Σε τι χρησιμεύει η επιλογή Συγκεντρωτικός Πίνακας;

Η επιλογή Συγκεντρωτικός Πίνακας ( Απόδοση Φόρων-Οριστική Φόρου-Συγκεντρωτικός Πίνακας) είναι μια εκτύπωση ελέγχου των αποτελεσμάτων απόδοσης φόρων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, με ή χωρίς παρακράτηση φόρου και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα, η οποία ανάλογα με την περίπτωση που θέλουμε, μπορεί να παραχθεί σε ετήσια βάση ή όπως προκύπτει από τις νέες υποχρεώσεις υποβολής αρχείων για το Έτος 2019 και εφεξής, σε μηνιαία βάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Στα πεδία των λογαριασμών  είναι απαραίτητο να ορίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί ανάλογα με την περίπτωση.  Επομένως για τον έλεγχο των  βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών, με ή χωρίς παρακράτηση φόρου θα ορίζονται οι απαιτούμενοι λογαριασμοί στα αντίστοιχα πεδία (Λογ. Ελευθ. Επαγγ. και Λογ. χωρίς παρακρ. σε περίπτωση που υπάρχουν  αντίστοιχες αμοιβές), ενώ για την περίπτωση τόκων και δικαιωμάτων θα ορίζεται ο αντίστοιχος λογαριασμός στο πεδίο Λογ, τόκων, δικαιωμ.