Σε ποιο σημείο δηλώνεται το ποσοστό παρακράτησης φόρου, για την αντίστοιχη απόδοση;

Το ποσοστό παρακράτησης φόρου δηλώνεται στον προμηθευτή (πχ. στον λογιστή) για τον οποίο υπάρχει παρακράτηση φόρου, στην οθόνη καταχώρισης του προμηθευτή, στην επιλογή Λειτουργία, στο πεδίο % παρ/σης φόρου (πχ. 20%). Η προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο % παρ/σης φόρου είναι 20%, και θα μεταβληθεί από τον χρήστη ανάλογα με την περίπτωση, για παράδειγμα, για ένα δικηγόρο θα δηλωθεί το αντίστοιχο % παρακράτησης φόρου (πχ. 15%).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το πεδίο % παρ/σης φόρου χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα μόνο στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος προμηθευτής κινείται με τον λογαριασμό (πχ. ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24% ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ) που θα ορίζουμε στο πεδίο Λογ. Ελευθ. Επαγγ. στην Απόδοση Φόρων, για το μηνιαίο αρχείο βεβαιώσεων και την προσωρινή φόρου.