Σε ποιούς επιστρέφεται ο Φ.Π.Α.Επιστρέφεται σε κάθε επιχείρηση, που είναι υποκείμενη στο Φ.Π.Α. και είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., ο Φ.Π.Α. που κατέβαλε στην Ελλάδα για ενσώματα κινητά αγαθά που αγόρασε ή για υπηρεσίες που της παρασχέθηκαν, ή για εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στην Ελλάδα.
Με ποιές προϋποθέσεις επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. Επιστρέφεται ο Φ.Π.Α., εφόσον οι δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από την ίδια την εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος επιχείρηση, χρησιμοποιήθηκαν:
α) Για πράξεις υποκείμενες στο Φ.Π.Α. για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα του, καθόσον ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνθηκε καταβλήθηκε στην Ελλάδα.
β) Για τις παρακάτω πράξεις, που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. αλλά υπάρχει όμως δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του Φ.Π.Α .. Αυτές είναι: -οι διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων. -οι μεταφορές αγαθών προοριζομένων για εξαγωγή. -οι μεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής απαλλαγής. -οι μεταφορές εισαγόμενων αγαθών μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση κατά την εισαγωγή.
γ) Για υπηρεσίες για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο λήπτης των υπηρεσιών όπως: -Μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων. -Διαφημίσεων. -Συμβούλων γενικά, μηχανικών γραφείων μελετών, δικηγόρων, λογιστών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, καθώς και επεξεργασίας στοιχείων ή παροχής πληροφοριών. -Ανάληψης υποχρέωσης για μη άσκηση, εν άλω ή εν μέρει, επαγγελματικής δραση, 1 δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.
-Τραπεζικών, χρηματοδοτικών, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων. -Διάθεσης προσωπικού. -Προσώπων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό άλλων προσώπων για την πραγματοποίηση υπηρεσιών που αναφέρονται πιο πάνω. – Τηλεπικοινωνιών.

Οροι που πρέπει να πληρούνται για να γίνει n επιστροφή του ΦΠΑ
Η επιστροφή πραγματοποιείται, εφόσον η επιχείρηση που ζητάει την επιστροφή: α) ~εν έχει στην Ελλάδα καμία εγκατάσταση από την οποία να ασκείται οικονομική δραστηριότητα. β) Δεν έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα καμία πώληση αγαθών και καμία παροχή υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες μεταφορών και τις συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές εργασίες, που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. με δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και τις παραπάνω υπηρεσίες (άρθρο 2), για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α. είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.
Περιορισμοί στο ποσό επιστροφής Φ.Π.Α.
Δεν επιστρέφεται ο Φ.Π.Α. ο οποίος έχει επιβαρύνει: -Αγαθά και υπηρεσίες που προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης. -Αγαθά και υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα στην Ελλάδα. -Καπvοβιομηχαvικά προϊόντα (αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση), εφόσον αυτά δε προορίζονται για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων. -Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που πρooρίζovται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά, με εξαίρεση την περίπτωση που τα παραπάνω μεταφορικά μέσα προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο. -Αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών συσκευασίας των οποίων η παράδοση καλύπτεται από καταβαλλόμενη εγγύηση και των οποίων η περαιτέρω διακίνηση.
Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής του Φ. Π .Α. στα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Ενεργούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (γιατροί, ασφαλιστικές κλπ.)
β) Ανήκουν στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.
γ) Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των αγροτών, για τους οποίους παρέχεται κατ΄ αποκοπήν επιστροφή του Φ.Π.Α. δ) Ανήκουν στο ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων, ή των οργανωτών τουριστικών περιηγήσεων. ε) Πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών, οι οποίες υπάγονται στις απαλλαγές ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιστροφή το” Φ.Π.Α. και πού υποβάλλονται:
α) Υποβάλλεται από το δικαιούχο της επιστροφής ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο(από συμβολαιογράφο ή προξενείο) έντυπη αίτηση στη 14η Διεύθυνση Φ.Π.Α. του υπουργείου Οικονομικών (η αίτηση δίνεται δωρεάν από την 14η Διεύθυνση του Φ.Π.Α.). Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 30/6 του επόμενου έτους και μπορεί να ζητείται επιστροφή Φ.Π.Α. (και όχι λιγότερο από 200 ευρώ), για ένα ημερολογιακό έτος.
Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα …επιστρέψει κάθε ποσό Φ.Π.Α. που θα εισπραχθεί αxρεωστήτως: Στο έντυπο της αίτησης είναι ενσωματωμένη και η υπεύθυνη δήλωση, ότι θα επιστρέψει κάθε ποσό Φ.Π.Α. που θα εισπραχθεί αχρεώστητα (χωρίς να το δικαιούται).
β) Η αίτηση συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής του κρατοuς – μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που ζητάει την επιστροφή του Φ.Π.Α., με το οποίο πιστοποιείται ότι [είναι υποκείμενη στο Φ.Π.Α.] (ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής του).
γ) Η αίτηση συνοδεύεται και από τα πρωτότυπα των τιμολογίων ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίων. Τα πρωτότυπα των τιμολογίων επιστρέφονται στην επιχείρηση μέσα σ΄ένα μήνα από την παραλαβή τους (θεωρούνται πρώτα από την αρμόδια υπηρεσία για να μη ξαναχρησιμοποιηθούν για επιστροφή Φ.Π.Ά.). Προσοχή: Μπορεί να επιστραφεί ο Φ.Π.Α. και σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, με τον όρο ότι η χώρα της εγκατάστασής τους παρέχει αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής του Φ.Π.Α. σε αντίστοιχη επιχείρηση υποκείμενη στο Φ.Π.Α. εγκατεστημένη στην Ελλάδα.