Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 850 ΕΞ 27.7.2015

Αθήνα, 27.7.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 850 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Τηλέφωνο: 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax: 210-3234141

ΘΕΜΑ: «Θέματα περί Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης κλπ στοιχείων Εκκαθάρισης»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στην πορεία θέσης εταιρειών σε εκκαθάριση, προκύπτουν θέματα αμφισβήτησης παρουσίασης και έγκρισης οικονομικών καταστάσεων με διάφορες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών), χωρίς από την άλλη να υπάρχει ενιαία γραμμή από τις εν λόγω υπηρεσίες (οι θέσεις ποικίλουν ανάλογα με τον προϊστάμενο του τμήματος).

Επειδή πιστεύω ότι μια γνωμοδότηση από το ΣΛΟΤ, το πλέον αρμόδιο όργανο θα βοηθούσε και εμάς και τις υπηρεσίες της περιφέρειας, σας παραθέτω κάποια θέματα που κατά καιρούς τίθενται υπόψη μας και παρακαλώ για την ευγενική σας απάντηση ως προς την θέση του ΣΛΟΤ.

Ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης

1. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο Ισολογισμός έναρξης Εκκαθάρισης συμπίπτει με τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσεως της λυθείσης εταιρείας, και αφορά την περίοδο από έναρξη της χρήσεως μέχρι την παραμονή της ημέρας που τέθηκε η εταιρεία σε εκκαθάριση.

Οι δύο ισολογισμοί, συμπίπτουν και διαφέρουν μόνο κατά τους τίτλους τους, καθόσον ο μεν ένας αποκαλείται «αρχικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως», ο δε άλλος είναι ο γνωστός ισολογισμός τέλους χρήσεως, διότι τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στην απογραφή και στον αρχικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως με τις ίδιες τιμές που εμφανίζει ο ισολογισμός λήξης χρήσεως.

Η σύνταξη και των δύο Ισολογισμών (έναρξης εκκαθάρισης/λήξης χρήσης) εκ των πραγμάτων λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή από την απόφαση θέσης σε εκκαθάριση. Αυτό σημαίνει ότι τη σύνταξη και των 2 ισολογισμών (που συμπίπτουν σε ένα) αναλαμβάνει ο Εκκαθαριστής, εφόσον αυτός εκπροσωπεί νομίμως πλέον την εταιρεία.

Το ίδιο θα συνέβαινε και χωρίς τη θέση σε Εκκαθάριση, εάν πριν τη σύνταξη ισολογισμού απλά άλλαζε το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας. Το νέο ΔΣ θα ήταν το πλέον αρμόδιο όργανο για την υπογραφή του ισολογισμού, ακόμα και για χρήση που δεν είχε αρμοδιότητες, είτε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης είτε κατά ένα μέρος αυτής.

Πολλές φορές, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας μας ζητούν ο κοινός Ισολογισμός έναρξης Εκκαθάρισης και λήξης Χρήσης να φέρει υπογραφή τόσο του αρμόδιου Εκκαθαριστή όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο όμως έχει παύσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων πριν τη σύνταξη του.

Αυτό και πρακτικά και τυπικά μας δημιουργεί πρόβλημα, καθώς απευθυνόμαστε σε αναρμόδιους ανθρώπους να υπογράψουν, οι οποίοι στις πλείστες των περιπτώσεων δυσανασχετούν ή αρνούνται.

Ποια είναι η θέση του ΣΛΟΤ επί

α. Της δυνατότητας σύμπτωσης των 2 Ισολογισμών (σύνταξη κοινού Ισολογισμού)

β. Της Υπογραφής του Ισολογισμού τέλους χρήσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το τέλος της χρήσης (μετά τη θέση σε εκκαθάριση)

γ. Της αρμοδιότητας υπογραφής Ισολογισμού τέλους χρήσης και Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης

2. Υπάρχουν περιπτώσεις που η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια συγκεκριμένη ημέρα και αποφασίζει τη θέση σε εκκαθάριση την επόμενη.

Πχ. Η ΓΣ συνέρχεται και αποφασίζει τη θέση σε εκκαθάριση την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και ορίζει ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης (αυτολεξεί) την 1η Οκτωβρίου 2014.

Επειδή οι γνώμες των υπηρεσιών της περιφέρειας διίστανται, παρακαλώ όπως διευκρινίσετε:

– Η θέση σε εκκαθάριση επί του παραδείγματος γίνεται με την ημερομηνία που συνέρχεται η ΓΣ (30/09/2014) ή την επομένη; (01/10/2014)

– Ο Ισολογισμός Έναρξης/λήξης Χρήσης εκκαθάρισης θα είναι αντίστοιχα

α. Έναρξη εκκαθάρισης 1/10/2014 / Λήξη χρήσης 30/09/2014 (χρήση 30/09/2014) ή

β. Έναρξη εκκαθάρισης 30/09/2014 / Λήξη χρήσης 30/09/2014 (χρήση 30/09/2014)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ερώτημα δεν είναι λογιστικού ενδιαφέροντος και συνεπώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ