Σε ποιο σημείο δηλώνεται ο τύπος αποδοχών του αρχείου Βεβαιώσεων;

Ο τύπος αποδοχών που πρέπει να εμφανίζεται στο αρχείο παρακρατούμενων φόρων, δηλώνεται στην οθόνη καταχώρισης του προμηθευτή που κινείται με λογαριασμούς για την Απόδοση Φόρων, στην επιλογή Λειτουργία, στα πεδία Είδος Αποδοχών 2018 και Είδος Αποδοχών 2019. Ο προεπιλεγμένος τύπος αποδοχών στα πεδία αυτά είναι “Άρθρο 64π1 περ.δ εδάφιο 1 ν. 4172/2013 (20%)”, αλλά ανάλογα με την περίπτωση δηλώνεται από τον χρήστη ο αντίστοιχος τύπος αποδοχών,  Το πεδίο Είδος Αποδοχών 2018 έχει εφαρμογή για τα αρχεία των ετήσιων βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων έως και το έτος 2018 και το πεδίο Είδος Αποδοχών 2019 έχει εφαρμογή για τα αρχεία των μηνιαίων βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων από το έτος 2019 και μετά.