Προσθήκη, στα στοιχεία του SMTP Server (5.2 2η σελίδα) μετά τα στοιχεία χρήστης και
Password το στοιχείο Port (μέχρι τώρα default 25) χωρισμένο με το σύμβολο “,”. Τώρα
λοιπόν το πεδίο αυτό έχει περιεχόμενο (πχ Mailgate.otenet.gr,user,password,Port).