Σ23/2/428515/20-09-2022
Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων σε ασφαλισμένους που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς – Παροχή οδηγιών

Ημ/νία: 20/09/22
Αριθ. Πρωτ.: Σ23/2/428515/20-09-2022

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27, 10439 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη, Σ. Γιαβούδη
Αριθ. Τηλ.: 2132169333, 2132169463
e-mail: tm.nom.syntda@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων σε ασφαλισμένους που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς – Παροχή οδηγιών.»

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. 38416/20.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΖΒΔ46ΜΤΛΚ-Π12) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων», με το οποίο παρέχονται οδηγίες ως προς την εφαρμογή του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους που έχουν διατελέσει σε θέσεις βουλευτών ή αιρετών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ή άλλες θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας επί θητεία με ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν ορισμένες επιμέρους ειδικότερες διατάξεις ως προς τη διαδοχική ασφάλιση και την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση και ως προς την απασχόλησή τους ως συνταξιούχων και την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης από την απασχόληση αυτή.

Ως προς την αντιμετώπιση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση από το Δημόσιο πριν από την ισχύ του ν.4387/2016 σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των αιρετών και η σύνταξή τους τελούσε ή τελεί σε αναστολή λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, το οποίο συμπληρώνεται μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε απευθύνει ερώτημα στο ΥΠΕΚΥΠ και θα επανέλθουμε με νέο έγγραφο, μετά τη λήψη οδηγιών.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ