοίων και ματσακονιστές πλοίων.

II. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% δίδεται για τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Τυπωτές τύπων (καλούπια) από άμμο, που απασχολούνται στα χυτήρια.
2) Ελαιοχρωματιστές σιδηρών κατασκευών που εργάζονται με πιστολέτο.
3) α) βουρτσαδόρους, β) τροχιστές, γ) γαλβανιστές – κασσιτερωτές, δ) επιμεταλλωτές, ε) επινικελλωτές, στ) χειριστές μηχανών αυτόματης συγκόλλησης και ζ) πονταδόρους.

III. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20% δίδεται για τους απασχολούμενους στις παρακάτω εργασίες:
1) Ηλεκτρικούς κλιβάνους τήξης μετάλλου.
2) Κλιβάνους δη εμφύσησης (L.D.).
3) Θερμή εξέλαση μετάλλου.
4) Κλιβάνους αναπυράκτωσης.
5) Κλιβάνους τήξης με πετρέλαιο.
6) Απλούς κάθετους κλίβανους παραγωγής χυτοσιδήρου.
7) Στη χύτευση οποιουδήποτε ρευστού θερμού μετάλλου.

IV. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 25% δίδεται για τους απασχολούμενους στις υψικαμίνους και κωκερίες:
15. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Όλοι οι μισθωτοί που αναφέρονται στην παρούσα ΣΣΕ όταν αποστέλλονται και εργάζονται σε εργασίες εκτός της περιφέρειας της τέως διοικήσεως πρωτευούσης, παίρνουν τις παραπάνω αποδοχές, προσαυξημένες σύμφωνα με τους όρους και της προϋπόθεσης της 2109/1946 Υπουργικής Απόφασης.
16. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Σ.Σ.Ε.
1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε., που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Διαιτησίας, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Διατηρούνται επίσης σε ισχύ διατάξεις ευνοϊκότερες της παρούσας.
3. Καταλογίζονται όμως και συμψηφίζονται στα ελάχιστα όρια των νομίμων αποδοχών, που καθορίζονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. κάθε ποσό που καταβάλλεται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε μορφή και αν καταβάλλεται αυτό, όπως π.χ. ημερομίσθιο, επίδομα παραγωγής, επίδομα ειδικότητας, ποσοστά προσαύξησης κ.λπ.
17. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγούνται δωρεάν τα παρακάτω είδη που ανήκουν στον εργοδότη ως εξής:
1. Σε όλους τους άνδρες χορηγείται μία (1) φόρμα εργασίας και σε όλες τις γυναίκες μία (1) μπλούζα εργασίας κάθε εξάμηνο.
2. Σε όλους τους αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές Α και Β τάξης καθώς και στους φλογοχειριστές χορηγείται μία φορά το χρόνο 1 ζευγάρι υποδημάτων από βακέτα.
3. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται μονίμως σε μη στεγασμένους χώρους στο ύπαιθρο υποκείμενοι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, χορηγείται κάθε δύο (2) χρόνια ένας επενδύτης.
4. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης των μισθωτών τα παραπάνω είδη επιστρέφονται στον εργοδότη.
18. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες που περιγράφονται στην παρούσα ΣΣΕ με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναγράφονται αντίστοιχα στο προσάρτημα της παρούσας Σ.Σ.Ε.
2. Η προϋπηρεσία των μισθωτών αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών που τους απασχόλησαν.
3. Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στον νέο εργοδότη μέσα σε δύο μήνες από την πρόσληψή τους.
Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για τον υπολογισμό του μισθού από την ημέρα κατάθεσης των πιστοποιητικών.
4. Ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και υπολογίζεται η πράγματι διανυθείσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
5. Μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει μέσα σε εύλογο χρόνο, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας για τη διάρκεια και το είδος της εργασίας του. Μόνο αν το ζητήσει ο μισθωτός με αίτησή του ο εργοδότης δικαιούται να περιλάβει στο πιστοποιητικό χαρακτηρισμούς για τη διαγωγή του και την ποιότητα της εργασίας του.
19. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
Εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από την από 4-2-1981 ΣΣΕ εφ’ όσον και καθ’ ό μέτρο δεν τροποποιούνται με την παρούσα ή τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1568/1985 και Π.Δ. 17/96.
20. ΑΔΕΙΕΣ
20.1. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές ορίζεται από τη σχετική περί αδειών νομοθεσία.
20.2. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
20.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση της απόκτησης παιδιού με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Γ΄ του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ του 2006-2007. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά.
20.4. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη.
20.5. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS
Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε αποδοχές.
20.6. ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
20.7. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
1. Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούνται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
2. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
20.8. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ
1. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
20.9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ
1. Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους/νες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ) σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007.
21. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργάτη(-τριας):
Με το άρθρο 3 της από 12-4-2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αυξάνονται κατά 5 ημερομίσθια τα δύο τελευταία κλιμάκια αποζημιώσεως των εργατοτεχνιτών.
 Προϋπηρεσία  Αποζηµίωση
Από 2 µήνες έως 1 έτος            5  ηµεροµίσθια
Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη          7  ηµεροµίσθια
Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη           15 ηµεροµίσθια
Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη      30 ηµεροµίσθια
Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη      60 ηµεροµίσθια
Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη      100 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη      120 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη      145 ηµεροµίσθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω           165 ηµεροµίσθια
22. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Αποφασίζεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα συστήσουν με ειδικό πρακτικό, κοινή επιτροπή που θα ασχοληθεί με θέματα κοινού ενδιαφέροντος των συμβαλλομένων μερών π.χ. ειδικότητες, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, διοργάνωσης συνεδριακής εκδήλωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης κ.λπ.
2. Τίθεται σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή συμφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007.
23. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
1. Οι πίνακες Α, Β, Γ1 & Γ2 έχουν καταρτισθεί με βάση υπολογισμού τα βασικά ημερομίσθια του πρώτου κλιμακίου που ίσχυαν στις 31-12-2005 λαμβάνοντας υπόψη ποσοστά αυξήσεων για το 2006 ήτοι 3% από 1-1-2006, 3% από 1-9-2006, 3% από 1-1-2007 και 3% από 1-9-2007.
2. Το ανθυγιεινό επίδομα 20% των ηλεκτροσυγκολλητών κατά κατηγορία, από 1-1-2006 υπολογίζεται στον βασικό μισθό του 1ου κλιμακίου του πίνακα Γ1 για τους ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ Τάξης και στον βασικό μισθό του 1ου κλιμακίου του πίνακα Γ2 για τους ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ Τάξης αντίστοιχα.
3. Τα ποσοστά των αυξήσεων των ετών 2006 & 2007, δίνονται στο επίδομα χειρισμού συσκευών ARGON ή ARCAIR, ή χειρισμού γενικά αυτομάτων ή ημιαυτομάτων συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης με χρήση αδρανών αερίων, στα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και στα επιδόματα επίβλεψης εργοδηγών και υπεργοδηγών υπολογιζόμενων επί των ποσών που έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2005.
4. Το ποσοστό των έξι (6) πρώτων τριετιών των πινάκων Α΄ και Β΄ υπολογίζεται με 5%.
5. Από 1-1-2006 προστίθεται και 7η τριετία για τους πίνακες Α΄ & Β΄ η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 2,5%.
6. Από 1-1-2007 το ποσοστό της 7ης τριετίας των πινάκων Α΄ & Β΄ διαμορφώνεται από 2,5% σε 5%.
24. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΣΕ
1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. θα έχει διετή διάρκεια με έναρξη ισχύος από 01-01-2006.
 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΣΕ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007
Στην Αθήνα σήμερα 7 Ιουνίου 2006, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός 1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 2) Κωνσταντίνος Σιδερίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων και αφ’ ετέρου 1) Εμμανουήλ Κοντοπάνος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και 2) Σταύρος Μαρκάτος Αναπλ. Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν ότι το παρόν προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπογραφείσης από 7 Ιουνίου 2006 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων όλης της χώρας.
Οι ειδικότητες και οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στη ΣΣΕ αυτή αναλυτικά περιγραφόμενες είναι οι εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ:
1.1. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές), που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση κ.λπ. κάθε φύσης, κατηγορίας και ιπποδύναμης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, καθώς και κατασκευής των εξαρτημάτων και των λοιπών μηχανισμών τους, είτε αυτές βρίσκονται στην ξηρά, είτε πάνω σε πλοία που κατασκευάζονται ή επισκευάζονται είτε πάνω σε δεξαμενές μόνιμες ή πλωτές κ.λπ.
1.2. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές), που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, δοκιμαστική λειτουργία κ.λπ. των κάθε φύσης, κατηγορίας και ιπποδύναμης μηχανών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, καθώς και των εξαρτημάτων και των λοιπών μηχανισμών τους, που είναι εγκατεστημένες ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε τύπο και οποιασδήποτε ιπποδύναμης οχήματα, αυτοκίνητα, τρίκυκλα, δίκυκλα, ηλεκτροκίνητα και μηχανοκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα, ελκυστήρες, περονοφόρα οχήματα (κλάρκ) κ.λπ.
1.3. Μηχανοτεχνίτες (μηχανουργοί και εργαλειοεπισκευαστές), που χειρίζονται μηχανουργικές και αυτοματοποιημένες (INC-CNC) εργαλειομηχανές, δηλαδή: α) τόρνους, β) πλάνες, γ) φρέζες, δ) δράπανα, ε) φρεζοδράπανα, στ) γραναζοκόπτες, ζ) ρεκτιφιέ, η) παντογράφους, θ) μηχανές ζυγοστάθμισης κ.λπ.
1.4. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές και μηχανουργοί), που εργάζονται στα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων όπως αυτοκινήτων, τρίκυκλων, δικύκλων, ηλεκτροκίνητων και μηχανοκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, περονοφόρων οχημάτων κ.λπ.
1.5. Τεχνίτες μηχανικοί, ελεγκτές παραγωγής, που απασχολούνται στην κατασκευή, συναρμολόγηση, επισκευή αεροσκαφών και αεροκινητήρων και παρελκόμενων αυτών.
1.6. Μηχανοτεχνίτες, (εφαρμοστές, μηχανουργοί, εργαλειοεπισκευαστές, μηχανικοί, ελεγκτές ποιότητος παραγωγής με μεθόδους καταστροφικού ή μη καταστροφικού ελέγχου, ελεγκτές ποιότητος με υπερήχους).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ:
Ως προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των ελασματουργών – συναρμολογητών, θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ειδικότητες:
α) του λεβητοποιού,
β) του τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατμολεβητών και λεβήτων,
γ) του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών (εκτός του σιδηρουργού),
δ) του ελασματουργού,
ε) του ηλεκτροσυγκολλητή,
στ) του οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστή),
ζ) του συνδέτη σιδηρών κατασκευών,
η) του πελεκητή, και
θ) του καλαφάτη,
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου V της από 24-3-1982 ΣΣΕ του κλάδου.
4. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ:
4.1. Μη αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του Ηλεκτροσυγκολλητή σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.2. Αδειούχοι και μη αδειούχοι φλογοχειριστές (οξυγονοκολλητές -οξυγονοκόπτες – πυρωτές).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του φλογοχειριστή (οξυγονοκολλητή και οξυγονοκόπτη), σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.3. Συναρμολογητές συνδέτες και ελασματουργοί συνδέτες.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του συναρμολογητή συνδέτη, ελασματουργού συνδέτη, ελασματουργού συναρμολογητή, ελασματουργού και λεβητοποιού, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω ειδικότητες αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους εργαζόμενους στην ειδικότητα τους σε κατασκευές ή επισκευές λεβήτων και επί των κατασκευαζόμενων ή επισκευαζόμενων πλοίων.
4.4. Ελασματουργοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του ελασματουργού, ελασματουργού – συναρμολογητή, συναρμολογητή – συνδέτη και ελασματουργού – συνδέτη, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.5. Ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λπ.
Ως προϋπηρεσία για τη λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασματουργών μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων κ.λπ., θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη στις παρακάτω ειδικότητες:
α) του ελασματουργού – συναρμολογητή,
β) του ελασματουργού,
γ) του λεβητοποιού,
δ) του σιδηρουργού,
ε) του τεχνίτη σιδηρών κατασκευών και
στ) του εργάτη μεταφοράς βαρέων βαρών (μανουβραδόρου).
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου VIII της από 24-3-1982 ΣΣΕ του κλάδου.
4.6. Ελασματουργοί – μεταχαράκτες.
Ως προϋπηρεσία για την λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασματουργών – μεταχαρακτών, θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη στις παρακάτω ειδικότητες του:
α) ελασματουργού – συναρμολογητή,
β) του λεβητοποιού,
γ) τεχνίτη κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων και λεβήτων,
δ) τεχνίτη σιδηρών κατασκευών (εκτός σιδηρουργού),
ε) ελασματουργού,
στ) ηλεκτροσυγκολλητή,
ζ) οξυγονοκολλητή (φλογοχειριστή),
η) συνδέτη σιδηρών κατασκευών,
θ) πελεκητή,
ι) καρφωτή,
ια) καλαφάτη, και
ιβ) ελασματουργού – χαράκτη
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου IX της από 24-3-1982 ΣΣΕ του κλάδου
4.7. Ελασματουργοί – χαράκτες.
Ως προϋπηρεσία για την λήψη των αποδοχών των τεχνιτών ελασματουργών – χαρακτών θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη, στις παρακάτω ειδικότητες του:
α) χαράκτη γενικά (χαρακτήριο, χάραξη υλικών στα εργοτάξια παραγωγής ή μεταχάραξης),
β) μελετητή – σχεδιαστή ναυπηγικών γραμμών,
γ) κατασκευαστή σχεδιαστή κατασκευαστικών σχεδίων,
δ) ελασματουργού,
ε) ελασματουργού – μεταχαράκτη,
στ) ελασματουργού μηχανικής κατεργασίας και διαμόρφωσης ελασμάτων και λοιπών μετάλλων και
ζ) ελασματουργού – συναρμολογητή.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου X της από 24-3-1982 ΣΣΕ του κλάδου.
4.8. Πιστολαδόροι (πελεκητές και καλαφάτες).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες, δηλαδή του πιστολαδόρου, του πελεκητή και του καλαφάτη σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.9. Λεβητοποιοί, (απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή κάθε τύπου λέβητα).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του λεβητοποιού σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.10. Σωληνουργοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του σωληνουργού, εφαρμοστή σωληνουργού και υδραυλικού, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου XIIΙ της 24-3-1982 ΣΣΕ του κλάδου.
4.11. Εφαρμοστές σωληνώσεων (εφαρμοστές – σωληνουργοί).
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του μηχανοτεχνίτη (κεφάλαιο 1, περιπτώσεις 1.1, 1.2, 1.3) του σωληνουργού και υδραυλικού σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου XIV της από 24-3-1982 ΣΣΕ του κλάδου.
4.12. Σιδηρουργοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του σιδηρουργού, καμιναδόρου και πυρωτή, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.13. Ορειχαλκουργοί και χύτες ορειχάλκου:
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του ορειχαλκουργού, χύτη ορειχάλκου, σιδηροχύτη και χύτη αλουμινίου σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.14. Χαλκουργοί & χύτες χαλκού.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του χαλκουργού, χύτη χάλκου, σιδηροχύτη και χύτη αλουμινίου σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.15. Τροχιστές – Καμινευτές.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες, δηλαδή του καμιναδόρου, του πυρωτή και του τροχιστή σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.16. Προτυποποιοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.17. Πλαστικοποιοί.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην παραπάνω ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.18. Σιδηροχύτες.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του σιδηροχύτη, χύτη ορειχάλκου και χύτη αλουμινίου.
Στους απασχολούμενους στη χύτευση μόνο του κοινού χυτοσιδήρου (μαντέμι), στα απλά χυτήρια, τα προβλεπόμενα από την παρούσα ΣΣΕ κατώτατα όρια ημερομισθίων, παρέχονται για πεντάωρη απασχόληση. Για κάθε ώρα απασχόλησης επί πλέον του πενταώρου καταβάλλεται το 1/5 του ημερομισθίου αυξημένο κατά 50%.
Ως απλά χυτήρια, στα οποία εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη, χαρακτηρίζονται εκείνα που κατά τις ημέρες της χύτευσης του κοινού χυτοσιδήρου (μαντέμι), χρησιμοποιούν το σύνολο του προσωπικού τους, χωρίς διάκριση ειδικότητας, σε όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες για τη χύτευση του κοινού χυτοσιδήρου (μαντέμι).
4.19. Εργοστασίων ή τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο:
Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων κατασκευής κυτίων και των εξαρτημάτων τους από λευκοσίδηρο:
Δηλαδή:
α) ψαλίδα κοπής ενδιάμεσων προϊόντων,
β) πρέσες απλές και αυτόματες,
γ) λαστιχαριστικά,
δ) διαμόρφωσης κορμών,
ε) απλά, ημιαυτόματα, αυτόματα μηχανήματα μεταλλοτυπίας και κυτιοποιίας,
στ) κλειστικά,
ζ) παλετταριστικά,
η) συγκόλληση με κασσίτερο κ.α.
Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α – η) και αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας.
4.20. Τεχνίτες σιδηρών κατασκευών, (βιδωτές, καρφωτές, συναρμολογητές και αποσυναρμολογητές σιδηρών ικριωμάτων)
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του βιδωτή σιδηρών ικριωμάτων, καρφωτή σιδηρών ικριωμάτων, συναρμολογητή σιδηρών ικριωμάτων και αποσυναρμολογητή σιδηρών ικριωμάτων σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.21. Διακοσμητές, φανοποιοί αμαξωμάτων αυτοκινήτων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.22. Ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή Σιδηρών πάνω σε πλοία.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του εργάτη ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή σιδηρών, σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες απασχολούνται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
4.23. Αναρριχώμενοι ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του αναρριχώμενου ή μη εργάτη ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή σιδηρών, του μηχανοτεχνίτη, του ηλεκτροσυγκολλητή και του φλογοχειριστή (οξυγονοκολλητή) σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως αναρριχώμενος εργάτης ανέγερσης και διάλυσης κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων πάνω σε πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, πρέπει απαραίτητα να έχει εργασθεί πριν ως κοινός εργάτης ανέγερσης και διάλυσης ικριωμάτων πλοίων, (κεφάλαιο 6.1) τουλάχιστον για μία διετία και να είναι εκπαιδευμένος στην αναρρίχηση και τη χρήση των απαραίτητων μέσων ασφάλειας για την εκπλήρωση της αποστολής του, να έχει τεχνικές γνώσεις μηχανοτεχνίτη και να είναι γενικά καταρτισμένος στο χειρισμό των εργαλείων φλογοχειριστών (οξυγονοκοπής και οξυγονοκόλλησης) καθώς και στο χειρισμό των φορητών εργαλείων ηλεκτροσυγκόλλησης.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες εργάζονται σε μόνιμες και πλωτές δεξαμενές, καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό και απασχολούνται στην ανέγερση και διάλυση κάθε τύπου και είδους ικριωμάτων ξύλινων ή σιδηρών σε διάφορα σημεία των πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων με αναρρίχηση, και απαιτούν γνώσεις μηχανοτεχνίτη, ηλεκτροσυγκολλητή και φλογοχειριστή.
4.24. Απασχολούμενοι στην:
α) Συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων.
β) Συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων ξηράς και θάλασσας.
γ) Κατασκευή και συναρμολόγηση οικιακών ηλεκτρονικών συσκευών και συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοματισμού, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
δ) Παραγωγή των ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων, πλην των ηλεκτρονικών που έχουν πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής και των ηλεκτροτεχνιτών.
Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.25. Βλητικών σταθμών και τεχνίτες που απασχολούνται στην κατασκευή και δοκιμή όπλων και πυρομαχικών.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4.26. Αδαμαντοφόρων εργαλείων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
5. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ:
5.1. Εργοστασίων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας, απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων χαλυβδοφύλλων και χαλυβουργίας:
Δηλαδή:
α) απλά, ημιαυτόματα και αυτόματα μηχανήματα,
β) έλαστρα θερμής και ψυχρής εξέλασης,
γ) κλιβάνους ηλεκτρονικούς και θερμικών κατεργασιών,
δ) ψαλίδα κοπής ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων,
ε) γραμμές καθαρισμού επιφανειών,
στ) αποξειδώσεις,
ζ) συντήρηση πυριμάχων επενδύσεων κλιβάνων,
η) διέλαση ή εξέλαση μετάλλων στην κατασκευή καλωδίων,
θ) κ.ο.κ.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α έως θ) και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
5.2. Εργοστασίων ή τμημάτων κατασκευής κουτιών από λευκοσίδηρο, απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό όλων των μηχανημάτων κατασκευής κυτίων και των εξαρτημάτων τους από λευκοσίδηρο:
Δηλαδή:
α) ψαλίδα κοπής ενδιάμεσων προϊόντων,
β) πρέσες απλές και αυτόματες,
γ) λαστιχαριστικά,
δ) διαμόρφωσης κορμών,
ε) απλά, ημιαυτόματα, αυτόματα μηχανήματα μεταλλοτυπίας και κυτιοποιίας,
στ) κλειστικά,
ζ) παλετταριστικά,
η) συγκόλληση με κασσίτερο
θ) κ.ο.κ.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α – η) και αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών προϋπηρεσίας.
5.3. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων:
Δηλαδή:
α) πρεσαδόροι,
β) κατασκευαστές σωληνώσεων (σωληνοποιοί),
γ) υδρογονοκολλητές,
δ) μολυβδουργοί,
ε) μολυβδοσωληνουργοί,
στ) κλειθροποιοί,
ζ) συρματουργοί,
η) καρφοβελονοποιοί,
θ) βιδοποιοί,
ι) εμαγιέ,
ια) χαλκού,
ιβ) αλουμινίου και αλουμινόχαρτου,
ιγ) βαφής, ανοδίωσης, κοπής προφίλ μετάλλων,
ιδ) χύτες αλουμινίου,
ιε) ορειχάλκου και μεταλλικών επίπλων,
ιστ) εργάτες γεωργικών εργαλείων,
ιζ) χειριστές αυτομάτων και ημιαυτομάτων μηχανών,
ιη) γαλβανιστές σύρματος εν ψυχρώ,
ιθ) ψήστες σύρματος με ανάπτυξη,
κ) κατασκευαστές πλεκτών συρμάτων,
κα) κατασκευαστές δομικών πλεγμάτων με ηλεκτροσυγκόλληση,
κβ) κατασκευαστές συρματουργικών προϊόντων,
κγ) κατασκευαστές πλυντηρίου σύρματος,
κδ) ευθυγραμμιστές σύρματος,
κε) κατασκευαστές σύρματος χάρτου και κατασκευαστές αγκαθωτού σύρματος.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α – κε) σε οποιονδήποτε εργοδότη.
5.4. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων:
Δηλαδή:
α) βουρτσαδόροι και βουρτσαδόροι γυαλίσματος μετάλλων,
β) τροχιστές,
γ) μαζγαλατζήδες,
δ) τορνευτές φύλλων μετάλλου,
ε) γαλβανιστές – κασσιτερωτές,
στ) πονταδόροι,
ζ) μητραδόροι,
η) βαφείς μετάλλων και βαφείς μετάλλων και βαφείς ηλεκτροστατικής βαφής,
θ) επιμεταλλωτές,
ι) επινικελλωτές,
ια) χειριστές μηχανών αυτόματης συγκόλλησης,
ιβ) οι εργαζόμενοι στην πυρασφάλεια σε πλοία, σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές,
ιγ) απογρεζώματος σφαιρόμυλων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
5.5. Αναρριχώμενοι καθαρισμού πλοίων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως ειδικευμένος αναρριχώμενος εργάτης καθαρισμού πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, πρέπει απαραίτητα να έχει εργασθεί πριν ως κοινός καθαριστής πλοίων, τουλάχιστον για μία διετία και να είναι εκπαιδευμένος στην αναρρίχηση και τη χρήση των απαραίτητων μέσων ασφαλείας, για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες απασχολούνται στην απομάκρυνση αντικειμένων και υλικών κάθε φύσης που μετακινούνται εύκολα, καθώς και κάθε τύπου και είδους επικαθήσεων, με σκοπό να καθαρισθούν και να ευπρεπισθούν οι περιοχές που αναρριχήθηκαν, όπου και αν βρίσκονται αυτές, όπως, πάνω σε πλωτές ή μόνιμες δεξαμενές, καθώς και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
5.6. Κατασκευής εξαρτισμού πλοίων κ.λπ.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες απασχολούνται στην κατασκευή εξάρτησης πλοίων, κατασκευή συρματόσχοινων ανάρτησης βαρών και πρόσδεσης πλοίων, κοπή και ραφή καλυμμάτων λέμβων, κοπή και ραφή τεντών, καθώς και σε κάθε άλλη εργασία ιστιορραφίας και κατασκευής εξαρτισμού πλοίων.
5.7. Μεταφοράς βαρέων βαρών (κοινώς μανουβραδόροι)
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω ειδικευμένοι εργάτες απασχολούνται στην ανύψωση, μετακίνηση, μεταφορά, τοποθέτηση κ.λπ. διαφόρων βαρέων βαρών και λοιπών αντικειμένων με τη βοήθεια ειδικών μέσων και εργαλείων μέσα και έξω από τους χώρους των εργοστασίων, πάνω σε πλοία καθώς και πάνω σε κάθε πλωτό μέσο γενικά, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
5.8. Κλινεργάτες και ελαιοχρωματιστές κλινών και σιδηρών κατασκευών
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
5.9. Καθαρισμού πλοίων.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται σε οποιαδήποτε φύσης εργασίες καθαρισμού εσωτερικά ή εξωτερικά, πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές και πάνω σε πλοία και γενικά πάνω σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
5.10. Απασχολούμενοι σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων
Δηλαδή:
α) καθαρισμό υφάλων,
β) ματσακονισμό,
γ) υδροβολισμό,
δ) υφαλοχρωματισμό και
ε) χρωματισμό γενικά πλοίων και γενικά κάθε πλωτού μέσου, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
Σαν προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ειδικότητες (α-ε) καθώς και στην ειδικότητα του ψηγματοβολιστή (αμμοβολιστή).
5.11. Ψηγματοβολιστές (αμμοβολιστές)
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στις ειδικότητες του ψηγματοβολιστή (αμμοβολιστή), καθαριστή υφάλων πλοίων, ματσακονιστή πλοίων και χρωματιστή πλοίων σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στην ξηρά, καθώς και πάνω σε πλωτές ή μόνιμες δεξαμενές, πάνω σε πλοία και γενικά σε κάθε πλωτό μέσο, είτε αυτά βρίσκονται πάνω σε μόνιμες ή πλωτές δεξαμενές, είτε στη θάλασσα, είτε υπό ναυπήγηση πάνω σε ναυπηγικές κλίνες ή δεξαμενές, είτε υπό εξοπλισμό.
5.12. Μόνιμων και πλωτών δεξαμενών και ναυπηγικών κλινών απασχολούμενοι, σε εργασίες που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και το χειρισμό μηχανημάτων:
Δηλαδή:
α) στην ανέλκυση, στήριξη, δεξαμενισμό, αποδεξαμενισμό κ.λπ. των πλοίων που επισκευάζονται και γενικά κάθε πλωτού μέσου, πάνω σε πλωτές και μόνιμες δεξαμενές,
β) στη στήριξη των ναυπηγούμενων πλοίων κάθε πλωτού μέσου γενικά, είτε πάνω σε πλωτές ή μόνιμες δεξαμενές, είτε πάνω σε ναυπηγικές κλίνες,
γ) στον καθαρισμό, ευπρεπισμό και συντήρηση των πλωτών και μόνιμων δεξαμενών, καθώς και των ναυπηγικών κλινών.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
5.13. Εργάτες κίνησης πλοίων
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στις κινήσεις των πλοίων κάθε είδους, όπως π.χ. πλευρίσεις, προσδέσεις, μεθορμίσεις, δεξαμενισμούς, αποδεξαμενισμούς, απόπλους κ.λπ. καθώς και στην καθέλκυση και ανέλκυση αγκύρων, αρμάτωση εξαρτημάτων πλοίων και λοιπά.
5.14. Κίνησης μικρών πλωτών μέσων (βενζινακάτων)
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες απασχολούνται στην κίνηση μικρών πλωτών μέσων (βενζινακάτων) και δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι συναφείς διατάξεις του Υ.Ε.Ν.
5.15. Κίνησης και συντήρησης μη αυτοκίνητων πλωτών γερανών
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε σε οποιαδήποτε ειδικότητα που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ και σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Οι παραπάνω εργάτες δεν υπόκεινται σε ναυτολόγηση, όπως οι συναφείς διατάξεις του ΥΕΝ, απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργασία πάνω σε πλωτούς μη αυτοκινούμενους γερανούς, εκτός από το χειρισμό του ανυψωτικού συστήματος και το χειρισμό των μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τα οποία απαιτείται η αντίστοιχη άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας.
7. ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ:
7.1. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Α΄ τάξης.
7.2. Αδειούχοι Ηλεκτροσυγκολλητές Β΄ τάξης.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στον κλάδο της ηλεκτροσυγκόλλησης γενικά, με την άδεια ή χωρίς την άδεια και αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους πραγματοποιήθηκε, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.