Πώς μπορώ να παραμετροποιήσω το setup της εταιρίας;
Όταν δημιουργήσετε την εταιρία θα πρέπει να ορίσετε τις βασικές παραμέτρους και την μορφή κωδικού για τα βασικά αρχεία ( πελάτες – προμηθευτές – αποθήκη ), απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του προγράμματος.

Αρνητικές ποσότητες: Με ‘0’ δεν μπορείτε να εξάγετε ποσότητες
αν δεν υπάρχουν επαρκή υπόλοιπα στην αποθήκη και δεν μπορείτε να διακινήσετε την αποθήκη παρά μόνο με προοδευτικές ημερομηνίες.
Συνήθως λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο όταν παρακολουθείτε θεωρημένη αποθήκη. Με ‘1’ εξάγετε ποσότητες χωρίς έλεγχο υπολοίπων και ημερομηνίας εγγραφών. Προσοχή !!! οι εγγραφές ταξινομούνται με ευθύνη του χρήστη.

Ομάδες Κωδ. Αποθήκης (Ο): Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του
κωδικού της αποθήκης με τον πίνακα ομάδων της αποθήκης (πχ Εμπο
ρεύματα, Έτοιμα Προϊόντα. Α’ & Β’ Ύλες κλπ). Η σύνδεση του είδους με λογιστική ομάδα μπορεί να γίνει και εσωτερικά κατά την δημιουργία της καρτέλας του είδους στο Βασικό αρχείο της Αποθήκης. Αλλά εάν θα γίνει στο κωδικό του είδους θα έχετε καλύτερη στατιστική ανάλυση. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 9 Ομάδες από το menu 5.4.2

Κατηγορία Α΄ (ΚΚ): Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του κωδικού
της αποθήκης με τον A΄ πίνακα κατηγοριών της αποθήκης. Μπορείτε
να δημιουργήσετε μέχρι 99 Κατηγορίες (Α΄) από το menu 5.4.8.1.
Κατηγορία Β΄ (GGG): Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του κωδικού
της αποθήκης με τον Β΄ πίνακα κατηγοριών της αποθήκης. Μπορείτε
να δημιουργήσετε μέχρι 998 Κατηγορίες (Β΄) από το menu 5.4.8.4.

Συνθέσεις ειδών: Με ‘1’ υποχρεωτική σύνδεση του κάθε είδους με
τον πίνακα περιγραφής της βασικής σύνθεσης και της προέλευσής του.
Αυτό γίνεται για ορισμένα είδη, που απαιτεί ο νόμος κατά τη διακίνησή του με ένα παραστατικό, να αναφέρεται στο έντυπο, σε κάθε είδος,η σύνθεση και η προέλευσή του. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 198 Συνθέσεις από το menu 5.4.7.

Λατινικός Κωδικός Αποθήκης: Εάν δηλώσετε μέρος του κωδικού
της αποθήκης σαν Αλφαριθμητικό τότε το πρόγραμμα σε αυτές τις θέσεις με ‘1’ δέχεται μόνο Λατινικούς χαρακτήρες. Στην αντίθετη περίπτωση ‘0’ δέχεται μόνον Ελληνικούς χαρακτήρες.

1=ΜΤ-2=FIFO-3=LIFO :Δηλώνετε τη μέθοδο αποτίμησης που θα
χρησιμοποιεί το πρόγραμμα στις αυτόματες λειτουργίες.
Δεκαδικά Ποσοτήτων: Έχετε δυνατότητα να δηλώσετε από 0 έως
4 δεκαδικά για τις ποσότητες στην αποθήκη σας.

Δεκαδικά Τιμών: Αντίστοιχα μπορείτε να δηλώσετε από 0 ως 4
δεκαδικά για τις τιμές στην αποθήκη σας.

Πλη/γιο Ελληνικό = 1 : Με ‘1’ επιλέγετε σαν βασικό πληκτρολόγιο εργασίας το Ελληνικό και με ‘0’ το Λατινικό.

Δεκαδικά Αποθήκης: Προκαθορίζετε από 0 ως 4 δεκαδικά για τις
αξίες που θα ενημερώνουν την λογιστική σας σε κάθε αγορά ή πώληση που κινεί την αποθήκη σας.

Δεκαδικά Λογιστικής: Δηλώνετε από 0 ως 4 δεκαδικά που θα
χρησιμοποιηθούν για τις αξίες στην Λογιστική.

Δεκαδικά Νομισμάτων: Αν χρησιμοποιείτε ξένο νόμισμα, καθορίζετε από 0 ως 4 δεκαδικά για τις αξίες νομισμάτων.

Δεκαδικά Ισοτιμιών: Αντίστοιχα μπορείτε να δηλώσετε από 0 ως
4 δεκαδικά για τις αξίες ισοτιμιών των νομισμάτων.

Προβολή Δρχ / Ευρώ 0/1 : αφορά το νόμισμα στο οποίο αυτόματα
θα γίνεται η προβολή αξιών. Το νόμισμα προβολής είναι ανεξάρτητο από εκείνο της καταχώρισης που ρυθμίζεται από άλλη παράμετρο. Η ρύθμιση για την σωστή απεικόνιση είναι ‘1’ Ευρώ. Αλλάζετε την ρύθμιση σε ‘0’ εάν θελήσετε να διαχειριστείτε εταιρείες επί εποχής δραχμών.
Κωδικός Πελατών – Προμηθευτών – Αποθήκης: Δηλώνετε την
μορφή που πρέπει να έχει κάθε κωδικός στα βασικά αρχεία των Πελατών, Προμηθευτών και Αποθήκης.

Ο κωδικός των Πελατών και των Προμηθευτών έχει μέγεθος από 3
έως 8 χαρακτήρες ενώ ο Κωδικός της Αποθήκης από 3 έως 20 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον ορισμό της μορφής του κάθε κωδικού είναι :

Α = ο χαρακτήρας μπορεί να είναι γράμμα, αριθμός ή “/”
Ν = ο χαρακτήρας μπορεί να είναι μόνο αριθμός από 0 – 9
Οι χαρακτήρες που δηλώνονται σαν Ν στοιχίζονται αυτόματα δεξιά
ενώ οι Α στοιχίζονται αυτόματα από αριστερά. Πχ αν ο κωδικός είναι της μορφής ΝΝΝΝ τότε πληκτρολογώντας 12 γίνεται 0012.

Στο αριθμητικό μέρος υπάρχει δυνατότητα αυτόματης εύρεσης του επόμενου ελεύθερου αριθμητικού κωδικού, όπως θα δούμε στα σχετικά κεφάλαια.

– = Το σύμβολο “-” χωρίζει τον κωδικό σε σταθερά σημεία.
πχ ΑΑΑ-ΝΝΝΝ

Ειδικά για τον κωδικό της αποθήκης υπάρχουν και άλλα σύμβολα
που βοηθούν για πληρέστερη κωδικοποίηση.

CC Αν το πρόγραμμα διαχειρίζεται τα είδη της αποθήκης σας κατά
χρώμα τότε τα συνεχόμενα σύμβολα CC δηλώνουν την θέση του κωδικού στην οποία υπάρχει ο α/α Χρώματος.

KK Αν δηλώσετε σύνδεση του κωδικού με (A΄) κατηγορίες Απο-
θήκης τότε τα συνεχόμενα σύμβολα ΚΚ δηλώνουν την θέση του κω-
δικού στην οποία υπάρχει ο α/α Κατηγορίας.

GGG Αν δηλώσετε σύνδεση του κωδικού με (Β΄) κατηγορίες Αποθήκης τότε τα συνεχόμενα σύμβολα GGG δηλώνουν την θέση του
κωδικού στην οποία υπάρχει ο α/α Κατηγορίας.
S Αν το πρόγραμμα διαχειρίζεται τα είδη της αποθήκης σας κατά
μεγεθολόγιο τότε το σύμβολο S δηλώνει την θέση του κωδικού στην
οποία υπάρχει ο α/α του Μεγεθολογίου.

O Αν δηλώσατε σύνδεση του κωδικού με ομάδες της αποθήκης
τότε το σύμβολο Ο δηλώνει την θέση του κωδικού στην οποία υπάρχει ο α/α Ομάδος της Αποθήκης.

Ισοτιμία Ευρώ: Δηλώνετε την αξία του Ευρώ σε δρχ που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχηση αξιών. Για την Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιείτε 3 σημαντικά δεκαδικά.

Τέλος καταχωρείτε το Setup της εταιρείας με το F10