Σ40/41/332653/15-07-2022
Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 και όσων παραπέμπουν σε αυτόν

Αθήνα, 15-7-2022
Αρ. Πρωτ. Σ40/41/332653

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10437 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου,
Ε. Φάγκρα
Τηλέφωνο: 2132169465, 2132165308
Email: d.sintaxeon@efka.qov.qr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα χορήγησης δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 και όσων παραπέμπουν σε αυτόν.»

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 31342/31-3-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ως άνω σχετικό έγγραφο, με το οποίο, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, γίνεται δεκτό ότι, σε περίπτωση που θεμελιώνεται δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/77 καθώς και όσες παραπέμπουν σε αυτόν ως ειδικότερες διατάξεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προνομιακές προϋποθέσεις (άνευ ορίου ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης ή 4050 ημέρες ασφάλισης) που αφορούν άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες, δεν έχουν εφαρμογή οι αυξημένες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της παρ. 9 του άρθρου 47 του Ν. 2084/1992 καθότι σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τυγχάνουν αποκλειστικής εφαρμογής σε κάθε περίπτωση, ακόμα και επί απονομής δεύτερης σύνταξης.
Ειδικότερα, ως προς το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει αξιοποιηθεί για τη χορήγηση ή την επαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης.

2. Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει να λάβουν γνώση του προκείμενου Γενικού Εγγράφου και του συνημμένου του ενυπογράφως με ευθύνη των προϊσταμένων τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ